מעבר בין קופות החולים, משרד הבריאות

טלפון לקבלת שירות

טלפון לקבלת שירות
לשאלות ובירורים - מוקד "קול הבריאות": 5400* 08-6241010

מעבר בין קופות החולים

תיאור השירות

תיאור השירות


כל תושב זכאי לעבור מקופת חולים אחת לאחרת.
ניתן לבצע עד שני מעברים בלבד במהלך 12 חודשים.
המבוטח זכאי לקבל את מלוא השירותים הקבועים בסל שירותי הבריאות המגיעים לו מן הקופה שממנה ביקש לעבור, עד כניסת המעבר לתוקף.  

תרשים תהליך טיפול בהשגות מבוטחים למעבר בין קופות חולים
hosp.jpg


רישום מעבר והמעבר בפועל

​החוק קובע שישה מועדים בשנה בהם רישום המעבר מקופה לקופה נכנס לתוקף. 

​לנרשמים בתאריכים תאריך כניסה לתוקף של המעבר​
​מ-16 בספטמבר עד 15 בנובמבר 1 בינואר​
​מ-16 בנובמבר עד 15 בינואר ​1 במרץ
​מ-16 בינואר עד 15 במרץ ​1 במאי
​מ-16 במרץ עד 15 במאי ​1 ביולי
​מ-16 במאי עד 15 ביולי ​1 בספטמבר
​מ-16 ביולי עד 15 בספטמבר ​1 בנובמבר
  
 
מי שעבר מקופת חולים אחת לאחרת רשאי לעבור שוב כרצונו. כאמור, ניתן לבצע מעבר עד פעמיים במהלך 12 חודשים.

ביטול הודעת המעבר

מי שנרשם לצורך מעבר קופה יכול לבטל את הודעת המעבר, על ידי הגשת הבקשה המתאימה בסניף הדואר, לא יאוחר מהמועד האחרון בו ניתן לתת הודעת מעבר:

 

​הגשת בקשת ביטול עד תאריך כדי לבטל מעבר בתאריך​
​15 בנובמבר 1 בינואר​
​15 בינואר 1 במרץ​
​15 במרץ 1 במאי​
​15 במאי 1 ביולי​
​15 ביולי 1 בספטמבר​
​15 בספטמבר 1 בנובמבר​
 

 

מיד לאחר ביטול הודעת המעבר ניתן לשוב ולהגיש הודעת מעבר חדשה לפי בחירה, אבל הרישום של המעבר החדש ייכנס לתוקף רק במועד הקבלה של המעבר שלאחר מכן.

מי שרואה עצמו נפגע בקשר לרישומו או לרישום ילדו בקופת חולים, רשאי להגיש בקשות לביטול מעבר או  להקדמתו, לנציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

זכויות המבוטח במעבר בין הקופות


​מעבר מקופת חולים אחת לאחרת אינו פוגע בזכויותיו של המבוטח. המבוטח זכאי לקבל את מלוא השירותים הקבועים בסל שירותי הבריאות המגיעים לו מן הקופה שממנה ביקש לעבור, עד כניסת המעבר לתוקף. ממועד זה ואילך זכאי המבוטח לקבל את כל השירותים הכלולים בסל שירותי הבריאות מן הקופה שאליה עבר, בלא כל הגבלות או התניות.

עם המעבר מקופת חולים אחת לשנייה, בא לסיומו ה"ביטוח המשלים" ו"הביטוח הסיעודי" בקופה הנעזבת ועל המבוטח להצטרף לביטוחים אלה בקופה החדשה במידת הרצון. הקופה החדשה אינה רשאית להגביל את הצטרפות המבוטח ל"ביטוח המשלים" שלה, ובתנאים מסויימים גם קיים פטור מתקופת המתנה בקופה החדשה.

חריג לכך הוא הביטוח הסיעודי אשר הינו ביטוח באחריות חברת ביטוח פרטית. הביטוח הסיעודי שמשווק בקופה החדשה איננו חייב לקבל את המבוטח, וחברת הביטוח אף רשאית להגביל את הביטוח הסיעודי שלה. מומלץ לברר לפני כל מעבר קופה מהן השלכות המעבר על ההצטרפות ל"ביטוח הסיעודי" בקופה החדשה.

עם המעבר, תעביר קופת החולים את המידע הרפואי החיוני הנוגע למבוטח אל הקופה הקולטת. העברת המידע הרפואי החיוני תיעשה בלא תשלום.

חיילים משוחררים


חיילים משוחררים משוייכים לקופת החולים בה היו מבוטחים טרם גיוסם לצבא.  חיילים משוחררים יכולים לבצע רישום לקופה אחרת בדואר או באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי עוד בטרם שחרורם מהצבא או בסמוך לשחרור.

רישום ראשוני לקופת חולים


​במקרים הבאים נקלט רישומו של המבוטח בסניף הדואר, ללא המתנה למועדים המפורטים מעלה, והוא זכאי באופן מיידי לקבלת שירותים מהקופה אליה נרשם:
  •  ילדים מגיל 0 עד גיל 6 חודשים
  • בוגרים מגיל 18
  • עולים חדשים
  • תושבי ישראל שאינם חברים באף קופת חולים

פרטי השירות

מקום קבלת השירות


המעבר מקופת חולים אחת לאחרת ייעשה ברשות הדואר או באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.
רשות הדואר
בסניפי רשות הדואר ניתן לקבל  טופס הודעת מעבר. המבקש לעבור מקופה לקופה ימלא את הטופס ויגישו לרשות הדואר.  על המבקש לעבור קופה להתייצב בסניף הדואר באופן אישי ולהציג תעודת זהות.
ביטוח לאומי
ניתן לבצע את המעבר מקופה לקופה גם באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי
 

תנאים לקבלת השירות


  • כל תושב זכאי לעבור מקופת חולים אחת לאחרת
  • ניתן לבצע עד שני מעברים בלבד במהלך 12 חודשים
  • קופת החולים חייבת לקבל כחבר כל תושב המבקש להירשם בה, ואינה רשאית להתנות את קבלתו בשום תנאי, לרבות תנאים הקשורים לגילו של התושב או למצב בריאותו.
  • מעביד אינו רשאי לדרוש מעובד להיות חבר בקופת חולים מסוימת.
     
 אתר זה כולל מידע כללי. אין להתייחס למידע זה כנוסח המחייב של החוק.
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור