חקיקה, משרד הבריאות
שירותים

חקיקה

תוצאות 20-1 מתוך 371

תוצאות 20-1 מתוך 371
שם התקנהקובץ להורדה
חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש, התשע"ה-2014
תקנות רוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), תש"ם 1980
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998
פקודת הרוקחים - נוסח חדש , התשמ"א-1981
חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תשס"ח 2008
חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994
צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), התשנ"ט - 1998
פקודת בריאות העם, 1940
פקודת רופאי השיניים נוסח חדש, התשל"ט, 1979
חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968
פקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז 1976
חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג 1983
חוק הספורט, התשמ"ח 1988
חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998
פקודת הרוקחים - נוסח חדש , התשמ"א-1981 - גרסה עתידית המכילה תיקון לפקודה מינואר 2017 שטרם נכנסה לתוקף
הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה - 03.04.2017
קביעת רשות ציבורית לפי חוק חופש המידע
תקנות חופש המידע התשנ"ט-1999
תקנות בריאות העם (אמות מידה לאישור הקמה למרפאות), תשע"ז-2017
פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג 1973
הקודם

קישורים רלוונטיים