התאמת דיור לאנשים מוגבלים בניידות, משרד הבריאות
שירותים

סיוע בהתאמת תנאי דיור לאנשים המוגבלים בניידות

תיאור השירות

אודות הסיוע

אנשים מוגבלים בתנועה יכולים לקבל סיוע בהתאמת דירתם ודרכי הגישה לדירה. שיפור תנאי הדיור למוגבלים בתנועה מתבצע באמצעות ועדה משותפת למשרד הבריאות ולמשרד השיכון.

מטרת הוועדה היא לסייע בהתאמת דירת המגורים ודרכי הגישה של אזרחים, אשר תנועתם מוגבלת עקב מחלה או פגיעה במערכת המוטורית. המוגבלות נקבעת על-ידי מוסד רפואי מוכר: קופות החולים, בית חולים ומסגרות שיקומיות.

הסיוע מתקבל ממשרד השיכון, כמצוין בנוהל משרד השיכון. 
תהליך קביעת הזכאות והכנת המסמכים מתבצע בסיוע מערכת הבריאות - לשכות הבריאות וקופות החולים.

סוגי ההתאמות הניתנות

הוועדה מסייעת במימון ביצוע שינויי פנים וחוץ בדירה:
שינויי פנים - התאמת פנים הדירה לניידות בכיסא גלגלים ובאמצעות אביזרי עזר, כגון: הליכונים, פרוטזות וכו'.
שינויי חוץ - התאמת דרכי הגישה לדירת המבקש: שביל גישה, רמפה, מעקות ומעלונים.
התקנת מעלון - לאנשים נכים, הרתוקים לכסאות גלגלים.

הסיוע ניתן ל:

אנשים הגרים באחת מהאפשרויות הבאות ועונים על תנאי הזכאות כפי שמופיעים בהמשך. 
 • בדירה בבעלותם 
 • בדירה בדמי מפתח
 • בדירה בשכירות בשיכון ציבורי 
 • בדירה בקיבוץ או  במושב
 • בדירה של קרוב משפחה מהדרגות הבאות: בן/בת, אב, אם, אח/ות, סבא, סבתא, נכד/ה

מי זכאי לסיוע?

אנשים שדירתם והכנסתם  מזכים לפי מספר הנפשות כפי שנקבע בנוהל הסיוע זכאי להיכלל במסגרת זו מי שעונה על אחד או יותר מהתנאים הבאים:

 1. מי שתנועתו ו/או תפקודו מוגבלים עקב מחלה או פגיעה במערכת מוטורית, חולה במחלה מתקדמת (רתוק לכסא גלגלים, מתהלך בעזרת פרוטזות, מכשירים, קביים וכדומה) (להלן: הזכאי).
  קביעת מוגבלותו תעשה על ידי מוסד רפואי מוכר: בתי-חולים, קופות החולים ומסגרות שיקומיות ממשלתיות.
 2. מי שקיבל בעבר סיוע במסגרת זו אך חלה הרעה במצב בריאותו ועקב מגבלותיו חייב להתאים הדירה בה הוא מתגורר או עתיד להתגורר, על פי דו"ח עובד שיקום.
 3. החליף הזכאי ו/או משפחתו המטפלת בו מקום עבודתו/ה לעיר אחרת ולדעת הוועדה יש הכרח בשינוי מקום המגורים ועקב כך מקום המגורים החדש אינו עונה על צרכיו ויש בכך משום פגיעה ביכולת תפקודו היומיומי.
 4. סיוע להתקנת מעלון ינתן לבית בו התגורר הזכאי לפני היותו רתוק לכסא גלגלים כאשר המעלון מהווה הפתרון הבלעדי לבעיית הניידות שלו בבית זה.
 
אנשים אשר לא זכאים לסיעו של הוועדה:
 1. אנשים  אשר בבעלותם יותר מדירה אחת בעת הגשת הבקשה.
 2. נכי צה"ל, שהוכרו על-ידי משרד הביטחון.
 3. נפגעי תאונות עבודה ונפגעי פעולות איבה, שהוכרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 4. נפגעי תאונות דרכים.
 5. אנשים המתגוררים בדירה בשכירות חודשית פרטית. 
 6. אנשים אשר דירתם הותאמה לפני הגשת הבקשה, אלא אם חלה החמרה במצבם.
 7. במקרה של מעלון - לא ינתן סיוע להתקנת מעלון בדירה חדשה, כאשר האדם הנכה היה רתוק לכסא גלגלים קודם למעבר לדירה החדשה.
 8. אדם שבבעלותו דירה אך הוא מבקש להתאים את דירת קרוביו.
 9. לא ניתן סיוע להרחבת דירה ולבנייה עצמית.

התהליך

 
 1. יש  לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים. הרופא ישלח הפניה בנושא אל היחידה להמשך טיפול בקופת החולים, שתתאם מול הפונה ביקור בית של מרפא בעיסוק או עובד שיקום מוסמך לעניין.
 2. עם המצאת המסמכים הנדרשים האחרים המפורטים בהמשך, תועבר הפנייה למשרד השיכון באמצעות העובדת הסוציאלית במחלקה למחלות ממושכות בלשכת הבריאות.
 3. הוועדה הבינמשרדית מתכנסת אחת לחודש וקובעת את גובה הסיוע ומרכיביו (מענק והלוואה או הלוואה בלבד) 
 4. תעודת זכאות מונפקת על-ידי משרד השיכון ומועברת למשפחה.
 5. קבלת סכום הסיוע כרוך בביצוע השינויים המומלצים ובאישור המרפא בעיסוק/ עובד שיקום על כך.
 6. העובדת הסוציאלית מלווה את הפונים עד להשלמת התהליך.

מימוש הסיוע
לאחר דיון בוועדה המשותפת יקבלו הפונים מכתב המאשר או שולל את זכאותם. זכאים לסיוע, יקבלו תעודת זכאות ומכתב המסביר כיצד לממש את זכאותם. פרטים נוספים על מימוש הסיוע - ראו בנוהל משרד השיכון   

הערות
 • חשוב לציין כי התהליך בכללותו, מפניה ראשונית ועד קבלת תעודת הזכאות, דורש זמן, תלוי בגורמים רבים ועלול להתארך.
 • על דיירי השיכון הציבורי  להפנות את הבקשה ישירות למשרד השיכון. אין צורך בהמצאת אישורי הכנסה. דו"ח ההמלצה לשינויים ישלח על-ידי המרפא/ה בעיסוק ישירות לחברה המשכנת. 
 • במקרים מיוחדים המחייבים ביצוע מוקדם של השינויים, יש לפנות טרם תחילת ביצוע השינויים לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות, אשר תבדוק ותיתן את אישורה בתיאום עם משרד השיכון. האישור לביצוע מוקדם אינו מהווה התחייבות לקבלת הסיוע.


פרטי השירות

מסמכים הנדרשים לקבלת השירות

 1. טופס בקשת סיוע -  טופס מלא וחתום על-ידי הפונה ובן/בת זוג בשני עותקים מקוריים. טופס זה ניתן לקבל מהעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות.
 2. טופס רפואי תפקודי - טופס מלא וחתום על-ידי הרופא והאחות במוסד רפואי בו מטופל המבקש.
 3. הערכה פסיכו-סוציאלית -  תיערך על-ידי העובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות, או עובדת סוציאלית במסגרות שיקום ורווחה אחרות, בהן מטופל הפונה.
 4. המלצה על שינויים - תתקבל ממרפא בעיסוק ביחידה להמשך טיפול של קופת החולים אליה שייך המבקש, או במסגרת שיקומית אחרת. המלצה מפורטת בטופס יעודי של משרד השיכון כולל שירטוטים.
 5. הצעת מחיר -  הצעת מחיר מעודכנת (עד 3 חדשים) מקבלן מורשה – בהתאם לדו"ח ההמלצה לשינויים של מרפא בעיסוק ובאישורו.   האחריות למציאת הקבלן והפיקוח הישיר על עבודתו  מוטלת על המבקש.
 6. מעלון - בבקשה להתקנת מעלון, יש להמציא שתי הצעות מחיר מחברות בעלות תו תקן   
 7. צילומי תעודת הזהות - של המבקש/ת ובני המשפחה המתגוררים עימו/ה .
 8. אישורי הכנסה -  של בני המשפחה המתגוררים בדירה, של 3 החודשים שקדמו להגשת הבקשה: תדפיסי בנק, קצבאות, משכורת/ פנסיה וכל הכנסה נוספת.  
 9. בבקשות להתקנת מעלון - יש לצרף אישור ממשרד הבריאות על זכאות מבקש הסיוע להשתתפות ברכישת כסא גלגלים.
 10. מידע על זכויות במקרקעין של המבקש – אישור מס רכוש הכולל מספר גוש וחלקה 
 11. חסרי דיור - המבקשים סיוע להתאמה בדירה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה יצרפו  התחייבות לפיה לא יהיו רשאים במהלך 4 שנים מיום קבלת הסיוע לבחון  זכאות לדירה בשיכון הציבורי
 12. מסמכים נוספים שידרשו על-ידי הוועדה.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  

מידע זה קיים גם בשפות:

عربيFrançaisEnglish

איתור לשכה לפי ישוב