בקשה לקבלת רישיון להחזקה ושימוש בקנביס, משרד הבריאות
שירותים

בקשה לקבלת רישיון להחזקה ושימוש בקנביס

תיאור השירות

רקע


היחידה לקנביס לשימוש רפואי (היק"ר) היא הגוף המוסמך במשרד הבריאות לבחינת בקשות ולהנפקת רישיונות לאחזקה, שימוש ומחקר בסם מסוכן על פי פקודת הסמים המסוכנים. 
היק"ר בוחנת את המלצות הרופאים לשימוש בקנביס למטרות רפואיות, בהתאם לנהלים שנקבעו

דף זה מפרט את תהליך קבלת רישיון שימוש לקנביס רפואי למטופל. על הרופא המומחה הממליץ לעיין בנוהל רישיונות לשימוש בקנביס (נוהל 106) ולפעול על פי ההנחיות המלאות המופיעות בו.

* להגשת בקשה לקבלת רישיון שימוש למחקר בקנביס או הכולל מגע עם קנביס, יש לפעול על פי ההנחיות המופיעות באתר משרד הבריאות.


תהליך קבלת רישיון שימוש לקנביס רפואי למטופל כולל את השלבים הבאים:
 1. הגשת המלצה לרישיון על ידי רופא מומחה
 2. קליטת ההמלצה/בקשה ביק"ר
 3. בחינת ההמלצה על פי הקריטריונים וההתוויות הרלוונטיים
 4. החלטה לגבי אישור הבקשה או דחייתה
 5. הנפקת רישיון ​

תהליך הגשת הבקשה וקבלת השירות


1. הגשת הבקשה

​בקשות לקבלת רישיון לשימוש בקנביס רפואי או בקשות לשינוי ברישיון קיים (שינויי מינון, השלמות של מסמכים רפואיים וכו')  יש להגיש מרופא מומחה בתחום שממנו סובל המטופל. בקשות מרופא משפחה לא תאושרנה.

שלבי הגשת הבקשה
 1. הרופא המומחה ימלא את הבקשה על גבי טופס מקוון על פי ההנחיות. שימו לב כי אפשר למלא את הטופס בדפדפן Internet Explorer בגרסה 10 ומעלה או  Chrome בלבד. הרופא ישלח את טופס הבקשה ליחידה באופן מקוון בהתאם להנחיות, ולאחר מכן ידפיס את הטופס.
  לתמיכה טכנית במילוי הטופס יש לפנות למוקד שירות הטפסים של ממשל זמין: 1-800-200-560.
 2. מומלץ למלא בטופס את מספר הטלפון הסלולרי של המטופל ולאשר שליחת מסרונים (SMS) על מנת שהמטופל יוכל לקבל מסרונים לגבי סטטוס הטיפול בבקשה.
 3. הרופא המומחה יחתים את המטופל על הטופס המודפס, יחתום גם הוא ויצרף חותמת במקום המיועד לכך.
 4. הרופא המומחה יעביר את הטופס ליחידה לקנביס רפואי על פי הפרטים הרשומים מטה, בצירוף המסמכים הנדרשים על פי נוהל רישיונות לשימוש בקנביס (נוהל 106) ומסמכים רלוונטיים נוספים, כמפורט מטה. הטיפול בפנייה יתחיל רק לאחר שיתקבלו ביחידה כל החומרים הנדרשים.

פרטים למשלוח הבקשות
 • פקס: 02-6474810.
  בקשות שימוש בקנביס ולכל שינוי ברישיון יש לשלוח למספר זה בלבד. 
 • דואר: משרד הבריאות, היחידה לקנביס רפואי (יק"ר), רחוב ירמיהו 39, ת.ד 1176 ירושלים, מיקוד 9101002
 • דוא"ל: imca@moh.health.gov.il

לבירורים נוספים:
 • טלפון מוקד בירורים: 08-6268000.

2. קליטת ההמלצה/בקשה ביק"ר 

 
לאחר קליטת הבקשה במערכת ובמידה שמולא בטופס מספר הטלפון הסלולרי של המטופל, יקבל המטופל מסרון (SMS) כאישור על קליטת הבקשה ביחידה. 

3. בחינת ההמלצה והבקשה לרישיון

 
עם קליטת הבקשה במערכת, מועברים המסמכים לעיון ובחינה של רופא בכיר בצוות הרפואי  של הי"קר שהינו בעל הסמכת "מנהל" לפי פקודת הסמים המסוכנים ואשר בסמכותו להתיר שימוש בקנביס לשימוש רפואי. המנהל בוחן את הבקשה בהתאם למידע הרפואי שהוגש ועל פי ההתוויות הרפואיות המוכרות בנוהל רישיונות לשימוש בקנביס (נוהל 106). 
 
בקשה שתגיע ללא כל הפרטים הנדרשים כמפורט בנוהל זה, לא תינתן בה החלטה עד להשלמת הפרטים הנדרשים – וזאת לא יאוחר מ-3 חודשים מהגשת הבקשה הראשונית.
 

4. החלטה לגבי אישור הבקשה או דחייתה


ההחלטה בבקשה וכן החלטות ביניים ותכתובות תועברנה לרופא המטפל עם העתק למטופל, בהתאם לפרטים שיפורטו בבקשה.
 
ערעור על החלטת ה"מנהל" – פנייה לוועדת ערר
לאחר מיצוי הבחינה על ידי ה"מנהל", רשאי מטופל או רופא מטפל להגיש בכתב ערר על ההחלטה שניתנה בבקשה לוועדת הערר.
 
ניתן לפנות לוועדת הערר באמצעות מילוי טופס בקשת ערר על החלטת "מנהל"

ועדת הערר מתכנסת אד-הוק כאשר מונחים לפתחה מספר תיקים לבחינתה. בכל מקרה, וגם אם לא מצטברים מספיק תיקים, מתכנסת ועדת הערר לפחות אחת לרבעון.
 
הפירוט המלא לגבי הערר, הגשתו ובחינתו מופיעים בנוהל רישיונות לשימוש בקנביס (נוהל 106).
 

5. הנפקת רישיון קנביס לשימוש רפואי

לאחר קבלת  אישור ה"מנהל" להנפקת רישיון לקנביס לשימוש רפואי למטופל, יונפק הרישיון ויועבר אל הספק.
 
הספק ייצור עם המטופל קשר לתיאום ההדרכה וההספקה. 
 

פרטי השירות

מסמכים הנדרשים לקבלת השירות

​בקשה חדשה לקנביס רפואי/ חידוש רישיון:


 1. טופס מקוון – בקשה לרישיון שימוש בקנביס רפואי – למילוי על ידי רופא מומחה. שימו לב כי אפשר למלא את הטופס בדפדפן Internet Explorer בגרסה 10 ומעלה או  Chrome בלבד.
 2. סיכום מידע רפואי מלא ועדכני מרופא המשפחה.
 3. דו"ח ניפוק תרופות שנתי שניתן מבית מרקחת או מקופת החולים.
 4. גיליון מעקב מרפאתי, ככל שיש כזה.
 5. בתחום הפסיכיאטריה: ההמלצה לטיפול בקנביס תוגש ע"י פסיכיאטר מומחה המטפל בחולה. יש למלא את נספח לבקשה לטיפול מסייע בקנביס לחולי PTSD ולצרפו להמלצה.
 6. כל מידע רפואי נוסף, אשר לדעת הרופא המומחה יש בו בכדי לסייע בקבלת ההחלטה או מעיד על מיצוי אפשרויות טיפול מקובלות אחרות.
 

בקשה לשינוי מינון: 

בנוסף למסמכים המצוינים מעלה, יש לצרף את המסמכים הבאים:
 

 1. פרוטוקול הדרכה שניתן מהספק.
 2. טבלת צריכה.
 

דגשים

 • הבקשה תוגש על ידי רופא מומחה בתחום המחלה שבגינה מומלץ הטיפול בקנביס, הממליץ על אישור השימוש בקנביס למטרות הרפואיות המפורטות בבקשה.
 • בבקשה יש לכלול את כל הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הסמים המסוכנים וכן כתובת למשלוח דואר, אם כתובת זו שונה מכתובת המגורים של המבקש.
 • במקרים שבהם מועברת בקשה לשינוי פרטים ברישיון כגון שינוי ספק, שינוי כתובת או שינוי צורת צריכה יש להעביר את הבקשה, בצירוף הרישיון המקורי, דרך הספק.
 • אם המטופל מבקש להוסיף משנע לקנביס (מנקודת הניפוק אל מקום השימוש כמצוין בבקשה), חובה לצרף צילום של תעודת הזיהוי של המשנע בנוסף לרישיון המקורי.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה