מעבר בין קופות החולים, משרד הבריאות

טלפון לקבלת שירות

טלפון לקבלת שירות
לשאלות ובירורים - מוקד "קול הבריאות": 5400* 08-6241010

מעבר בין קופות החולים

תיאור השירות

תיאור השירות


כל תושב זכאי לעבור מקופת חולים אחת לאחרת.
ניתן לבצע עד שני מעברים בלבד במהלך 12 חודשים.
המבוטח זכאי לקבל את מלוא השירותים הקבועים בסל שירותי הבריאות המגיעים לו מן הקופה שממנה ביקש לעבור, עד כניסת המעבר לתוקף. 
ילד עד גיל 18 חייב להיות רשום בקופת החולים עם אחד מהוריו. 


תרשים תהליך טיפול בהשגות מבוטחים למעבר בין קופות חולים
hosp.jpg


רישום מעבר והמעבר בפועל


​החוק קובע שישה מועדים בשנה בהם רישום המעבר מקופה לקופה נכנס לתוקף. הרישום מתבצע בסניפי רשות הדואר או באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, כמפורט בפרק "מקום קבלת השירות" בהמשך דף זה.

​לנרשמים בתאריכים תאריך כניסה לתוקף של המעבר​
​מ-16 בספטמבר עד 15 בנובמבר 1 בינואר​
​מ-16 בנובמבר עד 15 בינואר ​1 במרץ
​מ-16 בינואר עד 15 במרץ ​1 במאי
​מ-16 במרץ עד 15 במאי ​1 ביולי
​מ-16 במאי עד 15 ביולי ​1 בספטמבר
​מ-16 ביולי עד 15 בספטמבר ​1 בנובמבר
  
 
מי שעבר מקופת חולים אחת לאחרת רשאי לעבור שוב כרצונו. כאמור, ניתן לבצע מעבר עד פעמיים במהלך 12 חודשים.

ביטול הודעת המעבר

מי שנרשם לצורך מעבר קופה יכול לבטל את הודעת המעבר, על ידי הגשת הבקשה המתאימה באופן שבו נרשם למעבר (רשות הדואר או אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי), לא יאוחר מהמועד האחרון בו ניתן לתת הודעת מעבר:

​הגשת בקשת ביטול עד תאריך כדי לבטל מעבר בתאריך​
​15 בנובמבר 1 בינואר​
​15 בינואר 1 במרץ​
​15 במרץ 1 במאי​
​15 במאי 1 ביולי​
​15 ביולי 1 בספטמבר​
​15 בספטמבר 1 בנובמבר​
 

מיד לאחר ביטול הודעת המעבר ניתן לשוב ולהגיש הודעת מעבר חדשה לפי בחירה, אבל הרישום של המעבר החדש ייכנס לתוקף רק במועד הקבלה של המעבר שלאחר מכן.

 

מי שטוען כי בוצעה טעות ברישומו על ידי רשות הדואר או המוסד לביטוח לאומי, כך שהרישום אינו בהתאם לבקשה אותה מילא, עליו לפנות לגורם שבאמצעותו נרשם כדי להסדיר את הטעות.

 

מי שרואה עצמו נפגע בקשר לרישומו או לרישום ילדו בקופת חולים, רשאי להגיש בקשות לביטול מעבר או  להקדמתו, לנציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.


רישום ראשוני לקופת חולים


​במקרים הבאים נקלט רישומו של המבוטח בסניף הדואר, ללא המתנה למועדים המפורטים מעלה, והוא זכאי באופן מיידי לקבלת שירותים מהקופה אליה נרשם:
 • ילדים מגיל 0 עד גיל 6 חודשים (אם הרישום אינו לקופה שבה רשומה האם, על שני ההורים לרשום יחד את הילד לקופה שבה רשום האב)
 • בוגרים מגיל 18 עד 18 וחצי
 • עולים חדשים
 • תושבי ישראל שאינם חברים באף קופת חולים

זכויות המבוטח במעבר בין הקופות

 
שירותי בריאות נוספים (ביטוח משלים)
אם הנך חבר בתוכנית לשירותי בריאות נוספים (ביטוח משלים) - יש לשים לב כי עם המעבר לקופת חולים אחרת, תיפסק חברותך בתוכנית הביטוח המשלים של הקופה שאותה אתה עוזב. 
אם הנך מעוניין להצטרף לתכנית לשירותי בריאות נוספים בקופה שאליה אתה עובר, עליך להירשם לתכנית שבה אתה בוחר בקופה זו.  
 
אם תבחר להצטרף לתוכנית לשרותי בריאות נוספים בקופה אליה אתה עובר תוך 90 יום ממועד תחילת חברותך באותה קופה, תהיה זכאי לפטור או לקיצור של תקופות ההמתנה הנדרשות מהמצטרפים החדשים לתוכנית הביטוח המשלים של הקופה. 
זכאותך לקיצור או פטור מתקופת המתנה חלה רק על הצטרפות לרובד המקביל לרובד הביטוח המשלים שבו היית חבר בקופת החולים הקודמת. 
היקף הקיצור של תקופות ההמתנה, שווה לתקופת הוותק שצברת בתוכנית הביטוח המשלים של קופתך הקודמת, ברובד המקביל.

ביטוח סיעודי
אם הנך מבוטח בפוליסת ביטוח סיעודית המוצעת לחברי הקופה שאותה אתה מבקש לעזוב - יש לשים לב, כי הביטוח פוקע במעבר לקופת חולים אחרת.
 
עם זאת, הנך זכאי להירשם לביטוח הסיעודי בקופה שאליה עברת, תוך שמירת הזכויות שהיו לך
בביטוח הסיעודי בקופה שהנך מבקש לעזוב. לא תידרש בחינה מחודשת של מצבך הרפואי בעת המעבר.
 
כדי להצטרף לביטוח הסיעודי בקופה שאליה עברת יש לבצע רישום ולהמציא מסמכים כמפורט באתר משרד הבריאות.
 
יש להמציא את המסמכים תוך 180 יום מהמועד שבו נדרשת להציגם על ידי חברת הביטוח המנפקת את הפוליסה הסיעודית בקופה שאליה עברת.
 
חיילים משוחררים
חיילים משוחררים משויכים לקופת החולים שבה היו מבוטחים טרם גיוסם לצבא. חיילים משוחררים יכולים לבצע רישום לקופה אחרת בדואר או באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי עוד בטרם שחרורם מהצבא או בסמוך לשחרור.
 
על פי החוק, מועדי הרישום למעבר קופה חלים על חיילים משוחררים כמו על כל מבוטח אחר.
 
 

מקרים חריגים


השגות שבהן הנציבות מאשרת הקדמת מעבר מקופה לקופה:
מעבר למקום מגורים בו לא ניתן שירות רפואי באמצעות הקופה הנוכחית. בקשה בגין עילה זו יש להוכיח באמצעות העתק ספח תעודת זהות שבו מצויין מקום המגורים החדש או העתק חוזה שכירות לדירה במקום המגורים החדש.

 

השגות שבהן הנציבות מאשרת ביטול מעבר מקופה לקופה:

 • מצב רפואי המחייב המשך טיפול בקופה הנוכחית. 
 • נפגעי תאונת עבודה שקיבלו טיפול רפואי בגין תאונת העבודה בקופה הנוכחית. 
 • העברה ללא הסכמה. בקשה בגין עילה זו יש להוכיח באמצעות הגשת תלונה במשטרה על רמייה (כלומר, המשיג לא ביקש לבצע את המעבר).
מקרים אחרים, לרבות חרטה או נסיבות של העדפת נותן שירותים באמצעות מעבר לקופה אחרת, לא יאושרו והמעבר יתבצע רק בהתאם לקבוע בחוק. לא יאושרו והמעבר יתבצע רק בהתאם לקבוע בחוק. 
 

פרטי השירות

מקום קבלת השירות


המעבר מקופת חולים אחת לאחרת ייעשה ברשות הדואר או באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.

רשות הדואר
בסניפי רשות הדואר ניתן לקבל  טופס הודעת מעבר. המבקש לעבור מקופה לקופה ימלא את הטופס ויגישו לרשות הדואר.  על המבקש לעבור קופה להתייצב בסניף הדואר באופן אישי ולהציג תעודת זהות.
רשימת סניפי הדואר בהם ניתן לקבל השירות

 
כאשר נמנע מהמועמד להופיע אישית במשרד רשות הדואר בגלל מחלה המרתקת אותו למיטה, ניתן לפנות ללשכת הבריאות לקבלת אישור לביצוע ההליך שלא בנוכחות, על פי הקריטריונים שנקבעו. 

מידע נוסף אודות אישור ביצוע ההליך שלא בנוכחות ופרטי לשכות הבריאות

ביטוח לאומי
ניתן לבצע את המעבר מקופה לקופה גם באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי

תנאים לקבלת השירות

 • ​כל תושב זכאי לעבור מקופת חולים אחת לאחרת.
 • ניתן לבצע עד שני מעברים בלבד במהלך 12 חודשים.
 • קופת החולים חייבת לקבל כחבר כל תושב המבקש להירשם בה, ואינה רשאית להתנות את קבלתו בשום תנאי, לרבות תנאים הקשורים לגילו של התושב או למצב בריאותו.
 • מעביד אינו רשאי לדרוש מעובד להיות חבר בקופת חולים מסוימת.
   
 אתר זה כולל מידע כללי. אין להתייחס למידע זה כנוסח המחייב של החוק.
 

מסמכים הנדרשים לקבלת השירות

על מנת להגיש השגה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • ייפוי כוח
  (אם הפונה אינו מגיש ההשגה בעצמו)
 • אישור רפואי המצדיק המשך טיפול רפואי בקופה הנוכחית.  
  (אם הסיבה היא אבחנה רפואית חדשה, יש לצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים התומכים בבקשה) 
 • העתק ספח ת.ז. או חוזה שכירות
  (אם הסיבה לבקשה היא מעבר דירה)
 • אישור על הכרה בתאונת עבודה
  (אם הסיבה להשגה היא המשך טיפול רפואי בגין תאונת עבודה)
 • אישור על הגשת תלונה במשטרה על רמייה
  (אם הסיבה היא טענה להעברת קופה ללא הסכמה)
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  

מידע זה קיים גם בשפות:

عربيFrançaisРусскийEnglish

טופס בקשה מקוון בנושא מעבר מקופה לקופה

 

טופס בקשה מקוון להקדמה / ביטול מעבר מקופה לקופה שלא במועדים הקבועים בחוק