זכויות ושירותים, משרד הבריאות
ילדים ומתבגרים

זכויות ושירותים לילדים עם בעיות התפתחות

​המידע בדף זה מבוסס על חוזר מנהל רפואה "עקרונות מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים" (51/2006), ועל תיקונים לחוק ביטוח בריאות ממלכתי לגבי מתן שירותים לילדים בספקטרום האוטיסטי (תיקון מספר 43 התשס"ט 2008 ותיקון מספר 48 התש"ע 2010)

כללי

מתן השירות
 • השירותים להתפתחות הילד אמורים להינתן לפי הצרכים הרפואיים, בזמן ובמרחק סבירים.
 • ילד/ה הזקוקים לטיפול בתחום התפתחות הילד בשל בעיות רפואיות נוספות (שאינן התפתחותיות, כגון לאחר ניתוח, תאונה וכדומה) יקבלו אותו, בהתאם לצורך הרפואי בשרותים אלה וללא תלות בזכאותו לסל השרותים ההתפתחותי.

השתתפות עצמית 
ההשתתפות הכספית העצמית המירבית לילד בגיל 3-9 שנים, שאינו סובל מהפרעה התפתחותית סומטית, בגין שרותים מתחום התפתחות הילד היא  25-26 ש"ח לפי הקבוע בחוק (בסעיף 6 לחלק השני בתוספת השניה). סכום זה מתעדכן מעת לעת בהתאם להוראות החוק.

פטורים מתשלום השתתפות עצמית
 • ילדים עד גיל 3 שנים.
 • ילדים עם הפרעות התפתחותיות סומטיות.
 • ילדים שהוריהם מקבלים הבטחת הכנסה.

אבחון וטיפול

כללי אבחון וטיפול במכונים ויחידות להתפתחות הילד, המוכרים  על-ידי משרד הבריאות: 
 • כל ילד הסובל מהפרעה התפתחותית סומטית, זכאי לקבל טיפול עד גיל 18  בהתאם לצורך ללא הגבלה.  עד גיל 9 שנים, יאובחן ויטופל, במכון או יחידה להתפתחות הילד, המוכרים על-ידי משרד הבריאות בלבד.
 • כל ילד שאינו בעל הפרעה התפתחותית סומטית אך סובל מבעיה התפתחותית מורכבת יאובחן ויטופל במכון או יחידה המוכרים על-ידי משרד הבריאות.
 • ילד עד גיל 4 שנים עם חשד לעיכוב התפתחותי, יופנה לאבחון במכון מוכר להתפתחות הילד. צוות המכון רשאי לבחור האם להמשיך את תהליך האבחון והטיפול בתוך המכון עצמו או ביחידה התפתחותית המוכרת על-ידי משרד הבריאות. ניתן להפנות ילד לטיפול על-ידי גורמים מקצועיים חיצוניים (פרטיים) רק אם אין לו בעיה התפתחותית מורכבת.
 • ילד הסובל מבעיה התפתחותית מורכבת יופנה לטיפול  אך ורק במכון או ביחידה כאמור.
 • ילדים בגיל 4-9 שנים, שאינם סובלים מהפרעה התפתחותית סומטית  או מורכבת, יכולים לעבור אבחון על-ידי גורם רפואי מוסמך גם לא במסגרת מכון או יחידה מוכרים.
הערה: המכונים מחוייבים לאבחן ילדים ללא הפרעה התפתחותית סומטית עד גיל 9 ולאבחן ילדים עם הפרעה התפתחותית סומטית עד גיל 18.  הקופה המבטחת מחוייבת לאבחן הפרעות  נוירולוגיות התפתחותיות ובכלל זה הפרעות קשב וריכוז עד גיל 18, אולם לא בהכרח דרך המערך ההתפתחותי. כן מחוייבת הקופה בטיפול תרופתי בילדים עם הפרעת קשר וריכוז בכל גיל.

אבחון וטיפול פסיכולוגי ופסיכוסוציאלי 
 • אבחון פסיכולוגי ינתן לילדים הזקוקים לכך לדעת הצוות המטפל.
 • אבחון פסיכולוגי חוזר ינתן בהתאם לצורך. ככלל, אין צורך באבחון כאמור יותר מפעמים במשך שש שנות הזכאות, בנוסף לאבחון הראשון, ואין מקום לאבחון חוזר בטרם חלפה שנה מהאבחון הקודם. עם זאת, כל מקרה יבחן לגופו.
 • הערכה פסיכוסוציאלית (INTAKE) תינתן על-ידי עובדת סוציאלית לכל ילד אשר לדעת הצוות הממיין זקוק לכך.
 • טיפולים פסיכוסוציאליים וטיפולים פסיכולוגיים התפתחותיים ינתנו לפי צרכי הילד והם מהווים חלק מסל הטיפולים בתחום התפתחות הילד.

משך המתנה לאבחון ולטיפול
 • ילדים עם הפרעה התפתחותית הדורשת התערבות טיפולית מיידית יטופלו  בהקדם האפשרי.
 • משך ההמתנה המרבי לאבחון ולתחילת טיפול גם יחד מרגע הפניה הראשונה של המשפחה לקופה לא יעלה על 3 חודשים.
 • משך ההמתנה בין התורים שנקבעו לילד ביחס לאותו שירות לא יעלה על חודש.   
 
ילדים הנאלצים להמתין מעבר לזמנים אלו, רשאים לרכוש את האבחון והטיפול מספקי שירותים התפתחותיים פרטיים, העומדים בדרישות משרד הבריאות, ועל הקופות מוטלת החובה להחזר ההוצאות עד לגובה תעריפי משרד הבריאות, ובתנאי שמספר הטיפולים לא חרג ממספר הטיפולים לו הם זכאים על פי חוזר זה. 

הערה: כאשר משך הזמן הנדרש לאבחון עולה על משך ההמתנה שנכתב לעיל, ניתן לעבור אבחון מורכב בבתי חולים אתם יש לקופה הסדר או דרך קופות החולים על-ידי מומחים בנוירולוגיית ילדים והתפתחות הילד. 


ביצוע הטיפולים 

מספר הטיפולים 
ילדים שאינם סובלים מהפרעה התפתחותית סומטית זכאים לסל טיפולים הבא:
 • מגיל לידה עד גיל 3 שנים - בהתאם לצורך ולפי שיקול דעת רפואי מקצועי, של מומחה הקופה, ללא הגבלה במספר הטיפולים.
 • גילאי 3-6 - בהתאם לצורך ולפי שיקול דעת רפואי מקצועי, של מומחה הקופה, עד 27 טיפולים לשנה – למקצוע, ועד 54 טיפולים בכל המקצועות יחד.
 • גילאי 6-9 -  בהתאם לצורך ולפי שיקול דעת רפואי מקצועי, של מומחה הקופה, עד 9 טיפולים לשנה למקצוע ועד 18 טיפולים לשנה בכל המקצועות יחד.
 • מספר הטיפולים לאבחון לפני גיל 6 - ילד שפנה לאבחון לפני גיל 6 שנים יהיה זכאי, בשנה הראשונה לטיפול בו, למספר הטיפולים להם היה זכאי ביום ההפניה.

אמות המידה לקביעת מספר הטיפולים לילדים שאינם סובלים מהפרעה התפתחותית סומטית הן: הצרכים, המטרות והיעדים שהוצבו על-ידי אנשי המקצוע, בהתאם לקביעת גורם רפואי מוסמך או גורם מקצועי מוסמך (ראו הגדרות להלן). 
 • משך טיפול אחד - משך הטיפול בכל אחד ממקצועות הבריאות יהיה כשעה ובכל מקרה לא יפחת מ- 45 דקות. הטיפול יכול לכלול גם מתן הדרכה להורים.
 • הפסקת הטיפול - הפסקת טיפול לפני מיצוי מספר הטיפולים הקבועים בסל שרותי הבריאות, תתבצע רק לפי שיקול מקצועי.
  

זכאות תלמידי החינוך המיוחד לקבלת שרותים התפתחותיים על-ידי קופת החולים

מצופה כי מערכת החינוך תספק את השירותים ההתפתחותיים לילדי החינוך המיוחד על-פי סל החינוך המיוחד. יחד עם זאת, קופת החולים אינה רשאית לשלול שירותים לילד בתחום התפתחות הילד רק מן הטעם כי הילד הנו תלמיד בחינוך המיוחד או בכל מערכת חינוכית אחרת. הקופה, בבואה לשקול את הצורך במתן טיפולים נוספים רשאית להתחשב בין היתר, בטיפולים הניתנים לילד במסגרת החינוכית. הצורך בטיפולים אלו יקבע על-ידי הגורם הרפואי המוסמך (ראו הגדרות בהמשך) מטעם הקופה.

 

זכאות לשרותים התפתחותיים של ילדים בספקטרום האוטיסטי

אוטיזם (המכונה גם הפרעה בתקשורת)  אינו הפרעה התפתחותית סומטית, יחד עם זאת עבור מצב זה יש סל שירותים יעודי וייחודי מרגע האבחון ועד גיל 18 שנים. 
ילדים, שאובחנו כסובלים מהפרעה בספקטרום האוטיסטי ושאינם משתתפים בתכנית הטיפול הבריאותי המקדם מטעם משרד הבריאות, זכאים, עד הגיעם לגיל 18 שנים, ל -3 שעות טיפול שבועיות במקצועות הבריאות, בהתאם לצורך, מתוך סל השירותים בהתפתחות הילד (ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, פיזיותרפיה, פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית).
אבחון ילדים על הספקטרום האוטיסטי יעשה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות משנת 2013.  

הגדרות

 • "גורם רפואי מוסמך" - רופא מומחה בנוירולוגית ילדים והתפתחות הילד או רופא ילדם עם ניסיון עבודה של שלוש שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד, ובהיקף של חצי משרה לפחות.
 • "גורם מקצועי מוסמך" - בעל מקצוע בריאות (פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת, פסיכולוג, עובד סוציאלי) העומד באמות מידה של משרד הבריאות ובעל ניסיון של חמש שנים לפחות בעבודה בתחום התפתחות הילד.
 • "הפרעה התפתחותית סומטית" - כמפורט בחוזר מינהל רפואה "נכויות סומטיות בילדים הזקוקים לאבחון וטיפול במסגרות השירותים להתפתחות הילד ושיקומו " (42/2002)
 • "הפרעה התפתחותית מורכבת" - ילד עם ליקוי ביותר מתחם אחד מתחומי התפתחות הילד  (מוטורי, תחושתי, קוגניטיבי, שפתי, פסיכוסוציאלי, פסיכולוגי/רגשי).

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה