תהליך קבלת סל שיקום, משרד הבריאות
בריאות הנפש

תהליך קבלת סל שיקום

אדם המתמודד עם מגבלה נפשית יכול להיעזר במערך השיקום בקהילה לצורך קידום תהליך שיקומי אישי. תהליך השיקום יכול להוות תהליך של צמיחה וגדילה, לצד ההתמודדות עם המחלה, ותהליך של התפתחות, מציאת משמעות ומטרה לחיים למרות ועל אף המחלה.
אדם המתמודד עם מגבלה נפשית, שזכאי לשיקום לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס 2000 ומעוניין להתחיל בתהליך שיקום, יכול לפנות לוועדת השיקום האזורית ("ועדת סל שיקום") בבקשה לקבלת "סל שיקום"- שירותי שיקום הניתנים לפי החוק (לפירוט תחומי השיקום).
 
להלן יפורט תהליך קבלת "סל שיקום":

הזכאות לסל שיקום
הקריטריונים לזכאות לסל שיקום:
 1. אדם המתמודד עם מגבלה נפשית, שמלאו לו 18 שנה. 
 2. אדם הסובל מנכות רפואית בשל הפרעה נפשית בשיעור של 40% לפחות, שנקבעה לפי סעיפים 33 או 34 בתוספת לתקנות לקביעת אחוזי נכות.


תהליך קבלת סל שיקום


1. פניה לקבלת הכרה בנכות נפשית בשיעור 40% לפחות

על פי הקבוע בחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס 2000, רשאי לפנות לוועדת סל שיקום לקביעת זכאות לתכנית שיקום:
תושב ישראל שיש לו נכות נפשית בשיעור של 40% ומעלה שנקבעה על ידי המוסד לביטוח לאומי או ע"י פסיכיאטר שהוסמך על ידי שר הבריאות ("פסיכיאטר מוסמך") אשר יפעל בהתאם לכללים ולמבחנים לקביעת אחוזי נכות על ידי הביטוח הלאומי .  
הפניה לביטוח הלאומי לקביעת הנכות עדיפה כיוון שהיא גם מאפשרת קבלת קצבאות, דבר שלא ניתן לקבל על סמך קביעה של פסיכיאטר מוסמך בלבד.
  • פניה למוסד לביטוח לאומי לקביעת אחוזי נכות 
   פירוט התהליך באתר המוסד לביטוח לאומי
  • פניה לפסיכיאטר מוסמך לקביעת אחוזי נכות
   פונים אשר אינם יכולים או אינם מעוניינים לפנות למוסד לביטוח לאומי לצורך קביעת אחוזי הנכות הנפשית, רשאים לבקש אישור ממשרד הבריאות לביצוע בדיקה וקבלת אישור לנכות נפשית על ידי רופא פסיכיאטר מוסמך.
   שלבי הפניה:
   • מילוי טופס בקשה להפניה לרופא מוסמך לבדיקה וקביעת אחוזי נכות נפשית 
   • שליחת הטופס למחלקת שיקום, אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות, באמצעות פקס מס' 02-5655907 או דוא"ל: pniotps@MOH.GOV.IL עבור מזכירת השיקום גב' אורית כהן.
   • קבלת אישור לבדיקה ממשרד הבריאות. האישור יישלח לפונה בדוא"ל או בפקס, לפי בקשת הפונה והפרטים שימסור. 
   • עם קבלת האישור רשאי הפונה לפנות לאחד מהרופאים הפסיכיאטריים ברשימת הפסיכיאטרים המוסמכים לפי בחירתו.
    על הפונה להביא לבדיקה כל מידע רפואי רלוונטי המצוי ברשותו ואת האישור לבדיקה.
    הבדיקה אינה כרוכה בתשלום של הפונה.
הבהרות:
 • במידה שהפונה כבר פנה לביטוח הלאומי ונדחה על ידו, לא יוכל לקבל אישור לבדיקה על ידי רופא מוסמך מטעם משרד הבריאות.
 • לא ניתן לפנות לביטוח הלאומי ולמשרד הבריאות במקביל.
 • יודגש כי הבדיקה על ידי רופא מוסמך, תקפה רק לצורך פניה לוועדת סל שיקום ואינה יכולה לשמש בהליך משפטי אחר כלשהוא ובכלל זה לצורך הגשת תביעה או ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי, או הגשת תביעה לבית המשפט וכדומה.   
 • יובהר שאישור שניתן ע"י רופא ברשימה (פניה פרטית) שלא באמצעות פנייה למשרד הבריאות - לא יתקבל ע"י וועדת השיקום.
 • במידה שהפונה מטופל ע"י אחד מהרופאים ברשימה, לא תתבצע הבדיקה לזכאות על ידו.
 • השלמת מידע ע"י הפונה  - במידה שיידרש מידע נוסף ע"י המשרד – תמתין הבקשה עד חודשיים ימים. לאחר מכן יפוג תוקף הפנייה.


2. בניית תוכנית שיקומית

נדבך מרכזי בתהליך השיקום הוא בניית תוכנית שיקומית המותאמת לרצונותיו, לצרכיו וליכולותיו של האדם עם המיגבלה הנפשית. השיקום יכול להיעשות באמצעות השלמת השכלה, סיוע בהשתלבות בתעסוקה, סיוע בדיור בקהילה ועוד (הפניה לפירוט התחומים ב סל שיקום). 

התוכנית השיקומית תיבנה במשותף בין האדם המשתקם ובין מתאם הטיפול/ הגורם המפנה לועדת השקום האזורית, אשר יכול להיות אחד מאלה:
א. בית חולים פסיכיאטרי
ב. מרפאה/תחנה לבריאות הנפש
ג. שירותי הרווחה 
ד. מסגרת שיקומית בקהילה
ה. מטפל פרטי (באחד ממקצועות הטיפול: עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק, פסיכיאטר, פסיכולוג, אח/ות מוסמך/ת)

במקרים שאין מתאם טיפול או גוף מטפל שמסייע לאדם נפגע הנפש, יש באפשרותו למלא את טפסי הפנייה לועדת השיקום בעצמו, לצרף להם את כל הניירת הנדרשת, כולל הטופס הממולא על ידי הרופא הפסיכיאטר המטפל, ולהגישם ישירות לוועדת השיקום האזורית (ראו להלן פניה לוועדת שיקום אזורית). כמו כן, יכול בן משפחה לפנות לוועדה בשם נפגע הנפש ובהסכמתו, בצירוף כל הטפסים הנדרשים.

תוכנית השיקום נבנית בשיתוף עם המשתקם וכוללת יעדים ומטרות וקובעת צעדי פעולה מפורטים. התוכנית נבחנת מעת לעת.
 
3. פניה לוועדת השיקום האזורית 

ועדת השיקום האזורית היא הגורם המאשר את התוכנית השיקומית שנבנתה. 
הפניה לוועדת השיקום נעשית באמצעות הגורם המפנה, או פנייה עצמאית של האדם עצמו תוך משלוח כל טפסי סל השקום מלאים אל לישכת הבריאות המחוזית באיזור המגורים של האדם 

בפניה לוועדת השיקום יש להגיש את הטפסים הנדרשים והמסמכים מצורפים:
 • פרטים אישיים
 • דו"ח רפואי - ימולא על-ידי הפסיכיאטר המטפל ויכלול סיכום מחלה.
 • דו"ח סיעודי – כאשר אדם פונה לקבלת סל שיקום ישירות ממערך האשפוז  
 • סיכום פסיכוסוציאלי - ימולא על-ידי הגורם המטפל.  
 • הערכה תיפקודית. רצוי לצרף אבחונים רלוונטיים.
 • סיכום ונימוק המלצות הפונה והגורם המפנה  
 • דיווח ממחלקת השיקום של המוסד לביטוח הלאומי 
 • דיווח קביעת נכות, אחוזי נכות וסעיפי הנכות
 • טופס ויתור סודיות חתום.  
נספחים 
 • בקשה לטיפול דנטלי – במידה שנכלל בתוכנית השיקומית 
 • בקשה לקרן שיקום - במידה שנכלל בתוכנית השיקומית
 • טופס בקשה לחונך או סומך - במידה שנכלל בתוכנית השיקומית

הערות:
מומלץ לצרף כל מסמך המאפשר הכרות נוספת את הפונה כגון: דו"ח מלשכות רווחה, או ממסגרות שיקומיות בעבר ובהווה. 
 • להפניה לדיור: אישור זכאות לסיוע בשכ"ד מטעם משרד השיכון, או התחיבות לתשלום שכ"ד ממקורות אחרים. במידה ועדין אין אישור, יש לצרף צלום של בקשה למשרד השיכון.
אופן הגשת המסמכים
הטפסים והמסמכים יוגשו על ידי הגורם המפנה (או בפניה ישירה של האדם) באמצעות הדואר לרכז ועדת השיקום (מומלץ לשמור העתקים של המסמכים).
רכז הוועדה יבחן את המסמכים ובמידת הצורך יחזיר את המסמכים השלמות לגורם המפנה (אם האדם פנה בעצמו יוחזרו אליו המסמכים).

4. זימון לוועדת שיקום אזורית

לאחר קבלת החומרים ובחינתם, יזמן רכז השיקום את ועדת השיקום האזורית. הוועדה מורכבת משלושה אנשי מקצוע מבין אלה: פסיכיאטר, עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק, פסיכולוג או אח/ות מוסמך/ת 
הוועדה תבקש מהפונה להגיע למפגש עמה לצורך היכרות והתרשמות. 
הפונה יכול להביא יחד איתו לוועדה גם בני משפחה וכן כל גורם אחר שיכול לסייע.

הוועדה תתכנס ותזמן את הפונה עד כחודש מקבלת המסמכים במלואם. הוועדה תיערך באחד היישובים הנמצאים במחוז (אולם לא תמיד ביישוב בו מתגורר הפונה).

5. החלטת וועדת שיקום אזורית 

לאחר עיון במסמכים והמפגש עם הפונה תקבל הוועדה החלטה, בהתאם לחוק שיקום נכי נפש בקהילה (תש"ס, 2000), האם לאשר את התוכנית השיקומית במלואה, האם לאשר את חלקה או האם לדחות את התוכנית השיקומית. כמו כן יכולה הוועדה להציע שינויים ותוספות לתוכנית השיקומית

החלטת הוועדה בליווי הנימוקים להחלטה ישלחו בדואר לגורם המפנה, או במקרים של פניה עצמאית לפונה עצמו.

6. קבלת סל שיקום

במקריים בהם אושר לפונה סל שיקום יערכו הוא והגורם המפנה ביחד "סקר שוק" ויבחרו את המסגרת/ות ו/או השירותים המתאימים שנותנים מענה לתוכנית השיקומית.

7. קליטת המשתקם במסגרת השיקומית

לאחר בחירת המסגרת המתאימה וההתקשרות עמה, יחל הפונה בפעילות, בהתאם לתוכנית השיקומית שנקבעה.  
רכז השיקום האזורי יעביר אישור תקציבי לשרות השיקומי. באמצעות אישור תקציבי זה מממנת המדינה את שהותו ופעילותו של הפונה בשרותי השיקום. 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה