קבלת רישיון, משרד הבריאות
רישוי מקצועות הרפואה והבריאות

בקשה לרישיון לעסוק ברוקחות

תיאור השירות

תהליך קבלת רישיון לעסוק ברוקחות

אדם המעוניין לקבל רישיון לעסוק ברוקחות בישראל חייב לעמוד בהצלחה בבחינות הרישוי הממשלתיות במקצוע זה.

תהליך קבלת רישיון לעסוק ברוקחות כולל את השלבים הבאים (מידע מפורט בהמשך) :
 1. הגשת בקשה לרישיון על-ידי המועמד בליווי המסמכים הנדרשים
 2. בדיקת זכאות המועמד להיבחן 
 3. סטאז' ובחינה עיונית 
 4. רישיון זמני ורישיון קבוע
 

1. הגשת בקשה לרישיון

את הבקשה יש לשלוח, בליווי המסמכים הנדרשים, בדואר רשום לאגף לרישוי מקצועות רפואיים, כמפורט ב"פרטי השירות" בהמשך.
​​

2. בדיקת זכאות המועמד להיבחן


לאחר קבלת מסמכי הבקשה,  נעשית בדיקת הזכאות להיבחן על-ידי האגף  לרישוי מקצועות רפואיים ותשלח למבקש הודעת זימון למבחן  וספח לתשלום דמי טיפול  על סך 330 ₪,  על-פי הכתובת הרשומה במשרד. 
 

3. סטאז' ובחינה

סטאז'
 • בוגרי הארץ
  מבצעים סטאז' במסגרת לימודיהם באוניברסיטה.
 • בוגרי חו"ל
  אם ביצעו סטאז' של 6 חודשים לאחר קבלת התואר ברוקחות, או בשנה האחרונה של הלימודים, יופנו לבחינת רישוי ולא יצטרכו לבצע סטאז' בארץ.
  אם לא ביצעו סטאז' או שהסטאז' שביצעו לא מלא ו/או לא יוכר על ידי האגף לרישוי מקצועות רפואיים, יחוייבו לבצע סטאז' בארץ.
בכל מקרה, מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים, מחליט לגבי הצורך ומשך הסטאז', בהתאם לנסיבות.
 • בוגרים המחוייבים בסטאז'
  האגף לרישוי מקצועות רפואיים מנפיק הרשאה לסטאז' (בהתאם לנקבע) עם העתק לרוקח המחוזי ועל הסטאז'ר לפנות לרוקח המחוזי לשיבוץ.
  במידה והסטאז'ר מוצא מקום לביצוע סטאז' שלא דרך הרוקח המחוזי, עליו לקבל אישור מהרוקח המחוזי לפני תחילת הסטאז'.

בחינה למועמד
 

4 רישיון זמני ורישיון קבוע

היתר זמני
 • לעומדים בהצלחה בבחינות ישלח ספח לתשלום אגרת רישיון זמני על סך של  447₪ (הסכום משתנה מעת לעת)  ניתן לשלם דרך בנק הדואר או באמצעות האינטרנט.
  לאחר תשלום האגרה ישלח הרישיון לפונה בדואר רשום.
 
רישיון קבוע
בוגרי הארץ או בוגרי חו"ל, שהם בעלי דיפלומה סופית ברוקחות ועמדו בהצלחה בבחינה הממשלתית ברוקחות ובשאר תנאי החוק והתקנות, יכולים לפנות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים להנפקת רישיון קבוע. 
לשם קבלת הרישיון הקבוע, יש להמציא הדיפלומה הסופית ומכתב המלצה מרוקח אחראי בבית מרקחת מורשה, שבפיקוחו עבד מבקש הרישיון במשך שנה לפחות.
לזכאים, ישלח ספח לתשלום אגרת רישיון  קבוע על סך 852  ₪ (הסכום משתנה מעת לעת). ניתן לשלם דרך בנק הדואר או 
דרך האינטרנט.

לאחר תשלום האגרה  ישלח הרישיון בדואר רשום לבית הפונה.

בדיקת רישום פלילי
-  לשם קבלת הרישיון, על משרד הבריאות לקבל אישור ממשטרת ישראל כי אין על שם מבקש התעודה רישום פלילי.
האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות יפנה למשטרת ישראל לקבלת האישור  (הליך זה אורך בדרך כלל  מספר חודשים) ולאחר קבלתו, תונפק התעודה לבוגרים שעמדו בכל דרישות החוק האחרות. 
על פי החוק, משרד הבריאות אינו רשאי לבקש את האישור הנ"ל ישירות ממבקש הרישיון.

פרטי השירות

מקום קבלת השירות

את הבקשה יש לשלוח בדואר רשום לאגף לרישוי מקצועות רפואיים,
משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים 9101002.
 

מסמכים הנדרשים לקבלת השירות

 

עבור בוגרי הארץ:

 

עבור בוגרי חו"ל:

 • 2 תמונות פספורט
 • 2 צילומים של תעודת זהות כולל ספח הכתובת.
  תיירים: צילום דרכון עם אישור שהיה בארץ בר תוקף.
 • שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות בשני עותקים.
 • בקשה להבחן בבחינת הרישוי הממשלתית לרוקחים בשני עותקים.
 • דיפלומה סופית מאוניברסיטה מוכרת או אישור מהאוניברסיטה על סיום הלימודים, השלמת כל המחויבויות לאוניברסיטה וזכאות לדיפלומה ברוקחות שתוענק במועד מסוים.
 • אישור רשמי על תאריך התחלה וסיום של הלימודים.  
 • תעודת בגרות.
 •  אישור רשמי על סיום סטאז' בהצלחה או לחילופין, אישור רשמי על עבודה במקצוע שנה לפחות, וציון תאריך התחלה וסיום של העבודה בכל מוסד ומוסד (במקרים הרלבנטיים - פנקס עבודה).
 • תצהיר על כך שהלימודים בחו"ל היו פרונטאליים ולא התקיימו בהתכתבות (לימודים מרחוק).
 • רישיון עבודה מחו"ל (במידה ולא ניתן לצרף הרישיון כמבוקש, יש לצרף על כך מכתב הסבר).
 • תעודת יושר מקצועית מהגורמים המוסמכים לכך במדינה ממנה עלה המבקש ארצה. התעודה מאשרת כי אין, ולא היו נגד הרוקח תלונות משמעת, רשלנות או  אתיקה מקצועית.

 

 

 

תרגום ואימות תעודות ומסמכים
 • אין לשלוח אל האגף לרישוי מקצועות רפואיים תעודות מקוריות, אלא העתקים בלבד.
 • נאמנות העתקי המסמכים למקור יש לאשר על ידי נוטריון מורשה בישראל. יש לשלוח לאגף את האישור הנוטריוני המקורי (עם הסרט האדום) והעתק נוסף שלו (סה"כ שני עותקים).
 • מסמכים שאינם כתובים בשפה העברית או בשפה הערבית יש לתרגם לעברית על ידי מתרגם מוסמך בישראל. יש להגיש העתק של המסמך המקורי והתרגום שלו.
 • בוגרי הארץ רשאים להגיש העתקים של דיפלומות, אישורי זכאות לתואר ואישור על הכשרה מעשית, שנאמנותם למקור אושרה על ידי מזכירות הפקולטה המתאימה.​
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור