זכאות לקבלת שירותי בריאות בחו"ל, משרד הבריאות

זכאות לקבלת שירותי בריאות בחו"ל

 

שירותי הבריאות הניתנים ע"י קופות החולים מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ניתנים במערכת הרפואה הציבורית בגבולות מדינת ישראל.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי גם מאפשר למבוטחי קופות החולים בישראל לקבל, בתנאים מיוחדים, "שירות בריאות" מחוץ למדינת ישראל, עד לסכום השווה בשקלים חדשים ל- 250,000 דולר (ארה"ב) ללא השתתפות כספית של המבוטח.
למרות האמור, כאשר עלות השירות המבוקש עולה על 250,000 דולר, רשאי המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו (להלן – המנהל), לפטור מבוטח מהשתתפות כספית מעבר לסכום הנ"ל, בכפוף לתנאים שיפורטו בהמשך.
התנאים והנהלים לקבלת שירותי בריאות מחוץ למדינת ישראל, מוסדרים במסגרת תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שירותי בריאות במדינות חוץ), התשנ"ה - 1995.
 
"שירות בריאות" – הגדרה:
שירות רפואי נחשב כשירות בריאות שניתן לקבלו בחו"ל בהתקיים שני התנאים הבאים יחדיו:

 • השרות המבוקש נכלל בסל שירותי הבריאות הבסיסי* שלפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
  * סל שירותי הבריאות הבסיסי הניתן על ידי קופות החולים, הוא רשימה של שירותים רפואיים כגון: בדיקות, טיפולים, תרופות וציוד רפואי, שהקופות מחויבות על פי חוק לספק למבוטחיהן. את רשימת השירותים הרפואיים ניתן למצוא בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994 ובצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות), התשנ"ה - 1995.
 • השירות המבוקש נכלל באחד התחומים הרפואיים להלן:
  - מערכת העצבים והמוח
  - מחלות לב וכלי דם
  - שאתות (גידולים)
  - השתלת איברים
  - מומים מולדים


המצבים בהם יינתנו שירותי הבריאות בחו''ל
את הבקשה לקבל את השירות הרפואי המבוקש בחו"ל יש להגיש לקופת החולים המבטחת כאשר השירות עונה על שני התנאים שפורטו לעיל, וכן מתקיימת אחת מהאפשרויות הבאות:

 • אפשרות א:
  נשקפת סכנת אובדן חיים אם לא יינתן שירות הבריאות המסוים, ואין אפשרות לקבל בארץ את השירות המבוקש או שירות חלופי.
 • אפשרות ב':
  גם אם לא התקיימו התנאים הקבועים באפשרות א' יש זכאות לקבלת השירות בחו"ל, וזאת כאשר קיימת נסיבה רפואית חריגה. נסיבה רפואית חריגה תתקיים במקרה בו מדובר בחשש לנזק לאבר או לחוש, גם אם אינו מגיע עד כדי סכנת חיים אם לא יינתן השירות המבוקש, והשרות הרפואי המדובר או השירות החלופי לו, אינם יכולים להינתן בישראל.

יש לציין, כי מיעוט ניסיון בישראל במתן שירות בריאות מסוים, לא ייחשב לנסיבה רפואית חריגה המצדיקה את קבלת השירות בחו"ל.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה