מסמכים נדרשים בחישוב הזכאות לאשפוז סיעודי, משרד הבריאות
הגיל המבוגר

מסמכים נדרשים בחישוב הזכאות לאשפוז סיעודיים ותשושי נפש


להלן המסמכים שיש לצרף לשם חישוב הזכאות לאשפוז סיעודי של קשישים סיעודיים ותשושי נפש באמצעות משרד הבריאות.

שימו לב
שרשימת המסמכים שיש לצרף שונה עבור המועמד לאשפוז ובן/בת הזוג ועבור ילדיו הבגירים של המועמד.

הנוהל המחייב בנושא, ושעל-פיו מתבצע התהליך הינו חוזר המנהל הכללי 24/05.  באם יש סתירה בין הנאמר להלן לבין הנוהל, יתבצע התהליך בהתאם לנוהל.
 
א. מסמכים שהמועמד לאשפוז ובן/בת הזוג נדרשים לצרף

לשאלוני ההצהרה יצורפו כל המסמכים הנדרשים הבאים:

 • טופס מילוי פרטי המתאשפז/ת
 • טופס מילוי פרטי בן/בת זוג המתאשפז/ת
 • צילומי תעודת זהות של המתאשפז ובן/בת זוג כולל הספח.
 • מסמכים המעידים על הכנסות שוטפות של המועמד לאשפוז ובן/בת הזוג:
  • שכיר - תלושי משכורת של 3 חודשים האחרונים
  • גימלאי - תלושי פנסיה של 3 חודשים אחרונים
  • עצמאי - שומת מס הכנסה האחרונה, בתוספת מסמך המעיד על מקדמות שנקבעו לתשלום במשך השנה השוטפת ו/או מע"מ.
  • אדם העובד או שעבד לאחרונה בחברה בה הוא עצמו בעל מניות - שומת מס הכנסה של החברה בנוסף לתלושי המשכורת.
  • מסמכים על קצבאות המתקבלות מהמוסד לביטוח לאומי וסך הסכום המתקבל בכל קצבה.
  • מסמכים על הכנסות קבועות נוספות מכל מקור  (רנטה, גמלאות אחרות, שכר דירה וכו')
 • מסמכים על נכסים כספיים של המועמד לאשפוז ובן/בת הזוג:
  • פרטים על חשבונות הבנק של המתאשפז ובן/בת הזוג..
  • תדפיס חשבון עובר-ושב (עו"ש) של המועמד לאשפוז ובן/בת הזוג לשלושה חודשים אחרונים.
  • ריכוז חסכונות מעודכן וריכוז חסכונות שנתי לתאריך 31 לדצמבר של השנה הקודמת, בהם מפורטים כל הנכסים הכספיים
 • נכסי מקרקעין של המועמד לאשפוז ובן/בת הזוג:
  • נסח טאבו ביחס לדירה השייכת למועמד לאשפוז  והסכם שכירות אם הדירה מושכרת לצד שלישי או הסכם רכישה לגבי דירה בדמי מפתח.
  • נסחי טאבו לנכסי מקרקעין אחרים שבבעלות המועמד לאשפוז  ובן/בת זוגו.
 • מסמך הצהרה ומידע בדבר ביטוח סיעודי פרטי של המועמד לאשפוז.
 • מסמכים המעידים על הוצאות של בן/בת הזוג של המועמד לאשפוז בגינן ניתן לקבל הנחה בחישוב ההשתתפות העצמית, הכוללים:
  • מיסי עיריה
  • תשלומי שכר דירה
  • תשלומי משכנתא (אישור מבנק למשכנתאות על גובה ההלוואה, גובה ההחזר החודשי ומועד תום המשכנתא), 
  • תשלומי ביטוח בריאות
  • עזרה ביתית מפאת גיל או מצב רפואי

ב.  מסמכים שילדיו הבגירים של המועמד לאשפוז נדרשים לצרף
 • שאלון הצהרה לילדי המתאשפז חתום בפני עו"ד (בחלק מהלשכות ניתן לחתום בפני עו"ד בלשכת הבריאות המחוזית, בתיאום מראש בלבד)

  לשאלוני ההצהרה יצורפו כל המסמכים הנדרשים הבאים:
 • טופס מילוי פרטי מתחייב/ת: בן/בת בגיר/ה של המועמד לאשפוז
 • צילומי תעודת זהות של כל אחד מבניו/בנותיו הבגירים של המועמד לאשפוז, כולל הספח המפרט כתובת ואת מספר הילדים ותאריכי לידתם.
 • מסמכים המעידים על הכנסות שוטפות של ילדיו הבגירים של המועמד לאשפוז:
  • שכיר - תלושי משכורת של 3 חודשים האחרונים
  • גימלאי - תלושי פנסיה של 3 חודשים אחרונים
  • עצמאי - שומת מס הכנסה אחרונה, בתוספת מסמך המעיד על מקדמות שנקבעו לתשלום במשך השנה השוטפת ו/או מע"מ.
  • אדם העובד או שעבד לאחרונה בחברה בה הוא עצמו בעל מניות - שומת מס הכנסה של החברה בנוסף לתלושי המשכורת.
  • מסמכים על קצבאות המתקבלות מהמוסד לביטוח לאומי, והסכום המתקבל בכל קצבה (קצבאות ילדים וקצבאות ילד נכה לא יחושבו כהכנסות, אולם יש להביא אישורים לגביהם).
  • חוזי שכירות על נכסי מקרקעין מושכרים (כגון דירות) שהם בבעלות ילדי המועמד לאשפוז.
  • מסמכים על הכנסות קבועות נוספות מכל מקור  (רנטה, גמלאות אחרות, שכר דירה וכו').
 • פרטים על חשבונות הבנק של כל אחד מבניו/בנותיו הבגירים של המועמד לאשפוז.
 • מסמכים המעידים על הוצאות בגינן ניתן לקבל הנחה בחישוב ההשתתפות העצמית:
  • תשלומי שכר דירה 
  • תשלומי משכנתא (אישור מבנק למשכנתאות על גובה ההלוואה, גובה ההחזר החודשי ומועד תום המשכנתא), 
  • אישור לימודים באוניברסיטה ושירות בצבא סדיר / שירות לאומי - של נכדי המועמד לאשפוז

 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור
  
  

הגשת מסמכים ראשוניים  

כאשר ברצונך לאשפז בן משפחה, עליך לפנות למחלקה למחלות ממושכות ("מחלקה לחולים כרוניים"/ "מחלקה לגריאטריה") בלשכת הבריאות המשויכת למקום מגוריו של המועמד לאשפוז, עם המסמכים הראשוניים הבאים:   

 • טופס פניה לסידור מוסדי מלא וחתום  
 • צילום תעודת זהות של המועמד לאשפוז, כולל ספח הכתובת.
 • טופס מידע רפואי-סיעודי-תיפקודי עדכני מהחודש האחרון, שמולא על-ידי רופא ואחות ומבוסס על בדיקה של המועמד לאשפוז
 • מכתב סיכום רפואי מפורט מהמסגרת ממנה מופנה המועמד או מרופא הקהילה,  לרבות סיכומי אשפוזים ("מכתבי שחרור") מהשנה האחרונה. במכתב יוגדרו הבעיות הרפואיות,  טיפולים ובדיקות שנערכו למועמד לאחרונה וכן מצבו התפקודי הקודם והנוכחי כפי שהוגדרו על-ידי צוות רב-מקצועי.
 • דו"ח סוציאלי למתן שירותים לזקן, אשר ימולא על-ידי עובד סוציאלי המכיר את החולה ומשפחתו. 
 • אם המועמד לאשפוז סובל מ"פגיעה בכושר השיפוט"  ומצויים בידי בן המשפחה "כתב מינוי אפוטרופוס" או "בקשה למינוי אפוטרופוס" או "מסמך יפוי כוח"  לטיפול רפואי ולאשפוז – יש לצרף מסמכים אלו (סימוכין בחוזר מנכ"ל 06/2003)
 • במקרים מסוימים או בהתאם לאבחנה - ידרשו תעודות רפואיות נוספות.