חקיקה, משרד הבריאות
שירותים

חקיקה

תוצאות 20-1 מתוך 372

תוצאות 20-1 מתוך 372
שם התקנהקובץ להורדה
פקודת הרוקחים - נוסח חדש , התשמ"א-1981 - התיקון לפקודת הרוקחים 2017, הנוגע לאסדרת תחום התמרוקים ייכנס לתוקפו ביום ט בתשרי התשע"ח, 29.09.2017
פקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז 1976
חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תשס"ח 2008
חוק זכות השגה על החלטה בעניין רישוי מקצועות בתחום הרפואה והבריאות (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017
פקודת רופאי השיניים נוסח חדש, התשל"ט, 1979
פקודת הרוקחים - נוסח חדש , התשמ"א-1981
חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש, התשע"ה-2014
תקנות רוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), תש"ם 1980
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998
חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994
צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), התשנ"ט - 1998
חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג 1983
חוק הספורט, התשמ"ח 1988
פקודת בריאות העם, 1940
חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998
חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968
הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה - 03.04.2017
קביעת רשות ציבורית לפי חוק חופש המידע
תקנות חופש המידע התשנ"ט-1999
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),תשע"ג 2013
הקודם

קישורים רלוונטיים