מועצת הפסיכולוגים, משרד הבריאות
מועצת הפסיכולוגים

מועצת הפסיכולוגים


תפקידי המועצה
מועצת הפסיכולוגים היא גוף סטטוטורי הפועל מכוח חוק הפסיכולוגים התשל"ז 1977.

להלן הסעיפים הרלבנטיים של החוק:
 
 • הקמת המועצה:
 • תקום מועצת הפסיכולוגים של 27 חברים, והם -
  (1) שר הבריאות או פסיכולוג מומחה-מדריך שהשר ימנה לכך, והוא יהיה יושב - ראש;
  (2) ארבעה נציגים של מחלקות לפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה מוכרים מטעם המועצה להשכלה גבוהה;
  (3) שלושה נציגים - ובהם לפחות שני פסיכולוגים - לכל אחד משרי הבריאות הפנים והחינוך והתרבות, ונציג אחד לכל אחד משרי הסעד, העבודה, הבטחון, האוצר והקליטה;
  (4) שמונה חברים שימנה שר הבריאות לפי המלצת ארגון המייצג לדעתו את המספר הגדול ביותר של פסיכולוגים, ואם לא הוגשה המלצה תוך שישים יום לאחר דרישה להגישה - שמונה פסיכולוגים הנראים לשר הבריאות.
 
 • תפקידי המועצה:
 • תפקידי המועצה הם -
  (1) ייעוץ לשר הבריאות בעניינים שעליהם הוא חייב לפי חוק זה להתייעץ עם המועצה ובעניינים אחרים הנוגעים לעיסוק בפסיכולוגיה בישראל ;(תחומים שמחייבים התייעצות - תקנות פרסומת, לקבוע מומחיות בפסיכולוגיה, הכשרה, ייחוד פעולות, להתקין כללי אתיקה).
  (2) הכרה במקומות עבודה לפי סעיפים 2(ב) ו-15(3);
  (3) הגשת רשימות מועמדים לחברות בוועדת הרישום ובוועדת המשמעת;
  (4) בחירת חבר ועדת הבחינות ונציג המועצה בוועדת התלונות.
 
 • תקופת הכהונה:
 • חבר המועצה יכהן שלוש שנים, ומותר לחזור ולמנותו ובלבד שאחרי שתי תקופות מינוי רצופות לא יתמנה חבר המועצה לתקופה נוספת, במשך שלוש שנים לפחות ; נתפנה מקומו, יתמנה באותה דרך חבר אחר במקומו שיכהן עד תום תקופת כהונתו של קודמו.
 
 • סדרי עבודה:
המועצה רשאית לקבוע במליאתה את סדרי עבודתה במידה שלא נקבעו בחוק או בתקנות.
 
 • ועדות:
 • (א) המועצה רשאית
  (1) למנות מבין חבריה ועדות קבועות וועדות לעניינים מסוימים ולקבוע להן את סמכויותיהן ותפקידיהן;
  (2) לאצול לוועדות כאמור מסמכויותיה.
  (ב) על-פי המלצת המועצה רשאי שר הבריאות למנות אדם שאינו חבר המועצה להיות חבר בדעה מייעצת בדיוני הוועדה.
  בהיות מועצת הפסיכולוגים גוף סטטורי בלתי מתוקצב, כל חברי המועצה והועדות המקצועיות הפועלות במסגרתה הם מתנדבים המבצעים את תפקידיהם ללא תשלום.
  בהתאם לתקנות הפסיכולוגים של חוק הפסיכולוגים, ממנה המועצה וועדות מקצועיות בששת תחומי ההתמחות המוכרים בפסיכולוגיה: קלינית, חינוכית, שיקומית, התפתחותית, רפואית וחברתית-תעסוקתית-ארגונית. כל ועדה מופקדת על הפעילות המקצועית השוטפת בתחומה, כולל תהליך התמחות.