בקשה למכשירי שיקום וניידות, משרד הבריאות

בקשה למכשירי שיקום וניידות

תיאור השירות

אודות השירות

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שיקום וניידות, על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ובכפוף לנוהל אישור מכשירי שיקום וניידות. השירות ניתן לציבור באמצעות לשכות הבריאות - המחלקות למחלות ממושכות ושיקום.

 

להלן מופיעים עיקרי התהליך. הנוהל המחייב בנושא, ושעל-פיו מתבצע התהליך הינו חוזר מינהל רפואה: אישור מכשירי שיקום וניידות של משרד הבריאות (01/2014) באם יש סתירה בין הנאמר להלן לבין הנוהל, יתבצע התהליך בהתאם לנוהל.

 

מי זכאי לסיוע?


הזכאים לסיוע
 • תושבים בעלי נכות קבועה השוהים בקהילה, זכאים למכשירי השיקום והניידות המוגדרים בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 • נכים המאושפזים במוסדות סיעודיים, בתי חולים ומוסדות של משרד הרווחה, זכאים למכשירי הליכה ותותבת גפיים בלבד - הניתנים באמצעות מכון לואיס 

​אינם זכאים לסיוע
 • אנשים שאינם זקוקים למכשירים לצמיתות ואינם בעלי נכות קבועה.
 • מקבלי גמלה: נפגעי צה"ל ומשרד הביטחון, פעולות איבה, תאונות עבודה, תאונות דרכים משנת 1975 ונפגעי פעולות הנאצים. נפגעים אלה מקבלים סיוע ממקור אחר. 
 • נכים הנמצאים במוסדות שבאחריות משרד הרווחה.

מכשירי השיקום שהמשרד משתתף במימונם

 
רשימת המכשירים נקבעה בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ה (1995)
לתיאור מלא של הליך הבקשה יש ללחוץ על קישור המכשיר הרצוי.
א. מכשירי שיקום
 
ב. מכשירי ניידות 
 
 
ג. מכשירים הניתנים למקבלי קצבאות בלבד ושאין להם הכנסה נוספת (אנשים אלו פטורים מהשתתפות עצמית)
 
הליכונים רגילים, מקלות הליכה לסוגיהם, כריות ספוג לכיסאות גלגלים, מזרני ספוג סטנדרטיים ("תבנית ביצים")
 
ד. מכשירי הליכה ותותבות גפיים – מפורט בהמשך.
 
 
 

מדיניות המימון

א. מכשירי שיקום

השתתפות משרד הבריאות
משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שיקום בגובה 75% מעלות המכשיר או מתקרת ההשתתפות שנקבעה בנוהל (הנמוך מביניהם), לפי סוג המכשיר: 
 • מכשירים שנקבע להם סכום מרבי, שאינו בהכרח מחירו המלא של המכשיר.
 • מכשירים שבעבורם נדרשות שלוש הצעות מחיר לפחות. הצעות המחיר נלקחות על-ידי משרד הבריאות ונבדקות על-ידו. מחיר המכשיר ייקבע על-פי הזולה מבין הצעות המחיר.
הערה: עם עריכת מכרזים, מחיר המכשיר יקבע על-פי תנאי המכרז.
 
 
השתתפות התושב
התושב משתתף ברכישת מכשירי שיקום בסך 25% מעלות המכשיר או מתקרת ההשתתפות.
 
 
תושב המבקש הרחבת השתתפות או תושב הזכאי לפטור מהשתתפות עצמית, יפנה לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות.
תנאים וקריטריונים להרחבת השתתפות משרד הבריאות (כלומר הקטנת השתתפות התושב) במימון מכשירי שיקום (עמידה באחד מן התנאים להלן) 
 • באותה שנת כספים נרכש מכשיר בהשתתפות עצמית של 25% (אם המבקש רכש יותר ממכשיר באותה שנת כספים נרכש מכשיר בהשתתפות עצמית של 25% (אם המבקש רכש יותר ממכשיר אחד באותו זמן, החישוב להשתתפותו העצמית יהיה 25% מהמכשיר הזול מבין השניים ו- 10% מהמכשיר היקר יותר). 
 • במשפחה קיימים מספר נכים שנזקקו למכשירים במהלך 12 החודשים האחרונים.
 • הנזקק למכשיר מציג מסמכים על הוצאות אחרות הקשורות במצב הנכות כגון טיפול ביתי, אישי, עזרים מיוחדים וכו' ואין גורם אחר המשתתף בכיסוי הוצאות אלו.
 • על המשפחה קיימת חובת מימון שהות ילד אחר במוסד ו/או השתתפות באשפוז בן משפחה מקרבה ראשונה במוסד אשפוזי.
 
להגדלת השתתפות המשרד שלא על פי הקריטריונים או בהיקף העולה על 90% תפנה העו"ס בקשה בכתב לועדה האזורית.
למסמכים הנדרשים לאישור הרחבת השתתפות המשרד - ראו בהמשך ב"מסמכים נדרשים"
 
 
ב. מכשירי ניידות 
השתתפות משרד הבריאות
 
משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי ניידות בגובה 90% מעלות המכשיר או מתקרת ההשתתפות שנקבעה בנוהל (הנמוך מביניהם), לפי סוג המכשיר:
 • מכשירים שנקבע להם סכום מרבי, שאינו בהכרח מחירו המלא של המכשיר.
 • מכשירים שבעבורם נדרשות שלוש הצעות מחיר לפחות. הצעות המחיר נלקחות על-ידי משרד הבריאות ונבדקות על-ידו. מחיר המכשיר ייקבע על-פי הזולה מבין הצעות המחיר.
הערה: עם עריכת מכרזים, מחיר המכשיר יקבע על-פי תנאי המכרז 
 
 
השתתפות התושב
התושב משתתף ברכישת מכשירי ניידות בסך 10% מעלות המכשיר או מתקרת ההשתתפות.
 
תושב המבקש הרחבת השתתפות או תושב הזכאי לפטור מהשתתפות עצמית, יפנה לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות.                        
 
הערות
אישור הזכאות להשתתפות משרד הבריאות ברכישת מכשירי שיקום וניידות, מותנה בהגשת בקשה וקבלת אישור לפני רכישת המכשיר ולא בדיעבד.
 
לידיעה: מפרט ההמלצה שיאושר בלשכת הבריאות, כולל בתוכו מידע תפקודי ורפואי. לאחר האישור, במידת הצורך, המפרט יועבר לספקים לקבלת הצעות מחיר. תושב המבקש לשמור על חיסיון בהעברת המידע, יפנה ללשכת הבריאות באיזור מגוריו. 

תהליך קבלת הסיוע/ המימון


א. פניה ראשונית לקופות החולים או מסגרות חינוך מיוחד בבקשה לאישור השתתפות ברכישת המכשיר
 
עבור מכשירי ניידות
יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים (ילדים הלומדים במסגרות לחינוך מיוחד יכולים לפנות באמצעות המסגרת החינוכית).  רופא המשפחה או רופא מומחה אחר יעביר  את הפניה לפיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק (בעל תעודת הרשאה להמלצה), באמצעות היחידה להמשך טיפול או באופן אחר, לצורך בדיקת זכאות להשתתפות במימון מכשיר שיקום וניידות. 
 
הגורמים המקצועיים בקופת החולים ינחו את התושב לגבי  המסמכים אותם עליו להגיש ועל תהליך הגשת הבקשה למשרד הבריאות. 
 
 
עבור מכשירי שיקום
בפניות למכשירי שיקום יש לפנות לרופא הרלוונטי בקופת החולים  לצורך קבלת המלצה.
 
יש לצרף מסמכים, כמפורט מטה.
 
הערה: המלצת קופת החולים אינה מהווה בהכרח אישור זכאות. ההחלטה הסופית על אישור המכשיר מתקבלת על ידי משרד הבריאות.
 
 
ב. הגשת הבקשה ללשכת הבריאות 
הבקשה בצירוף המסמכים המפורטים בהמשך, תוגש ללשכת בריאות באיזור מגוריו של התושב - לרכזת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום. הגשת המסמכים ללשכות הבריאות יכולה להיעשות על-ידי קופות החולים או על-ידי התושב, או מי מטעמו. ניתן להגיש את המסמכים בימי קבלת קהל במחלקה, בדואר או בפקס (למעט מקרים בהם נדרשים מסמכי החשבונית והקבלה המקוריים - ראו כמפורט ב"מקרים בהם התושב מקבל אישור זכאות לרכישת מכשיר שיקום/ניידות לרכישה עצמית" ב"מסמכים הנדרשים לקבלת השירות" להלן)
 
ג. דיון בוועדה מקומית בלשכת הבריאות
ועדה מקומית תדון בכל בקשה שבתחום סמכותה.  החלטת הוועדה (אישור הבקשה או דחייתה) לרבות הנחיות להמשך התהליך, תדווח על-ידי רכזת המכשירים במכתב תשובה לפונה.
 
 
ד. לאחר קבלת אישור לסיוע
 
 1. עם קבלת האישור ממשרד הבריאות יופנה התושב לקבלת המכשיר על-פי הנחיות  שיינתנו בכתב. 
 2.  
 3. האישור תקף למשך חצי שנה מיום הוצאתו. 
 4.  
 5. מכשירי ניידות שמשרד הבריאות השתתף במימונם, הם רכוש משרד הבריאות ויש להשיבם בתום השימוש או עם קבלת מכשיר מאותו סוג או עם מעבר התושב למוסד סיעודי.
עם קבלת המכשיר על התושב וערב נוסף או ערב בלבד, לחתום על טופס התחייבות ושטר חוב המבטיחים את החזרת  המכשיר  בתום  השימוש בו. 
 
 
להלן המכשירים שיוחזרו ללשכת הבריאות עם תום השימוש בהם:
 • כיסאות גלגלים ידניים (על כל סוגיהם) 
 • כיסאות גלגלים לשירותים 
 • כיסאות גלגלים ממונעים 
 • כיסאות גלגלים עם מנועי עזר
 • טיולונים
 • מיטות 
 • מנופים 
 • זחלילים/ מעלי מדרגות ניידים
 • הליכונים מיוחדים (רולטורים)
 • עמידונים
 
 
אופן החזרת המכשיר
 • כסאות רגילים וכיסאות שירותים שסופקו לזכאים עד 31.12.2013 יוחזרו על-ידי בני המשפחה ללשכת הבריאות בימים ובשעות קבלת הקהל.
 • מיטות, מנופים, כסאות ממונעים וזחלילים (עולה מדרגות) שסופקו עד 31.12.2013 – יאספו חזרה על-ידי נציג לשכת הבריאות. המשפחה תעביר אל לשכת הבריאות, באמצעות מוקד קול הבריאות, בקשה להחזרת המכשיר עם ציון סיבת ההחזרה ויתואם מועד בו נציג הלשכה יגיע לבית המשפחה לאיסוף המכשיר.
 • כל סוגי המכשירים שסופקו על ידי ספקים מורשים שזכו במכרז החל מינואר 2014– המשפחה תעביר אל לשכת הבריאות, באמצעות מוקד קול הבריאות, בקשה להחזרת המכשיר עם ציון סיבת ההחזרה. הספק המורשה ידאג לאיסוף המכשיר מבית התושב בתיאום.   
הערה: קבלת המכשיר תיעשה רק באמצעות הספקים המורשים שזכו במכרז, למעט מכשירים לגביהם טרם נערך מכרז.
 
 
תהליך הבקשה עבור מכשירים נוספים - מכשירי הליכה ותותבות גפיים
 
מכשירים נוספים – מכשירי הליכה ותותבות גפיים (ניתנים באמצעות מכון לואיס).
אורטוזות (מכשירי הליכה), תותבות לגפיים, כפפה לכיסוי תותבת יד, נעליים רפואיות מיוחדות, גרבי גדם - במקרה של החלפת בית הגדם או התותבת. 

המבקשים מכשירים אלו יפנו אל מכון לואיס, המפעיל מערכת ארצית לזימון תורים לרופאים המורשים בטלפון 03-7575660 ובפקס 03-5757659.

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירים אלו בסך של 75% מעלות המכשיר. תושב המבקש הרחבת השתתפות או הזכאי לפטור מהשתתפות עצמית, יפנה לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות. התושב יופנה על ידי לשכת הבריאות לרופא מורשה באמצעות כרטיס שבו יצוין שיעור השתתפות המשרד. 
       

פרטי השירות

מקום קבלת השירות

מסמכים הנדרשים לקבלת השירות


מסמכים שיש לצרף בבקשה לסיוע ברכישת מכשירי ניידות
 

 • דו"ח רפואי/סיעודי עדכני חתום על-ידי רופא ואחות
 • מפרט ו/או המלצה של פיזיותרפיסט/ית/ מרפא/ה בעיסוק מקופת החולים המבטחת.  
 • דו"ח סוציאלי חתום על-ידי עובדת סוציאלית (בכל מקרה של מכשירי ניידות ממונעים/חשמליים או על-פי דרישת הלשכה).
 • תצלום תעודת זהות.
 • למבקשים הפחתת ההשתתפות העצמית - יש לפנות להתייעצות עם העובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות. ראו בהמשך מסמכים שיש לצרף
הערות: 
1. תושבים הנמצאים  או שהיו בשנה האחרונה במסגרת שיקומית יגישו דו"ח סיכום/ שחרור. על הסיכום לכלול את כלל הטפסים שהתקבלו בעת השחרור לרבות דו"ח רפואי, דו"ח סיעודי, סיכום פיזיותרפיה, סיכום ריפוי בעיסוק ודו"ח סוציאלי.
2. לבקשות עבור ילדים עד גיל 18 מומלץ לצרף דו"ח סוציאלי.
3. במקרים של מחלות מורכבות כגון: מחלות ניוון שרירים, תרשת נפוצה, ALS ועוד, מומלץ לצרף הערכה של רופא מומחה.
 
 
מסמכים שיש לצרף בבקשה לסיוע ברכישת מכשירי שיקום
 • מכשירי שמיעה - הפניית רופא אא"ג  והמלצת קלינאית תקשורת בצירוף בדיקה אודיולוגית. 
 • מכשירי עזר לראייה כולל תותבות עיניים - המלצה של רופא עיניים. 
 • תותבות שד - המלצה של רופא משפחה/ רופא פנימי/ אונקולוג/ כירורג. בכל פנייה חוזרת, האישור יינתן על סמך טופס הצהרה המופיע בנוהל אישור מכשירי שיקום וניידות
 • תצלום תעודת זהות.
 • למבקשים הפחתת ההשתתפות העצמית - יש לפנות להתייעצות עם העובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות. ראו בהמשך מסמכים שיש לצרף
 
מסמכים שיש לצרף לצורך רכישה עצמית
במקרים בהם התושב מקבל אישור זכאות לרכישת מכשיר שיקום/ניידות, לרכישה עצמית עליו להעביר ללשכת הבריאות את המסמכים הבאים לצורך קבלת החזר כספי
 • אישור הזכאות 
 • טופס אישור קבלת המכשיר (חתום) 
 • חשבונית וקבלה - מסמכים מקוריים
 • פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית של ההחזר הכספי (באמצעות צילום צ'ק מבוטל).
 
המסמכים הנדרשים לאישור הרחבת השתתפות המשרד (כלומר הקטנת השתתפות התושב):
 • תלושי משכורת של שני בני הזוג (3 תלושי משכורת אחרונים).
 • אישורים על גמלאות או קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • שומה אחרונה גמורה ממס הכנסה (לעצמאים).
 • פנסיה מישראל ומחו"ל.
 • תגמולים ממשרד הביטחון.
 • תגמולים ממשרד האוצר לנפגעי פעולות הנאצים. 
 • הצגת המסמכים המעידים על הוצאות אחרות הקשורות במצב הנכות/חובת מימון שהות ילד אחר במוסד, כמצוין בסעיפים מעלה.
 
כאמור, אישור הזכאות להשתתפות משרד הבריאות ברכישת מכשירי שיקום וניידות, מותנה בהגשת בקשה וקבלת אישור לפני רכישת המכשיר ולא בדיעבד.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור
  
  

מידע זה קיים גם בשפות:

عربيFrançaisРусскийEnglish

מקום קבלת השירות

 

השירות ניתן במחלקות למחלות ממושכות ושיקום בלשכות הבריאות

חקיקה