דיגום מים, משרד הבריאות

דיגום מים

איכות מי שתיה מנוטרת באופן קבוע באמצעות ניטור מגוון מדדים מיקרוביאלים וכימיים, כפי שנקבע בתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה), המתעדכנות באופן תקופתי. מדידה זו מאפשרת לאפיין את מרכיבי המים, להבטיח את איכותם התברואית והאורגנולפטית וכן לעקוב אחר מגמות, שינויים ואיתור בעיות אקוטיות הקשורות באיכות מי השתיה למען שמירה על בריאות הציבור.

בקביעת איכות המים, תוצאות הבדיקה מתייחסות לדגימה שנבדקה בלבד ולכן  על הדגימה לייצג באופן מיטבי את המים ממנו נלקחה. הדיגום הינו שלב ראשון ומרכזי בביצוע בדיקת מים, דיגום נכון הכרחי לקבלת תוצאה נכונה.

תכנית דיגום מי השתיה נקבעת על-ידי ספק המים, בתיאום ואישור משרד הבריאות. היקף ותדירות הבדיקות מעוגן בתקנות ותלוי בסוג המים, במקורם ובמספר הצרכנים במקום.
בהתאם לתקנה 14 לתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה ומתקני מי שתיה), התשע"ג-2013, רשאי צרכן מים לבקש מספק המים לבצע בדיקות לאיכות מים בבית הצרכן, על חשבון הצרכן. ניתן לבקש את ביצוע הבדיקות אחת לשנים עשר חודשים לכל היותר. למידע נוסף בנושא דיגום מים לבקשת הצרכן

נטילת דגימת מים לשם עריכת בדיקות תתבצע על -ידי דוגם שהוסמך על-ידי משרד הבריאות. הדיגום יתבצע על-פי הנחיות של משרד הבריאות

יש שתי רמות להסמכת דוגמי מים:
דוגם מי שתייה רמה א’ - דוגם שהוכשר לביצוע דיגום מים לבדיקה מיקרוביאלית מלאה, כימיה אנאורגנית מתוספת ראשונה ושנייה, ובדיקות שדה.
דוגם מי שתייה רמה ב’ - דוגם שהוכשר לביצוע דיגום מים לבדיקה מיקרוביאלית מלאה, כימית מלאה ורדיואקטיבית.


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה