קבלת רישיון, משרד הבריאות
רישוי מקצועות הרפואה והבריאות

בקשה לרישיון לעסוק ברוקחות

תיאור השירות

תהליך קבלת רישיון לעסוק ברוקחות

רוקח המעוניין לקבל רישיון לעסוק ברוקחות בישראל חייב לעמוד בהצלחה בבחינות הרישוי הממשלתיות במקצוע זה.

תהליך קבלת רישיון לעסוק ברוקחות כולל את השלבים הבאים (מידע מפורט בהמשך):
 1. הגשת בקשה לרישיון על-ידי המועמד בליווי המסמכים הנדרשים
 2. בדיקת זכאות המועמד להיבחן 
 3. סטאז' ובחינה עיונית 
 4. רישיון זמני ורישיון קבוע
 

1. הגשת בקשה לרישיון


את הבקשה יש לשלוח, בליווי המסמכים הנדרשים, בדואר רשום לאגף לרישוי מקצועות רפואיים, כמפורט ב"פרטי השירות" בהמשך.
 

2. בדיקת זכאות המועמד להיבחן

לאחר קבלת מסמכי הבקשה, נעשית בדיקת הזכאות להיבחן על ידי האגף  לרישוי מקצועות רפואיים.
לזכאים תשלח הודעת זימון למבחן וספח לתשלום דמי טיפול על סך 330 ₪, על פי הכתובת הרשומה במשרד. 
 

3. סטאז' ובחינה

סטאז'
 • בוגרי הארץ
  מבצעים סטאז' במסגרת לימודיהם באוניברסיטה.
 • בוגרי חו"ל
  בוגרים שביצעו סטאז' מוכר של 6 חודשים לאחר קבלת התואר ברוקחות, או בשנה החמישית ואילך של הלימודים, יופנו לבחינת רישוי ולא יצטרכו לבצע סטאז' בארץ.
  בוגרים שלא ביצעו סטאז' או שהסטאז' שביצעו לא מלא ו/או לא מוכר על ידי האגף לרישוי מקצועות רפואיים, יחוייבו לבצע סטאז' בארץ.
  בכל מקרה, מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים, מחליט לגבי הצורך ומשך הסטאז', בהתאם לנסיבות.
 • בוגרים המחוייבים בסטאז'
  האגף לרישוי מקצועות רפואיים מנפיק הרשאה לסטאז' לזכאים עם העתק לרוקח המחוזי. על הסטאז'ר למצוא בית מרקחת לביצוע סטאז' ולפנות לרוקח המחוזי לקבלת אישור לביצוע הסטאז' בבית מרקחת זה טרם תחילת הסטאז'.
בחינה 
 

4. רישיון זמני ורישיון קבוע

 
רישיון זמני
 • לבוגרי רוקחות בארץ, שעמדו בהצלחה בבחינה ומקיימים את דרישות החוק האחרות, יונפק רישיון קבוע, ללא צורך ברישיון זמני. 
 • בוגרי רוקחות בחו"ל מחוייבים בקבלת רישיון זמני טרם קבלת הרישיון הקבוע.
  לשם קבלת הרישיון הזמני, יש לשלוח בקשה עם המסמכים המפורטים תחת "מסמכים הנדרשים לקבלת השירות" לאגף לרישוי מקצועות רפואיים.
  לבוגרי רוקחות בחו"ל שעמדו בהצלחה בבחינה, יונפק רישיון זמני לעסוק ברוקחות ויהיה עליהם לעבוד במקצוע במשך שנה תחת פיקוח בבית מרקחת מורשה. 
לזכאים ישלח בדואר ספח לתשלום אגרת רישיון זמני.
ניתן לשלם בבנק הדואר או באמצעות האינטרנט.
לאחר תשלום האגרה  ישלח הרישיון בדואר רשום לבית הפונה.
 
רישיון קבוע
 • לבוגרי רוקחות בארץ, שעמדו בהצלחה בבחינה הממשלתית ברוקחות ובשאר תנאי החוק והתקנות, יונפק רישיון קבוע על ידי האגף לרישוי מקצועות רפואיים. 
 • בוגרי רוקחות בחו"ל, שהם בעלי דיפלומה סופית ברוקחות, עבדו תחת פיקוח במשך שנה ועמדו בהצלחה בבחינה הממשלתית ברוקחות ובשאר תנאי החוק והתקנות, יפנו לאגף לרישוי מקצועות רפואיים בבקשה להנפקת רישיון קבוע.
  לשם קבלת הרישיון הקבוע, יש לשלוח לאגף לרישוי מקצועות רפואיים את הרישיון הזמני המקורי ולצרף מכתב המלצה מרוקח אחראי בבית מרקחת מורשה, שבפיקוחו עבד מבקש הרישיון במשך שנה לפחות.
לזכאים, ישלח ספח לתשלום אגרת רישיון  קבוע. 
ניתן לשלם בבנק הדואר או באמצעות האינטרנט.
לאחר תשלום האגרה  ישלח הרישיון בדואר רשום לבית הפונה.

בדיקת רישום פלילי 
לשם קבלת התעודה, על משרד הבריאות לקבל אישור ממשטרת ישראל כי אין על שם מבקש התעודה רישום פלילי. 
האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות יפנה למשטרת ישראל לקבלת האישור  ולאחר קבלתו, תונפק התעודה למי שעמדו בכל דרישות החוק האחרות. 
על פי החוק, משרד הבריאות אינו רשאי לבקש את האישור הנ"ל ישירות ממבקש הרישיון.
 

פרטי השירות

מקום קבלת השירות


את הבקשה יש לשלוח בדואר רשום לאגף לרישוי מקצועות רפואיים
משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים 9101002.
 

מסמכים הנדרשים לקבלת השירות

 

בוגרי הארץ

 • 2 תמונות פספורט
 • 2 צילומים של תעודת זהות, כולל ספח הכתובת וציון המעמד בישראל (אזרחות או תושבות)
  במידה והמעמד בישראל לא מצוין על גבי תעודת הזהות, ניתן לשלוח צילום של דרכון ישראלי או אישור ממשרד הפנים על המעמד בישראל.
  תיירים: צילום דרכון עם אישור שהייה בארץ בר תוקף
 • שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות - 2 עותקים
 • בקשה להבחן בבחינת הרישוי הממשלתית לרוקחים - 2 עותקים
 • (הדיפלומה הסופית תשלח לאגף לרישוי מקצועות רפואיים ישירות על ידי בית הספר לרוקחות).  


בוגרי חו"ל נדרשים בנוסף למסמכים שהוזכרו, לצרף את המסמכים הבאים:
 • תעודת בגרות
 • דיפלומה סופית מאוניברסיטה מוכרת, או אישור מהאוניברסיטה על סיום הלימודים, השלמת כל המחויבויות לאוניברסיטה וזכאות לדיפלומה ברוקחות שתוענק במועד מסוים.
 • תצהיר על כך שהלימודים בחו"ל היו פרונטאליים ולא התקיימו בהתכתבות (לימודים מרחוק)
 • אישור רשמי על תאריך התחלה וסיום של הלימודים
 • אישור רשמי על סיום סטאז' בהצלחה או לחילופין, אישור רשמי על עבודה של שנה לפחות במקצוע בחו"ל ברישיון, וציון תאריך התחלה וסיום של העבודה בכל מוסד ומוסד (במקרים הרלבנטיים - פנקס עבודה).
 • רישיון עיסוק במקצוע מהמדינה בה הבוגר למד ו/או עסק (במידה ולא ניתן לצרף הרישיון כמבוקש, יש לצרף על כך מכתב הסבר)
 • תעודת יושר מקצועית מהגורמים המוסמכים לכך במדינה בה למד או עסק.
  התעודה מאשרת כי אין ולא היו נגד מבקש התעודה תלונות משמעת, רשלנות או אתיקה מקצועית.

 

תרגום ואימות תעודות ומסמכים

 • אין לשלוח אל האגף לרישוי מקצועות רפואיים תעודות מקוריות, אלא העתקים בלבד.
 • נאמנות העתקי המסמכים למקור יש לאשר על ידי נוטריון מורשה בישראל. יש לשלוח לאגף את האישור הנוטריוני המקורי (עם הסרט האדום) והעתק נוסף שלו (סה"כ שני עותקים).
 • מסמכים שאינם כתובים בשפה העברית או בשפה הערבית יש לתרגם לעברית על ידי מתרגם מוסמך בישראל. יש להגיש העתק של המסמך המקורי והתרגום שלו.
 • בוגרי הארץ רשאים להגיש העתקים של דיפלומות, אישורי זכאות לתואר ואישור על הכשרה מעשית, שנאמנותם למקור אושרה על ידי מזכירות הפקולטה המתאימה.​


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור