פניות לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע, משרד הבריאות
זכויות מבוטחים

טלפון לקבלת שירות

טלפון לקבלת שירות
טלפון: 5400*
08-6241010
פקס: 02-5655969

 פניות לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע

תיאור השירות

אודות השירות


בחוק חופש המידע, התשנ"ח -  1998,  הוכרה זכותו החוקית של כל אזרח ישראלי, תושב או תאגיד הרשום כחוק בישראל, לקבל מידע כפי שהוא מצוי ברשות הציבורית ובמגבלות החוק, במסגרת תפיסת היסוד שהמידע שבידי הרשות הוא גם קניינו של האדם הפרטי.

זכות זו משתלבת עם מטרות-העל של משרד הבריאות לשקיפות ולצדק חברתי. מטרותיו העיקריות של החוק הן הטמעת תפיסת יסוד של שימוש במידע ציבורי, הפיכת המידע השלטוני לשקוף, נגיש וזמין, מימוש זכות הציבור לדעת והבטחת תקינותה של הפעילות השלטונית.

הנהלת המשרד רואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה עם הפונים אליה, ומאמינה כי מחובתה לפעול למימושו של עקרון השקיפות.


​תהליך הטיפול בפנייה

 1. קבלת הפנייה והקלדתה במערכת הפניות.
 2. אם המידע קיים באתר האינטרנט, הפניית הפונה לאתר.
 3. אם הפונה מבקש שהמחלקה תאתר את המידע - הוצאת מכתב אישור קבלה והנחיה לתשלום אגרה (בנוגע לסכומים ראו להלן). אם שולמה האגרה טרם הפנייה, יישלח מכתב אישור קבלת הפנייה ואישור תשלום תוך 14 יום.
 4. העברת הבקשה לגורם המקצועי לצורך קבלת המידע המבוקש.
 5. כאשר הבקשה נוגעת לצד ג', המחלקה פונה אליו לקבלת אישורו להעברת המידע.
 6. קבלת המידע מהגורם המקצועי. אם עברו 30 יום מקבלת התשלום ולא התקבל המידע, יישלח מכתב לפונה על עיכוב בהשגת המידע.
 7. אם איתור המידע כרוך בעבודה נוספת, תימסר הנחיה לפונה לתשלום נוסף מעבר לתשלום האגרה על המידע המבוקש.


שימו לב - לעיתים יש מצבים בהם לא ניתן להעביר את המידע לפונה עקב סיבות המעוגנות בחוק חופש המידע.  אם המידע לא קיים או לא ניתן למוסרו, אין החזר תשלום של האגרה.​

אופן הגשת הבקשה


הבקשה צריכה להבהיר באופן מדוייק מהו המידע המבוקש.
ניתן להגיש את הבקשה ישירות באתר באמצעות טופס מקוון כולל הסדרת התשלום. במידה ולא שולם התשלום מראש, יש לשלם את האגרה לאחר קבלת מכתב מאת המחלקה (באתר האינטרנט או בדואר – ראו להלן). 

תשלום אגרה

בקשת חופש מידע כרוכה בתשלום אגרת בקשה, אלא אם המידע המבוקש נוגע למידע אודות המבקש

אגרות נוספות המוטלות מכח החוק ותקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט-1999, הן:
 1. אגרת טיפול בבקשה, הנגבית עבור כל שעת טיפול החל מהשעה השלישית, ובמקרה שמדובר בבקשה של אדם המבקש מידע אודות עצמו – החל מהשעה השביעית לטיפול; 
 2. אגרת הפקה המשולמת בגין הדפסת המידע המבוקש או שמירתו במדיה מגנטית. 
פירוט של סכומי האגרות מצוי באתר שירות התשלומים הממשלתי.

 
ניתן לשלם בדרכים הבאות:
 
 
  

פרטי השירות

מקום קבלת השירות

   
ניתן לפנות למרכזת נושא חוק חופש המידע, ליזי עופר, בדרכים הבאות:
 • טלפון: 5400*,  08-6241010 (מוקד פניות טלפוני)
 • פקס: 02-5655969
 • טופס מקוון
 • דוא"לHofesh@moh.health.gov.il
 • דואר: הממונה על חוק חופש המידע, משרד הבריאות, רח' ירמיהו 39, ת.ד 1176 ירושלים, מיקוד 9101002

משך הטיפול בבקשה

מענה ראשוני לפונה ינתן תוך 14 יום.

תוך 30 יום מקבלת תשלום האגרה תינתן תשובה לפונה. במידה והמידע לא בנמצא, משך הטיפול עלול להימשך. 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה