​איתור מסוכנות לאנשים המחזיקים כלי נשק, משרד הבריאות
בריאות הנפש

​איתור מסוכנות לאנשים המחזיקים כלי נשק

האגף לבריאות הנפש  אחראי על הערכה , איתור והתמודדות עם סוגיית המסוכנות בבריאות הנפש בהיבטים הקשורים לחוק כלי יריה. 

על אדם הרוצה לקבל אישור לשאת נשק לפנות לאגף לרישוי כלי יריה במשרד לביטחון הפנים בכדי לקבל את הרישיון.
 
כחלק מתהליך זה, נדרש  המבקש למלא הצהרת בריאות שחתומה על ידו ועל-ידי הרופא המטפל שלו.
 
בהתאם לחוק כלי יריה, התש"ט, 1949, מפנה המשרד לביטחון הפנים את הצהרת הבריאות לבדיקה  (בהתאם לפרטים שנמסרים בהצהרה).
 
 

תהליך הערכת המסוכנות

 
 1. העברה לבדיקה במחלקה לפסיכיאטריה משפטית
  כאשר מוצהר על מחלה פסיכיאטרית או כאשר עולה מן הדיווחים חשש לבעיה או להפרעה נפשית, מועברת ההצהרה לבדיקה של האחראי לאיתור מסוכנות (שהינו רופא פסיכיאטר) במחלקה לפסיכיאטריה משפטית, שבאגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות.

 2. פניה לרופא המטפל
  במידה שהאחראי לאיתור מסוכנות מצא  חשד לבעיה פסיכיאטרית שעלולה להשפיע על יכולתו של האדם לשאת נשק או חשד למסוכנות של האדם לעצמו או לציבור, פונה האחראי לאיתור מסוכנות במכתב לרופא המטפל (רופא משפחה או פסיכיאטר) ומבקש ממנו להוסיף פרטים  רפואיים וכן את הערכתו למידת המסוכנות של האדם.
  לאחר קבלת תשובת הרופא המטפל, מתקבלת ההחלטה האם מבחינה בריאותית פסיכיאטרית ניתן לאדם לשאת נשק ומועבר האישור למשרד לביטחון הפנים או שיש להפנות את האדם לבדיקה אצל פסיכיאטר בודק.

 3. בדיקה אצל פסיכיאטר
  כאמור במידה שעל סמך תשובת הרופא המטפל, מחליט האחראי על איתור מסוכנות כי  נדרשת בדיקה פסיכיאטרית, מופנה האדם לפסיכיאטר שהוסמך לכך על-ידי משרד הבריאות.  הפסיכיאטר בודק את המבקש ומגבש המלצה לגבי מצבו הנפשי של האדם ומידת מסוכנותו  ובהתאם לכך מתקבלת ההחלטה בדבר קבלת הרישיון.

  על סמך המלצת הפסיכיאטר מעביר האחראי לאיתור מסוכנות  לאגף לרישוי  כלי יריה במשרד לביטחון הפנים  את החלטתו לאישור או פסילה לאדם לשאת נשק.

  יצויין כי האישור של משרד הבריאות יכול להיות לתקופה מוגבלת ויכול לכלול גם דרישה מהאדם להיות במעקב רפואי (למשל אחת לחצי שנה או שנה) ולהמציא אישור על המעקב.

 4. בדיקה נוספת
  אם  נפסל אדם  לשאת נשק  מסיבה פסיכיאטרית הוא  רשאי לבקש בדיקה נוספת בתום שנה ממועד הפסילה. את הבקשה ניתן להפנות למשרד לביטחון פנים (על-פי אזור המגורים) בצירוף מסמכים רפואיים חדשים שיש ברשותו. בעת שמשרד לביטחון פנים יעביר את מיסמכיו של המבקש למשרד הבריאות, ישלח לבדיקה פסיכיאטרית נוספת ועל סמך תוצאותיה ביחס למצבו הנפשי ומידת המסוכנות שלו, יוחלט אם ניתן לאפשר לו לשאת נשק או לפסול אותו מכך. 

 5. ערעור
  אדם רשאי  לערער על פסילתו מלשאת נשק  בשל סיבה פסיכיאטרית ולפנות לוועדת ערר שמורכבת מנציגי המשרד לביטחון פנים ומהאחראי לאיתור מסוכנות, במשרד הבריאות (שהוא כאמור רופא פסיכיאטר). האדם יזומן לבדיקה פסיכיאטרית בפני הוועדה ולאחריה יוחלט האם לקבל את הערעור או לדחותו.
  ערעור על ההחלטה של ועדת הערר יכול להיות מוגש לערכאות משפטיות. 
 
 


פסילת רישיון לשאת נשק לאחר אשפוז פסיכיאטרי

 
לאחר אשפוז של אדם במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי או בבית חולים פסיכיאטרי מועברת הודעת מטפל למשרד הבריאות ובהתאם לכך נפסל האדם לשאת נשק. ההנחיה  לפסילת רישיון יוצאת ממשרד הבריאות למשרד לביטחון פנים כעבור שנה רשאי האדם להגיש בקשה חדשה למשרד לביטחון פנים ובמהלכה יישלח לבדיקה פסיכיאטרית אצל פסיכיאטר בודק. בהתאם לתוצאות הבדיקה יוחלט האם האדם רשאי לשאת נשק.
 

 


פסילה יזומה

 
אם מתקבלת פניה במחלקה לפסיכיאטריה משפטית שעניינה חשש למסוכנות של אדם הנושא נשק (לעצמו או לציבור), תיבדק הפניה בהתאם לגורם הפונה:
 
 • הודעת מטפל – רופא, פסיכיאטר, פסיכולוג או עו"ס במערכת הבריאות נדרשים בהתאם לחוק כלי יריה לפנות למשרד הבריאות ולהודיע (באמצעות טופס הודעת מטפל) על מצבו הנפשי של אדם שנמצא בטיפולם אם הם חוששים שמצבו הנפשי עלול להוות סכנה לעצמו או לסביבה.
  במקרה זה יוציא האחראי לאיתור מסוכנות הנחיה לפסול את הרישיון לנשיאת נשק ויעבירה למשרד לביטחון הפנים.
 • ביה"ח פסיכיאטרי/ מחלקה פסיכיאטרית בביה"ח כללי – כאשר אדם מתאשפז במח' פסיכיאטרית בביה"ח או בביה"ח פסיכיאטרי מועברת על כך הודעת מטפל למשרד הבריאות ובמידה ויימצא כי האדם  נושא נשק, תצא הנחיה לפסילת הרשיון למשרד לביטחון פנים.
 • עו"ס בלשכת הרווחה -  אם עו"ס במערכת הרווחה המטפל באדם הנושא נשק חושב כי קיים חשש למסוכנות של האדם לעצמו או לסביבתו הוא נדרש להודיע על כך לגורם המתאים במשרד הרווחה אשר יחליט האם להעביר את הנושא לידיעת המשרד לביטחון פנים.  המשרד  יעביר את ההודעה למחלקה לפסיכיאטריה משפטית במשרד הבריאות אשר תחל בתהליך בדיקת מסוכנות אל מול הרופא המטפל של האדם. על סמך תוצאות הבדיקה תועבר הנחיה למשרד לביטחון הפנים.
 • אדם מן הציבור – כאשר אדם מן הציבור (בן משפחה, שכן, שוטר) פונה לאחראי לאיתור מסוכנות בשל חשש מאדם המחזיק נשק ברישיון או בשל חשש שאותו אדם יפגע בעצמו, תיבדק הפניה אל מול הרופא המטפל של האדם. במידה שעל פי מצבו הרפואי וחוות דעתו של הרופא המטפל קיים חשש למסוכנות, יוציא האחראי לאיתור מסוכנות הנחיה לפסילת הרישיון ויעבירה למשרד לביטחון פנים (על-פי הודעת המטפל).
 

 

פניות למחלקה לפסיכיאטריה משפטית באגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות
כתובת: רחוב ירמיהו 39, ירושלים
טלפון: 5400*, 08-6241010
פקס: 02-5655969
דוא"ל: call.habriut@moh.health.gov.il

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  

רישיון לנשק - המשרד לביטחון הפנים