מעבר בין קופות החולים, משרד הבריאות

טלפון לקבלת שירות

טלפון לקבלת שירות לשאלות ובירורים - מוקד "קול הבריאות": 5400* 08-6241010

מעבר בין קופות החולים

תיאור השירות

תיאור השירות


כל תושב זכאי לעבור מקופת חולים אחת לאחרת.
ניתן לבצע עד שני מעברים בלבד במהלך 12 חודשים.
המבוטח זכאי לקבל את מלוא השירותים הקבועים בסל שירותי הבריאות המגיעים לו מן הקופה שממנה ביקש לעבור, עד כניסת המעבר לתוקף.  

תרשים תהליך טיפול בהשגות מבוטחים למעבר בין קופות חולים
hosp.jpg


רישום מעבר והמעבר בפועל


​החוק קובע שישה מועדים בשנה בהם רישום המעבר מקופה לקופה נכנס לתוקף. 

​לנרשמים בתאריכים תאריך כניסה לתוקף של המעבר​
​מ-16 בספטמבר עד 15 בנובמבר 1 בינואר​
​מ-16 בנובמבר עד 15 בינואר ​1 במרץ
​מ-16 בינואר עד 15 במרץ ​1 במאי
​מ-16 במרץ עד 15 במאי ​1 ביולי
​מ-16 במאי עד 15 ביולי ​1 בספטמבר
​מ-16 ביולי עד 15 בספטמבר ​1 בנובמבר
  
 
מי שעבר מקופת חולים אחת לאחרת רשאי לעבור שוב כרצונו. כאמור, ניתן לבצע מעבר עד פעמיים במהלך 12 חודשים.

ביטול הודעת המעבר

מי שנרשם לצורך מעבר קופה יכול לבטל את הודעת המעבר, על ידי הגשת הבקשה המתאימה בסניף הדואר, לא יאוחר מהמועד האחרון בו ניתן לתת הודעת מעבר:

 

​הגשת בקשת ביטול עד תאריך כדי לבטל מעבר בתאריך​
​15 בנובמבר 1 בינואר​
​15 בינואר 1 במרץ​
​15 במרץ 1 במאי​
​15 במאי 1 ביולי​
​15 ביולי 1 בספטמבר​
​15 בספטמבר 1 בנובמבר​
 

 

מיד לאחר ביטול הודעת המעבר ניתן לשוב ולהגיש הודעת מעבר חדשה לפי בחירה, אבל הרישום של המעבר החדש ייכנס לתוקף רק במועד הקבלה של המעבר שלאחר מכן.


מי שרואה עצמו נפגע בקשר לרישומו או לרישום ילדו בקופת חולים, רשאי להגיש בקשות לביטול מעבר או  להקדמתו, לנציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

רישום ראשוני לקופת חולים


​במקרים הבאים נקלט רישומו של המבוטח בסניף הדואר, ללא המתנה למועדים המפורטים מעלה, והוא זכאי באופן מיידי לקבלת שירותים מהקופה אליה נרשם:
 •  ילדים מגיל 0 עד גיל 6 חודשים
 • בוגרים מגיל 18
 • עולים חדשים
 • תושבי ישראל שאינם חברים באף קופת חולים

זכויות המבוטח במעבר בין הקופות

 
ביטוח משלים
אם הנך חבר בתוכנית לשירותי בריאות נוספים (ביטוח משלים) - יש לשים לב כי עם המעבר לקופת חולים אחרת, תיפסק חברותך בתוכנית הביטוח המשלים של הקופה שאותה אתה עוזב. 
אולם, אם תבחר להצטרף לתוכנית לשרותי בריאות נוספים בקופה אליה אתה עובר תוך 90 יום ממועד תחילת חברותך באותה קופה, תהיה זכאי לפטור או לקיצור של תקופות ההמתנה הנדרשות מהמצטרפים החדשים לתוכנית הביטוח המשלים של הקופה. 
זכאותך לקיצור או פטור מתקופת המתנה חלה רק על הצטרפות לרובד המקביל לרובד הביטוח המשלים שבו היית חבר בקופת החולים הקודמת. 
היקף הקיצור של תקופות ההמתנה, שווה לתקופת הוותק שצברת בתוכנית הביטוח המשלים של קופתך הקודמת, ברובד המקביל.

ביטוח סיעודי
אם הינך מבוטח בפוליסת ביטוח סיעודית המוצעת לחברי הקופה שאותה אתה מבקש לעזוב - יש לשים לב, כי הביטוח פוקע במעבר לקופת חולים אחרת.
חברת הביטוח הנוכחית מחויבת לאפשר לך להצטרף לפוליסת פרט (אישית), ללא תלות במצבך הרפואי במקום הפוליסה הקבוצתית בה הינך חבר כיום, אולם מומלץ לבדוק מהי הפרמיה שתידרש לשלם. אופציה זו עומדת לרשותך אם תבצע את ההליך תוך 60 יום ממועד הפסקת הביטוח (המועד בו נפסקת חברותך בקופה שעזבת). 
אם ברצונך להצטרף לפוליסת הביטוח הסיעודית המוצעת לחברי הקופה אליה אתה עובר, כדאי שתבדוק מהם התנאים לכך: אתה עשוי להידרש ל"חיתום" (כלומר, ניתן לסרב או לסייג את הצטרפותך, מסיבות הקשורות למצבך הרפואי). כמו כן עליך להביא בחשבון שתשלומי הפרמיה וזכאותך לתגמולי הביטוח בפוליסה החדשה, ייקבעו בהתאם לגילך כיום וללא קשר לגיל ההצטרפות בקופה שאותה עזבת או לוותק שצברת בפוליסה הקבוצתית שבידיך היום. 
 
חיילים משוחררים
חיילים משוחררים משוייכים לקופת החולים בה היו מבוטחים טרם גיוסם לצבא.  חיילים משוחררים יכולים לבצע רישום לקופה אחרת בדואר או באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי עוד בטרם שחרורם מהצבא או בסמוך לשחרור.
 

מקרים חריגים


השגות בהן הנציבות מאשרת ביטול / הקדמת מעבר מקופה לקופה:
 • מעבר למקום מגורים בו לא ניתן שירות רפואי באמצעות הקופה הנוכחית.
 • סירוב הקופה העתידית לצרף לביטוח הסיעודי.
 • אובדן זכויות בביטוח הסיעודי בקופה העתידית עקב אובדן וותק / גיל מבוגר.
 • מצב רפואי המחייב המשך טיפול בקופה הנוכחית. 
 • משוחררים מצה"ל אשר בעת שירותם הצבאי קיבלו שירות רפואי בקופה העתידית (שהינה אחרת מזו בה הם רשומים).
 • נפגעי תאונת עבודה שקיבלו טיפול רפואי בגין תאונת העבודה בקופה הנוכחית. 
 • הוגשה תלונה במשטרה על ידי המשיג על רמייה. 

מקרים אחרים, לרבות חרטה או נסיבות של העדפת נותן שירותים באמצעות מעבר לקופה אחרת, לא יאושרו והמעבר יתבצע רק בהתאם לקבוע בחוק. לא יאושרו והמעבר יתבצע רק בהתאם לקבוע בחוק. 
 

פרטי השירות

מקום קבלת השירות


המעבר מקופת חולים אחת לאחרת ייעשה ברשות הדואר או באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.
רשות הדואר
בסניפי רשות הדואר ניתן לקבל  טופס הודעת מעבר. המבקש לעבור מקופה לקופה ימלא את הטופס ויגישו לרשות הדואר.  על המבקש לעבור קופה להתייצב בסניף הדואר באופן אישי ולהציג תעודת זהות.
ביטוח לאומי
ניתן לבצע את המעבר מקופה לקופה גם באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי
 

תנאים לקבלת השירות


 • כל תושב זכאי לעבור מקופת חולים אחת לאחרת
 • ניתן לבצע עד שני מעברים בלבד במהלך 12 חודשים
 • קופת החולים חייבת לקבל כחבר כל תושב המבקש להירשם בה, ואינה רשאית להתנות את קבלתו בשום תנאי, לרבות תנאים הקשורים לגילו של התושב או למצב בריאותו.
 • מעביד אינו רשאי לדרוש מעובד להיות חבר בקופת חולים מסוימת.
   
 אתר זה כולל מידע כללי. אין להתייחס למידע זה כנוסח המחייב של החוק.
 

מסמכים הנדרשים לקבלת השירות

על מנת להגיש השגה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • ייפוי כוח
  (אם הפונה אינו מגיש ההשגה בעצמו)
 • אישור רפואי המצדיק המשך טיפול רפואי בקופה הנוכחית.  
  (אם הסיבה היא אבחנה רפואית חדשה, יש לצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים התומכים בבקשה) 
 • העתק ספח ת.ז. או חוזה שכירות
  (אם הסיבה לבקשה היא מעבר דירה)
 • סירוב של הקופה העתידית לצרף את המשיג לביטוח הסיעודי
  (אם היה למשיג ביטוח סיעודי בקופה הנעזבת)
 • אישור על ותק בביטוח הסיעודי בקופה הנוכחית
 • אישור על הכרה בתאונת עבודה
  (אם הסיבה להשגה היא המשך טיפול רפואי בגין תאונת עבודה)
 • אישור על הגשת תלונה במשטרה על רמייה
  (אם הסיבה היא טענה להעברת קופה ברמייה)
 • אישור רפואי על טיפול בקופה העתידית במהלך השירות הצבאי
  (אם מגיש ההשגה הוא חייל)

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור
  
  

מידע זה קיים גם בשפות:

عربيFrançaisРусскийEnglish

טופס בקשה מקוון בנושא מעבר מקופה לקופה

 

טופס בקשה מקוון להקדמה / ביטול מעבר מקופה לקופה שלא במועדים הקבועים בחוק