סיוע משרד הבריאות במימון האשפוז הסיעודי, משרד הבריאות
הגיל המבוגר

 סיוע במימון האשפוז לסיעודיים ותשושי נפש ("אשפוז בקוד")

תיאור השירות

רקע כללי


 
במידה וקשיש זקוק לאשפוז במוסד סיעודי או במחלקה לתשושי נפש - ניתן לקבל סיוע במימון האשפוז ממשרד הבריאות, זאת מתוקף התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ובהתאם לנהלי משרד הבריאות. 
 
הסיוע במימון מותנה בתשלום השתתפות עצמית, בהתאם לגובה ההכנסות של הקשיש המועמד לאשפוז ובני משפחתו. גובה ההשתתפות העצמית יהיה עד לגובה העלות המלאה של האשפוז, על פי התמחור של משרד הבריאות. 
 
משרד הבריאות מסייע במימון אשפוז של קשישים סיעודיים ותשושי נפש ("אשפוז בקוד" "קוד סיעודי"), רק במוסדות העומדים בשני התנאים הבאים:  
 
א. המוסד הוא ברישוי משרד הבריאות  - מוסד המטפל בחולים סיעודיים ו/או תשושי נפש הוא "בית חולים" ומחויב, על פי חוק, ברישוי משרד הבריאות
 
ב.  המוסד קשור עם משרד הבריאות בהסכם מתאים ותקף 
 
 • משרד הבריאות אינו מסייע במימון אשפוז במוסד שאין לו איתו הסכם תקף.
 •  
 • משרד הבריאות אינו מחזיר הוצאות ששולמו באופן פרטי, והסיוע אינו ניתן באופן רטרואקטיבי.

 תהליך האשפוז הסיעודי באמצעות משרד הבריאות

 
להלן מופיעים עיקרי התהליך. הנוהל המחייב בנושא, ושעל-פיו מתבצע התהליך הינו חוזר מינהל רפואה 20/09.  באם יש סתירה בין הנאמר להלן לבין הנוהל, יתבצע התהליך בהתאם לנוהל.
 

התהליך כולל את השלבים הבאים (המפורטים בהמשך): 
 
 1. פניה ראשונית ללשכת הבריאות
 2.  
 3. הגשת מסמכים ראשוניים 
 4.  
 5. פגישה של בני המשפחה עם אחות ועובדת סוציאלית מלשכת הבריאות 
 6.  
 7. סיווג המועמד לאשפוז 
 8.  
 9. בחירת המוסד הסיעודי
 10.  
 11. חישוב השתתפות המשפחה במימון האשפוז 
 12.  
 13. התחייבות המשפחה לתשלום 
 14.  
 15. העברה לאשפוז
  
ככלל, משך התהליך מהגשת הפניה ועד לאשפוז המועמד (במקרים המתאימים),  תלוי בקצב מסירת המסמכים הדרושים על ידי בני המשפחה.  בהנחה שאין עיכובים מיוחדים, משך התהליך הצפוי הוא כחודש-חודשיים. 
 

1.  פניה ראשונית ללשכת הבריאות

 
פונה יוכל לפנות לכל לשכת בריאות ברחבי הארץ  כדי לקבל מידע, טפסים, פרטים נוספים על תהליך האשפוז הסיעודי וייעוץ ראשוני. במסגרת זו, יוכל הפונה לבקש לערוך סימולציה כללית (בלתי מחייבת), לחישוב הסכום המשוער להשתתפות של המועמד לאשפוז ומשפחתו ושל משרד הבריאות בדמי האשפוז.  
 
חשוב לציין כי פתיחת "בקשה לאשפוז" סיעודי נעשית בלשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו של המועמד לאשפוז (על-פי כתובתו הרשומה בספח תעודת הזהות). במקרים מסוימים, שינוי לשכה, והעברת התיק ללשכת בריאות אחרת, יערך לבקשת הפונה, על פי החלטת העו"ס בלשכה שבה נפתחה בקשת האשפוז.   
 
 

2.  הגשת מסמכים ראשוניים ללשכת הבריאות  

אם ברצונך לאשפז בן משפחה, עליך לפנות למחלקה למחלות ממושכות ("מחלקה לחולים כרוניים"/ "מחלקה לגריאטריה") בלשכת הבריאות המשויכת למקום מגוריו של המועמד לאשפוז, עם המסמכים הראשוניים הבאים:   
 • טופס פניה לסידור מוסדי מלא וחתום  
 • צילום תעודת זהות של המועמד לאשפוז, כולל ספח הכתובת.
 • טופס מידע רפואי-סיעודי-תיפקודי עדכני מהחודש האחרון, שמולא על-ידי רופא ואחות ומבוסס על בדיקה של המועמד לאשפוז
 • מכתב סיכום רפואי מפורט מהמסגרת ממנה מופנה המועמד או מרופא הקהילה,  לרבות סיכומי אשפוזים ("מכתבי שחרור") מהשנה האחרונה. במכתב יוגדרו הבעיות הרפואיות,  טיפולים ובדיקות שנערכו למועמד לאחרונה וכן מצבו התפקודי הקודם והנוכחי כפי שהוגדרו על-ידי צוות רב-מקצועי.
 • דו"ח סוציאלי למתן שירותים לזקן, אשר ימולא על-ידי עובד סוציאלי המכיר את החולה ומשפחתו. 
 • אם המועמד לאשפוז סובל מ"פגיעה בכושר השיפוט"  ומצויים בידי בן המשפחה "כתב מינוי אפוטרופוס" או "בקשה למינוי אפוטרופוס" או "מסמך יפוי כוח"  לטיפול רפואי ולאשפוז – יש לצרף מסמכים אלו (סימוכין בחוזר מנכ"ל 06/2003)
 • במקרים מסוימים או בהתאם לאבחנה - ידרשו תעודות רפואיות נוספות. 

 

 

3.  פגישה של בני המשפחה עם אחות ועובדת סוציאלית מלשכת הבריאות 

לשם אישור הצורך באשפוז, יפגשו אחות ועובדת סוציאלית עם בני משפחתו של המועמד לאשפוז  להערכה ראשונית של מצבו של המועמד לאשפוז ושל סביבתו הקרובה, ולשיחה על התמונה הכוללת, נחיצות האשפוז הסיעודי וחלופות אפשריות. 
האחות ו/או העובדת הסוציאלית עשויות גם לערוך ביקור בביתו של המועמד לאשפוז. 
 

4.  סיווג המועמד לאשפוז  

לאחר קבלת כל המסמכים והמידע, תדון "ועדת סיווג" בלשכת הבריאות במצבו של המועמד לאשפוז ותקבע אם המועמד  מסווג כ "סיעודי" או כ "תשוש נפש" (או במצב רפואי-תפקודי אחר), ותיקבע התאמתו למסגרת לאשפוז לסיעודיים או לתשושי נפש. ועדת הסיווג כוללת את הגריאטר המחוזי (יו"ר הוועדה),  אח/ות ועובד/ת סוציאלי/ת. ההחלטה תישלח לפונה בכתב בדואר.
 
בחינה מחודשת של סיווג המועמד  
 • ביוזמת המשפחה: המשפחה יכולה לפנות ללשכת הבריאות לבחינה מחודשת של סיווג המועמד, בהסתמך על שינוי במצב המועמד לאשפוז, ולצרף מסמכים המעידים על כך. 
 • ביוזמת לשכת הבריאות: צוות הלשכה יכול  ליזום דיון מחודש בסיווג המועמד, אם הגיע מידע חדש בנושא. יש לציין שאם  עברו שלושה חודשים ויותר ממועד ביצוע ההערכה הרפואית- סיעודית והקשיש  עדיין לא אושפז, יהיה צורך בעדכון הערכה זו, ולעיתים סיווג מחדש של המועמד.
 
ערעור לראש האגף לגריאטריה 
משפחה רשאית לערער על החלטת וועדת סיווג, לאחר שמיצתה את הפניה לבחינה מחודשת. ערעור זה יש להגיש  בכתב, לראש האגף לגריאטריה במשרד הבריאות, בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים, לכתובת: ראש האגף לגריאטריה, משרד הבריאות, ת.ד. 1176 ירושלים 9101002 
 

5.  בחירת המוסד הסיעודי  

 • למועמד לאשפוז ולבני משפחתו יש זכות לבחור את מוסד האשפוז מבין המוסדות המאושרים לכך על ידי המשרד. לשם כך יוזמנו בני המשפחה ללשכת הבריאות להמשיך בתהליך האשפוז, ויקבלו מידע שיסייע להם לבחור את מוסד האשפוז המתאים ביותר למועמד לאשפוז ולהם. 
 • הבחירה היא מתוך הרשימה המעודכנת של מוסדות ברישוי משרד הבריאות ברחבי הארץ, שבהם פועלות מחלקות לסיעודיים ו/או תשושי נפש, ושבנוסף התקשרו בהסכם עם משרד הבריאות לאשפוז סיעודי באמצעותו. (ביתר המוסדות, הפועלים ברישוי אך אין להם הסכם עם משרד הבריאות ניתן להתאשפז רק באופן פרטי).  
 • לחיפוש רשימת המוסדות  – לחצו כאן (יש לבחור בתוך קטגוריית " סוג המחלקה" את "גריאטריה סיעודית" או "תשושי נפש", בהתאם למצבו של המועמד לאשפוז. בנוסף, על מנת לברר האם המחלקה או המוסד נמצאים בהסכם עם משרד הבריאות לאשפוז סיעודי באמצעות המשרד, יש לסמן "כן" בקטגוריית "נכלל בהסכם" או לוודא כי בפרטי המוסד מסומן  "כן"  בהערה "מוסדות בהם ניתן לאשפז חולים סיעודיים ותשושי נפש באמצעות משרד הבריאות ("קוד") לפי מכרז לרכש שירותי אשפוז גריאטרי"). 
 • המועמד לאשפוז ו/או בני משפחתו רשאים לבחור מוסד לאשפוז על-פי המיקום המועדף עליהם ובהתאם לשיקולים נוספים העומדים בפניהם. 
 • כניסה לאשפוז במוסד לפי הבחירה תלויה בקיומו של מקום פנוי במוסד. במידה והמוסד מלא, ניתן לבחור להמתין לפינוי מקום, או לבחור מוסד אחר מתוך הרשימה.
 • מומלץ להסתייע בחוברת "מדריך לבחירת מוסד"  בהוצאת האגף לגריאטריה.
 
המשפחה תודיע לרכזת האשפוז על שלושה מוסדות מבוקשים, לפחות, לפי סדר עדיפות. 
 

6.  חישוב השתתפות המשפחה במימון האשפוז  

להלן מופיעים עיקרי הנושאים הנכללים בחישוב השתתפות המשפחה. 
 
הנוהל המחייב בנושא, ושעל-פיו מתבצע התהליך, הוא חוזר המנהל הכללי 24/05. באם יש סתירה בין הנאמר להלן לבין החוזר, יתבצע התהליך בהתאם לחוזר. 

רכזת האשפוז בלשכת הבריאות תקבע פגישה עם המשפחה כדי לתת הסבר כללי על השתתפות המועמד לאשפוז ומשפחתו בדמי האשפוז. 
 
בקביעת ההשתתפות של המועמד לאשפוז ושל בני משפחתו במימון האשפוז -  יילקחו בחשבון ההכנסות והנכסים של המועמד לאשפוז, של בן/בת הזוג וכן ההכנסות השוטפות של ילדיו הבגירים של המועמד לאשפוז.   

סך השתתפות המועמד לאשפוז ומשפחתו במימון האשפוז נע, בהתאם לתחשיב ההשתתפות, בין 32% מגובה קצבת זקנה לזוג, ועד מלוא הסכום שמשלם משרד הבריאות למוסד הסיעודי (מלוא עלות האשפוז בפועל). סך כל עלות ההשתתפות החודשית של כל המשלמים (המועמד לאשפוז, בן/ בת זוגו וילדיו הבגירים של המועמד) לא יעלה על מלוא עלות האשפוז בפועל של אותו מועמד לאשפוז. 

קביעת המקורות להשתתפות של המועמד לאשפוז ושל בני משפחתו היא מדורגת: 

א. תחילה ימוצו המקורות הכספיים של המתאשפז ובן/בת הזוג על-פי הסדר להלן:  
 
 1. סכומי ביטוח סיעודי של המועמד לאשפוז - אם קיים ביטוח כזה.
 2. הכנסות שוטפות של המועמד לאשפוז ושל בן/בת זוגו (כל הכנסה, מכל מקור שהוא, המשתלמת להם באורח קבוע או באופן חד פעמי).
 3. נכסים כספיים (כספים השייכים לאדם, זמינים מיידית או כאלה הניתנים למימוש בהמשך, כגון חסכונות, קופות גמל, פיקדונות, תגמולי ביטוח חד פעמיים). 
 4. הכנסות מנכסי מקרקעין של המתאשפז ושל בן/בת זוגו (כגון שכר דירה). 

בעת מיצוי המקורות הכספיים ילקחו בחשבון עלויות המחייה של בן/בת זוג הנותר בבית, והשארת דמי כיס עבור המתאשפז ועוד.
 
ב. במידה ועלות האשפוז לא כוסתה מהמקורות הכספיים של המועמד לאשפוז ובן/בת הזוג,  נדרש כל אחד מילדי המועמד הבגירים (אם יש כאלה), על פי חוק, להשתתף במימון הוצאות האשפוז מתוך הכנסותיו השוטפות. 
 
לכל בן/בת בגיר/ה של המועמד לאשפוז  יערך חישוב נפרד לפי הכנסותיו, הוצאותיו, גודל משפחתו, ועוד. 
 • החישוב מתבסס על סך ההכנסה האישית השוטפת הממוצעת ברוטו לחודש של הבן/בת הבגיר, לאחר הפחתת הוצאות לדיור (שכר דירה או משכנתא) והוצאות מחיה לפי חישוב מספר הנפשות במשפחתו של הבן/בת הבגיר/ה הסמוכים על שולחנו. 
 • בעת חישוב השתתפות של כל אחד מילדי המועמד הבגירים, לפי הנוהל, מתחשב משרד הבריאות  במצבים מיוחדים והוצאות חריגות  כגון: משפחה שבראשה עומד הורה עצמאי ("משפחה חד הורית")/מפרנס יחיד, לימודים של ילדים (נכדים של המועמד לאשפוז) במוסד אקדמי או על-תיכוני או שירות בצבא /שירות לאומי.
 • ילדים בגירים של המועמד לאשפוז שאין להם הכנסה חודשית שוטפת כלל או שהכנסתם מזערית לפי מבחני ההכנסה, יהיו פטורים מהשתתפות במימון האשפוז. 
על המשפחה להסדיר את מלוא התהליך, טרם האשפוז. משרד הבריאות לא יחזיר למתאשפז או למשפחתו עלויות אשפוז שלא נעשו בתהליך זה.
 
כאשר הקשיש מתאשפז באמצעות משרד הבריאות,  המשרד ישלם את עלות האשפוז למוסד במלואה, ויגבה מבני המשפחה את ההשתתפות העצמית.  בני משפחתו של המאושפז לא ישלמו דבר ישירות למוסד עצמו, ואסור למוסד לדרוש מהם לשלם לו סכום כלשהו או לבקש שירכשו  בעצמם ו/או שיביאו  ציוד, תרופות וכדומה. (פרטים בחוזר מנהל רפואה 5/96  ובנוהל אגף גריאטריה

 
המסמכים הנדרשים לביצוע חישוב השתתפות בני המשפחה 
כל אחד מבני המשפחה (ובמקרים מסוימים האפוטרופוס של המועמד לאשפוז), נדרש למלא שאלון הצהרה ולחתום עליו בפני עורך דין. בחלק מהלשכות ניתן לחתום בפני עורך דין בלשכת הבריאות המחוזית בתיאום מראש. לשאלוני ההצהרה ולמסמכים הנדרשים– לחצו כאן. 

עריכת חישוב ההשתתפות של בני המשפחה מותנה בקבלת כל המסמכים הנדרשים.
 
בכל מקרה, סכום ההשתתפות הכספית המצרפית של כל בני המשפחה לא יעלה על עלות האשפוז.  
 

7. התחייבות המשפחה לתשלום
רכזת האשפוז בלשכת הבריאות תודיע לכל אחד מבני המשפחה על סך ההשתתפות שנקבעה לו. כל אחד מבני משפחה, יחתום על כתב התחייבות אישי לתשלום חודשי של סך ההשתתפות שנקבעה לו.

 
החתימה על ההתחייבות תתבצע בלשכת הבריאות בימי קבלת הקהל. 
 
למעמד החתימה יש להביא שני עָרֵבים, שהינם בעלי הכנסה או נכסים. על העָרֵבים להציג בעת החתימה תעודת זהות, תלושי משכורת או אישור פקיד שומה על הכנסותיהם.  בני משפחה יוכלו לחתום כערבים זה לזה. להתחייבויות בסכום חודשי נמוך מאד יתכן להסתפק בערב אחד, באישור מראש מלשכת הבריאות. 

הערה
: חתימה על ההתחייבויות והחתמת ערבים תוכל להתבצע בכל לשכת בריאות. 

ביצוע חישוב זכאות מחודש 
לשכת הבריאות תערוך חישוב זכאות מחודש במקרים הבאים: 
א. בכל שנתיים. 
ב. לבקשת מתאשפז, בן/בת זוגו וכל אחד מילדי המתאשפז - עקב שינוי במצבם הכלכלי או המשפחתי. 
ג. ביוזמת לשכת הבריאות - אם יש יסוד סביר לחשוב כי בתהליך הזכאות נמסר למשרד מידע חלקי, שגוי או כוזב,  או שחל שינוי במצבם הכלכלי או המשפחתי של המתאשפז, בן/בת זוגו או כל אחד מילדיו של המתאשפז. 

ערעור על גובה ההשתתפות העצמית
 
כל אחד מבני המשפחה או כולם יחד רשאים להגיש ערעור על קביעת גובה ההשתתפות העצמית, רק לאחר חתימה על כתב התחייבות לתשלום.
 
הערעור יוגש על-ידי פניה בכתב לעובד/ת הסוציאלי/ת בלשכת הבריאות האחראי/ת על אזור מגוריו של המתאשפז, בליווי מכתב בקשה מנומק וכל המסמכים התומכים בבקשת הערעור.  הבקשה, בצירוף המלצת העובד/ת הסוציאלי/ת בלשכת הבריאות, תועבר בכתב אל ועדת הערר המתאימה (מחוזית או ארצית), או אל שתיהן במקביל - לפי נושא/י הערר. 
 

8. העברה לאשפוז - במחלקה לסיעודיים או תשושי נפש

 
דמי כניסה 
טרם ההעברה לאשפוז יש לשלם דמי כניסה חד-פעמיים.  דמי כניסה אלה משולמים בנוסף להשתתפות העצמית הקבועה והשוטפת שנקבעה למשפחה כולה. סכום דמי הכניסה הוא כפל סכום ההשתתפות החודשית  המצרפית של המתאשפז ובני משפחתו, ללא החלק שמשולם מתוך קצבאות הביטוח הלאומי של המתאשפז ובן/בת זוגו. סכום דמי הכניסה מחושב בנפרד למתאשפז ובן/בת הזוג ולילדיו הבוגרים של המתאשפז. 
 
לדוגמא:  
 • חישוב סך ההשתתפות של התאשפז ובן/בת זוגו:
  אם סך ההשתתפות של המתאשפז ובן/בת זוגו עומד על 4,000 ₪ לחודש ומתוכם 1,500 ₪ 
  הם מקצבת הביטוח הלאומי של המתאשפז ובן/בת הזוג, דמי הכניסה שלהם יהיו
  5,000 ₪=2*(4,000-1,500).  
 • חישוב סך ההשתתפות של כל ילדיו הבוגרים של המאושפז:
  אם סך ההשתתפות של כל ילדיו הבוגרים של המאושפז הוא 1,200 ₪, סך דמי הכניסה שהם נדרשים לשלם במצטבר יעמוד על 2,400 ₪=1,200*2 בהתאם, סך דמי הכניסה החד-פעמיים למשפחה, על פי דוגמא זו, יהיה הסכום של שני אלה: 7,400 ₪ =5,000+2,400.
 
אם המתאשפז יעזוב מסיבה כלשהי את המוסד לפני תום החודשיים הראשונים לאשפוזו, יוחזר החלק היחסי מדמי הכניסה על פי מספר הימים שבהם שהה במוסד, בהתאם לנהלים. 

אופן התשלום 
 
תשלום ההשתתפות העצמית יתבצע באחת משתי הדרכים הבאות: 
 • הוראת קבע – המתאשפז וכל בני המשפחה המחויבים בתשלום חותמים על הוראת קבע טרם האשפוז. מומלץ לשלם באמצעות הוראת קבע  אשר חוסכת זמן ומונעת תשלום ריבית והצמדה בשל איחורים.
 • שוברים חודשיים לתשלום הנשלחים לכל אחד מן המחויבים לשלם לפי הכתובת שנמסרה. על כל בן משפחה לדווח על שינויים בכתובת ובמצב המשפחתי. את החשבון יש לשלם עד
  ה- 5 בכל חודש, כדי להימנע מחיוב בריבית והצמדה.  שוברים אלו ניתן לשלם בדרכים הבאות:
יש להדגיש: מתאשפז לא יופנה למוסד סיעודי לפני שניתנו ושנחתמו התחייבויות לתשלום לטובת משרד הבריאות של כל המחויבים בהשתתפות: המתאשפז, בן/בת זוגו ובניו/בנותיו הבגירים של המתאשפז. 
 
 
כניסה למוסד הסיעודי 
המתאשפז יוכל לעבור למוסד הנבחר לאחר השלמת התהליך, לרבות חתימת כלל המחויבים במשפחה על התחייבויותיהם.
 
ההעברה למוסד תתבצע בתיאום עם המאושפז ו/או בני משפחתו, ועם המוסד. 

הערה: במקרים חריגים, לפי שיקול דעת של רופא המחוז/הנפה ו/או רופא גריאטר מחוזי, יש אפשרות להפנות מתאשפז לאשפוז לפני שנחתמו כתבי התחייבות והוראות קבע לחיוב חשבון על-ידי כל בני המשפחה. עם זאת המשפחה תהיה מחויבת בתשלום ותתבצע גביה רטרואקטיבית. 

לתשומת לבכם - אם המאושפז שהה במוסד הסיעודי במימון פרטי לפני אישור אשפוזו באמצעות משרד הבריאות, נאסר על המוסד לגבות הפרשי תשלום מהמאושפז או מבני משפחתו במעבר מאשפוז פרטי לאשפוז באמצעות משרד הבריאות (פרטים בחוזר מנהל רפואה 5/96)
 
מרגע האשפוז באמצעות המשרד, חל איסור על המוסד הסיעודי לגבות תשלום נוסף כלשהו מהמאושפז או מבני משפחתו ואסור למוסד לדרוש מהמאושפז או משפחתו לרכוש ציוד, תרופות או כל דבר אחר לשם טיפול במאושפז (פרטים בנוהל אגף גריאטריה).  

פרטי השירות

מקום קבלת השירות


מחלקה למחלות ממושכות ("מחלקה לחולים כרוניים"/ "מחלקה לגריאטריה") בלשכת הבריאות המשויכת למקום מגוריו של המועמד לאשפוז. לפרטי המחלקות ברחבי הארץ - לחצו כאן 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  

מידע זה קיים גם בשפות:

عربيFrançaisРусскийEnglish

איתור לשכה לפי ישוב

פניות ובירורים

 

 קול הבריאות - המוקד הטלפוני  5400*