קדימות לחותמים על כרטיס אדי, משרד הבריאות

קדימות לחותמים על כרטיס תורם-אָדי

לחתימה על כרטיס אדי


כרטיס תורם - לתת חיים לקבל קדימות בהשתלה
החותמים על כרטיס התורם מביעים את נכונותם לתרום את איבריהם להשתלה לאחר מותם ומקיימים בכך חובה אנושית נעלה של הצלת חיים. החתימה על הכרטיס מהווה צוואה רוחנית לבני משפחתם ומקלה עליהם את ההחלטה לתרום את איבריהם.

במסגרת חוק השתלת אברים תשס"ח, 2008 נכלל סעיף, יחודי וראשוני מסוגו בעולם, המעניק לחותמים על כרטיס התורם ולבני משפחתם הקרובים, קדימות ברשימת הממתינים להשתלה, אם חלילה יזדקקו לכך בעתיד.

קדימות על פי החוק
תוכנית הקדימות גובשה לאחר דיונים מקיפים ומעמיקים על-ידי פורום של אנשי מקצוע מתחום האתיקה, הפילוסופיה, המשפט, הפסיכולוגיה, הרפואה והדת.  החוק מעניק למועמד להשתלת איבר, שהינו בעל כרטיס תורם, קדימות ברשימת הממתינים להשתלה, לעומת ממתינים אחרים בעלי נתונים רפואיים זהים שלא חתמו על הכרטיס. 

החוק החדש מעניק קדימות בהמתנה להשתלה גם במקרים הבאים:
  • לממתין להשתלת איבר שקרוב משפחתו מדרגה ראשונה (הורים, אחים, ילדים או בן זוג) חתם על כרטיס תורם. 
  • לממתין להשתלת איבר אשר בן משפחתו מדרגה ראשונה נפטר (בארץ) ואיבריו נתרמו להצלת חיים. 
  • לממתין להשתלת איבר אשר תרם בחייו או שבן משפחתו  מדרגה ראשונה תרם בחייו, איבר (כליה, אונת כבד או אונת ריאה) שלא לנתרם מסוים, כלומר לזר, מתוך מרשימת הממתינים להשתלה שאינו מכיר.

דרגות בקדימות
בהתאמה להגדרות, התנאים המקנים זכאות להענקת קדימות לפי חוק ההשתלות ידורגו החולים הממתינים לשלוש דרגות קדימות: מירבית, רגילה ומשנית.
  • קדימות מירבית לממתינים, שהם או קרוב משפחתם מדרגה ראשונה, נתנו בפועל את הסכמתם לתרומת איברים מקרוב שנפטר או שתרמו בחיים כליה או אונת כבד או ריאה; לגביהם הקדימות תינתן מיידית  עם הפעלת התוכנית, ללא צורך בתקופת המתנה.
  • קדימות רגילה לממתינים שחתמו על כרטיס התורם.
  • קדימות משנית לממתינים שאינם חתומים בעצמם על כרטיס התורם אך יש להם קרוב משפחה מדרגה ראשונה החתום על הכרטיס.

סייגים והחרגות
  • ילדים - הקצאת האיברים עבור ילדים אינה משתנה, ותוכנית מתן הקדימות להשתלה לפי חוק ההשתלות איננה חלה על רשימת ההמתנה להשתלה של ילדים עד גיל 18.
  • חולים דחופים שנשקפת סכנה מיידית לחייהם - חולים אלו ימשיכו להיות בראש רשימת הממתינים, ואולם גם ביניהם תינתן קדימות להשתלה לחולים שחתמו על כרטיס התורם.
ישום התוכנית

חקיקה רלוונטית
  • סעיף (9)(ב)(4) בחוק השתלת אברים מתייחס לנושא הקדימות.
  • נהלי הקדימות בעת הקצאת איברים אושרו על-ידי ועדת ההיגוי של המרכז הלאומי להשתלות ופורסמו בילקוט הפרסומים 6216 ב - 24.3.2011.   

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה