קבלת רישיון, משרד הבריאות
רישוי מקצועות הרפואה והבריאות

בקשה לרישיון לעסוק ברוקחות

תיאור השירות

תהליך קבלת רישיון לעסוק ברוקחות

לפי חוק פקודת הרוקחים, רק אזרחים ותושבים קבועים בישראל רשאים לקבל רישיון לעסוק ברוקחות.

תהליך קבלת רישיון לעסוק ברוקחות כולל את השלבים הבאים (מידע מפורט בהמשך):
 1. הגשת בקשה לרישיון ובדיקת זכאות
 2. סטאז' 
 3. הרשמה לבחינה ובחינה, באם נדרשת
 

1. הגשת בקשה לרישיון ובדיקת זכאות


בוגרי הארץ 
בוגרי הארץ אינם נדרשים עוד לשלוח מסמכים כלשהם לאגף לרישוי מקצועות רפואיים. 
בתי הספר לרוקחות בישראל מעבירים את המידע הנדרש לגביהם, ישירות למשרד הבריאות. 
עם קבלת המידע, יקבלו הסטודנטים ממשרד הבריאות שם משתמש וסיסמא באמצעותם יוכלו להיכנס לפורטל העוסקים במקצועות הבריאות
בפורטל קיים טופס הצהרות אותו יש להדפיס, למלא ולחתום, לסרוק ולצרף. יש לסרוק ולצרף גם תמונת פספורט לטופס. 
החל מתאריך 16.1.17 בוגרי הארץ ברוקחות פטורים מבחינות הרישוי הממשלתיות במקצוע זה. 
בוגרי הארץ יהיו זכאים לרישיון לאחר שמשרד הבריאות יקבל אישור על זכאותם לתואר מהאוניברסיטאות. 

בוגרי חו"ל 
בוגרי חו"ל נדרשים לשלוח בקשה לרישיון, בליווי המסמכים הנדרשים, בדואר רשום לאגף לרישוי מקצועות רפואיים, כמפורט ב"פרטי השירות" בהמשך.
לאחר בדיקת המסמכים באגף, הזכאים להרשאה לסטאז' יקבלו שם משתמש וסיסמא באמצעותם יוכלו להיכנס לפורטל העוסקים במקצועות הבריאות.

בדיקת זכאות המועמד לסטאז' / בחינה
לאחר קבלת מסמכי הבקשה, נעשית בדיקת זכאות המועמד לסטאז' ולהיבחן על ידי האגף לרישוי מקצועות רפואיים.
 

2. סטאז'

סטאז'
 • בוגרי הארץ
  מבצעים סטאז' במסגרת לימודיהם באוניברסיטה.
 • בוגרי חו"ל
  בוגרים שביצעו סטאז' מוכר של 6 חודשים לאחר קבלת התואר ברוקחות, או בשנה החמישית ואילך של הלימודים, יופנו לבחינת רישוי ולא יצטרכו לבצע סטאז' בארץ.
  בוגרים שלא ביצעו סטאז' או שהסטאז' שביצעו לא מלא ו/או לא מוכר על ידי האגף לרישוי מקצועות רפואיים, יחוייבו לבצע סטאז' בארץ.
  מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים רשאי לפטור מסטאז' רוקח שעסק במקצוע בחו"ל ברישיון במשך שנה רצופה או יותר.
  בכל מקרה, מחליט מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים לגבי הצורך ומשך הסטאז', בהתאם לנסיבות.
 • בוגרים המחוייבים בסטאז'
  האגף לרישוי מקצועות רפואיים מנפיק הרשאה לסטאז' לזכאים עם העתק לרוקח המחוזי. על הסטאז'ר למצוא בית מרקחת לביצוע סטאז' ולפנות לרוקח המחוזי לקבלת אישור לביצוע הסטאז' בבית מרקחת זה טרם תחילת הסטאז'.

בסיום הסטאז'
עם סיום הסטאז', על הרוקח להיכנס לפורטל העוסקים במקצועות הבריאות ולדווח על תאריך התחלה ותאריך סיום הסטאז'. יש לצרף אישור על סיום הסטאז' מהרוקח האחראי. 
לאחר שהרוקח המחוזי יאשר את סיום הסטאז' בפורטל, תתאפשר לבוגרי חו"ל הרשמה לבחינה בפורטל.

3. הרשמה לבחינה ובחינה


בוגרי הארץ
אינם נדרשים לגשת לבחינה.

בוגרי חו"ל
כדי להיות זכאי לגשת לבחינה, צריכים להתקיים התנאים הבאים:
 • הבוגר מילא את כל המידע הנדרש בפורטל
 • הרוקח המחוזי דיווח על סיום הסטאז' של הבוגר בהצלחה
 • הבוגר מילא את דף ההרשמה בפורטל
במידה ויתקיימו כל אלה, 15 יום לפני מועד הבחינה, יקבלו הזכאים מסרון (SMS) ובו אישור לגשת לבחינה. 

הרשמה לבחינה
באם נדרשת אגרה, על הזכאים להיבחן לשלם את אגרת הבחינה באתר התשלומים הממשלתי.
המבקשים לשלם את האגרה באמצעות הדואר מתבקשים לפנות לקבלת שוברים לתשלום אגרת הבחינה, מוקדם ככל האפשר, למזכירות בית הספר לרוקחות, לאגף לרישוי מקצועות רפואיים או לאגף הרוקחות במשרד הבריאות.   

לאחר תשלום אגרת הבחינה, יש לסרוק את הקבלה (חתומה על ידי הדואר או אישור התשלום המונפק בסיום תהליך התשלום באתר התשלומים הממשלתי), ולצרפה לדף ההרשמה לבחינה בפורטל העוסקים במקצועות הבריאות

בחינה 
 • הזכאים לגשת לבחינה יקבלו מסרון (SMS) לגבי מועד הבחינה, על פי מועדי הבחינות שנערכות פעמיים בשנה (מועד חורף ומועד קיץ). 
 • הבחינה היא עיונית. 
 • המועמד רשאי לבחור להיבחן בשפות עברית, ערבית, אנגלית, רוסית, ספרדית וצרפתית.
 • לנבחנים ישלח מסרון (SMS) המודיע כי תוצאות הבחינה (עבר או נכשל) וזכאות המועמד לקבל רישיון מופיעים בפורטל.
 • ערעור על תוצאות הבחינה
  יש להירשם לערעור באמצעות הפורטל תוך 14 יום מיום קבלת המסרון (SMS) על תוצאת הבחינה.
  ערעור יעשה בהתאם לנוהל הגשת ערר על תוצאות הבחינה העיונית הממשלתית במקצועות הבריאות. 

לבירורים ושאלות נוספות, ניתן לפנות למוקד קול הבריאות.

4. רישיון זמני ורישיון קבוע


רישיון קבוע
ככלל, מי שמקיימים את דרישות החוק, זכאים לרישיון קבוע לעיסוק ברוקחות. 

רישיון זמני
רישיון זמני לעיסוק ברוקחות יונפק במקרים הבאים:
 • רוקחים בעלי מעמד ארעי בארץ (א-5).
 • רוקחים שלא ביצעו סטאז' בישראל.
  לשם קבלת רישיון קבוע יהיה עליהם לעבוד במקצוע במשך שנה תחת פיקוח רוקח אחראי מורשה בבית מרקחת מורשה. בתום שנת העבודה יש לשלוח לאגף לרישוי מקצועות רפואיים את הרישיון הזמני המקורי ולצרף מכתב המלצה מהרוקח האחראי, הכולל תאריכי העסקה מדויקים (יום, חודש, שנה).
 • רוקחים שלא המציאו דיפלומה סופית.
  עם קבלת הדיפלומה יש לשלוח לאגף לרישוי מקצועות רפואיים העתק של הדיפלומה מאומת על ידי נוטריון, בצירוף הרישיון הזמני המקורי.
 • רוקחים שקיים לגביהם רישום פלילי, בהתאם לעניין.
 • רוקחים שנמצאים במעקב של הוועדה הרפואית.
 • מקרים נוספים על פי שיקול דעת המנהל. 
 
לזכאים לרישיון, ישלח ספח לתשלום אגרת רישיון זמני או קבוע
ניתן לשלם בבנק הדואר או באמצעות האינטרנט.
לאחר תשלום האגרה ישלח הרישיון בדואר רשום לבית הפונה.

בדיקת רישום פלילי 
לשם קבלת התעודה, על משרד הבריאות לקבל אישור ממשטרת ישראל כי אין על שם מבקש התעודה רישום פלילי. 
האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות יפנה למשטרת ישראל לקבלת האישור  ולאחר קבלתו, תונפק התעודה למי שעמדו בכל דרישות החוק האחרות. 
על פי החוק, משרד הבריאות אינו רשאי לבקש את האישור הנ"ל ישירות ממבקש הרישיון.

פרטי השירות

מקום קבלת השירות


בוגרי הארץ אינם נדרשים לשלוח מסמכים.

בוגרי חו"ל ישלחו את הבקשה בדואר רשום לאגף לרישוי מקצועות רפואיים, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים 9101002.

ניתן למסור מסמכים עבור האגף בקומת הקרקע של המשרד, בעמדת הביטחון. על המסמכים להיות סגורים במעטפה. אישור על מסירת המסמכים יינתן במקום.

פרטי ההתקשרות הניתנים על ידי המועמדים מהווים בסיס ליצירת קשר עימם. מתן מידע שגוי לא יאפשר טיפול בבקשה.

מסמכים הנדרשים לקבלת השירות

 

בוגרי הארץ

בוגרי הארץ אינם נדרשים לשלוח מסמכים כלשהם למשרד הבריאות.

לאחר קבלת שם משתמש וסיסמא, עליהם להיכנס לפורטל העוסקים במקצועות הבריאות, למלא טופס הצהרות ולסרוק תמונת פספורט. 


בוגרי חו"ל
 • 2 תמונות פספורט
 • 2 צילומים של תעודת זהות, כולל ספח הכתובת וציון המעמד בישראל (אזרחות או תושבות)
  במידה והמעמד בישראל לא מצוין על גבי תעודת הזהות, ניתן לשלוח צילום של דרכון ישראלי או אישור ממשרד הפנים על המעמד בישראל.
  תיירים: צילום דרכון עם אישור שהייה בארץ בר תוקף
 • שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות - 2 עותקים
 • בקשה להבחן בבחינת הרישוי הממשלתית לרוקחים - 2 עותקים
 • תעודת בגרות
 • דיפלומה סופית מאוניברסיטה מוכרת, או אישור מהאוניברסיטה על סיום הלימודים, השלמת כל המחויבויות לאוניברסיטה וזכאות לדיפלומה ברוקחות שתוענק במועד מסוים.
 • תצהיר על כך שהלימודים בחו"ל היו פרונטאליים ולא התקיימו בהתכתבות (לימודים מרחוק)
 • אישור רשמי על תאריך התחלה וסיום של הלימודים
 • אישור רשמי על סיום סטאז' בהצלחה והמוסד בו בוצע, וכן ציון תאריכי התחלה וסיום של הסטאז' וסך שעות הסטאז', או לחילופין, אישור רשמי על עבודה של שנה לפחות במקצוע בחו"ל ברישיון, וציון תאריך התחלה וסיום של העבודה בכל מוסד ומוסד (במקרים הרלבנטיים - פנקס עבודה).
 • רישיון עיסוק במקצוע מהמדינה בה הבוגר למד ו/או עסק ברוקחות (במידה ולא ניתן לצרף הרישיון כמבוקש, יש לצרף על כך מכתב הסבר)
 • תעודת יושר מקצועית מהגורמים המוסמכים לכך במדינה בה עסק במקצוע.
  התעודה מאשרת כי אין ולא היו נגד מבקש התעודה תלונות משמעת, רשלנות או אתיקה מקצועית.

 

תרגום ואימות תעודות ומסמכים

 • אין לשלוח אל האגף לרישוי מקצועות רפואיים תעודות מקוריות, אלא העתקים בלבד.
 • נאמנות העתקי המסמכים למקור יש לאשר על ידי נוטריון מורשה בישראל. יש לשלוח לאגף את האישור הנוטריוני המקורי (עם הסרט האדום) והעתק נוסף שלו (סה"כ שני עותקים).
 • מסמכים שאינם כתובים בשפה העברית או בשפה הערבית יש לתרגם לעברית על ידי מתרגם מוסמך בישראל. יש להגיש העתק של המסמך המקורי והתרגום שלו.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  

שינויים ברישום לבחינה ולרישיון לעיסוק ברוקחות

 

הוכנסו שינויים הנוגעים להגשת הבקשות להשתתפות בבחינה הממשלתית ברוקחות ולרישיון לעיסוק ברוקחות. 
לשם שיפור השירות לרוקחים, הוקם פורטל העוסקים במקצועות הבריאות אליו ניתן יהיה להגיש בקשות להשתתפות בבחינה הממשלתית ולרישיון לעיסוק ברוקחות. 
הקשר בין משרד הבריאות והרוקח, יתנהל באמצעות הפורטל, מיילים ומסרונים (SMS). 
רוקחים שלא קיבלו שם משתמש ו/או סיסמה מתבקשים לפנות למוקד קול הבריאות ולוודא שפרטיהם מעודכנים במערכת.