שירותי המרכז להנחיות רפואיות מקדימות, משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Skip Navigation LinksDyingPatientRequest

שירותי המרכז להנחיות רפואיות מקדימות

תיאור השירות

צוואה בחיים – מתן הנחיות רפואיות מקדימות וייפוי כוח

חוק החולה הנוטה למות עוסק בחולים במחלה חשוכת מרפא הנמצאים בסוף חייהם. חולה נוטה למות מוגדר בחוק כחולה הסובל ממחלה חשוכת מרפא שתוחלת חייו הצפויה אינה עולה על שישה חודשים, גם אם יקבל טיפול רפואי.
 
החוק מחייב את הצוות הרפואי למתן טיפול פליאטיבי (מקל) לחולה הנוטה למות ולבני משפחתו. החוק גם מסדיר את הכללים בהם אדם יכול להורות מראש שלא לקבל טיפול רפואי, אם יהיה חולה נוטה למות שאינו כשיר לקבל החלטות, וזאת מתוך מטרה להימנע מהארכת הסבל. החוק קובע את הסייגים והמגבלות להימנעות מטיפול רפואי ואוסר על המתה במעשה או על סיוע להתאבדות. כל אדם מגיל 17 שכשיר לקבל החלטות, בין אם הוא חולה ובין אם הוא בריא, רשאי לתת הנחיות רפואיות מקדימות ו/או למנות מיופה כוח. אדם רשאי למלא הנחיות רפואיות מקדימות, או ייפוי כוח, או שניהם, הכול לפי בחירתו.
 
כל עוד אדם צלול ובהכרה מלאה, רצונו הוא הקובע! ההנחיות הרפואיות המקדימות או ייפוי הכוח ייכנסו לתוקף רק במידה שיהיה במצב בו לא יהיה כשיר לקבל החלטות.
 

סוגי ההנחיות וייפויי הכוח

הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי בחולה הנוטה למות (תוספת ראשונה)

טופס זה מיועד למילוי בידי אדם הרוצה לתת הנחיות רפואיות מקדימות שבהן הוא מפרט את רצונו לגבי טיפול רפואי עתידי בו, אם יהיה חולה נוטה למות שאינו בעל כשרות (למשל עקב חוסר הכרה), בדבר הימנעות מטיפולים רפואיים או בדבר קבלת טיפולים רפואיים חריגים להארכת חיים.
 
נותן ההנחיות הרפואיות המקדימות מפרט בטופס מאילו טיפולים ברצונו להימנע ומאילו לא להימנע וזאת לאחר שקיבל הסבר מרופא או מאחות מוסמכת על המונחים הרפואיים הכלולים בטופס ההנחיות הרפואיות, על מנת שיוכל לחתום עליו מדעת. כך למשל, אדם יכול להורות מראש על הפסקת טיפול רפואי מחזורי כדוגמת טיפולי דיאליזה, כימותרפיה, הקרנות וכדומה, אם טיפולים אלו קשורים למחלתו חשוכת המרפא.
 
תוקפן של הנחיות רפואיות מקדימות הינו לחמש שנים. ניתן להאריך אותן מדי חמש שנים או לבטלן בכל עת. ניתן גם לעדכן את ההנחיות בכל עת באמצעות מילוי הטופס מחדש.
 
 

ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול בחולה הנוטה למות (תוספת שנייה)

טופס זה מיועד למילוי בידי אדם הרוצה למנות מיופה כוח, כדי שיהיה מוסמך להחליט במקומו על הטיפול הרפואי שיינתן לו (או שלא יינתן לו), אם יהיה חולה הנוטה למות שאינו בעל כשרות.
 
הטופס מאפשר למייפה הכוח להעניק סמכויות לאדם אחר, מיופה כוחו, שעליו הוא סומך, לשמש לו לפה כאשר לא יהיה מסוגל להביע את רצונו. מיופה הכוח יוכל לבטא את רצונותיו והחלטותיו של החולה לגבי קבלת טיפולים רפואיים או הימנעות מהם. מינוי מיופה כוח מונע חילוקי דעות בין בני משפחה ובין הצוות המטפל, ומונע את הצורך במינוי אפוטרופוס לענייני גוף. ייפוי הכוח מתייחס אך ורק למצבים רפואיים ואינו עוסק בדיני ממון.
 
הטופס מכיל מספר חלופות לבחירת נותן ייפוי הכוח (עמ' 4) המקנות למיופה הכוח דרגות שונות של סמכות:
  • חלופה א' – מיופה הכוח יוכל לקבל כל החלטה בדבר טיפול או אי-טיפול בנותן ההנחיות, כמפורט בטופס. בחירה בחלופה זו פוטרת את נותן ההנחיות מצורך בקבלת הסבר מרופא/אחות מוסמכת על המונחים הרפואיים.
  • חלופה ב' – סמכותו של מיופה כוח מוגבלת רק להסכמה לקבלת טיפול מאריך חיים.
  • חלופה ג' – מאפשרת לבחור באופן מפורט מאיזה טיפולים רפואיים להימנע או לא להימנע.

תוקפו של ייפוי הכוח הוא חמש שנים. ניתן להאריך אותו מדי חמש שנים או לבטלו בכל עת. ניתן גם לעדכן את ייפוי הכוח בכל עת באמצעות מילוי הטופס מחדש.

  

הוראה להארכת תוקפן של הוראות רפואיות מקדימות או ייפוי כוח (תוספת שלישית)

טופס זה מיועד למילוי בידי אדם הרוצה להאריך תוקפן של הנחיות רפואיות מקדימות ו/או ייפוי כוח ו/או ייפוי כוח משולב. ניתן להאריך את תוקפן מדי חמש שנים באמצעות טופס מקוצר.
 
 

הוראה לביטול הנחיות רפואיות מקדימות או ייפוי כוח (תוספת רביעית)

טופס זה מיועד למילוי בידי אדם הרוצה לבטל או לשנות את הנחיותיו הקיימות ו/או את ייפוי הכוח.
 
 

הבעת רצונו של חולה הנוטה למות, כשיר – שאינו רוצה להוסיף לחיות (תקנה 14א)

טופס זה מיועד למילוי בידי אדם המעוניין לגבות אמירה אישית שלו בזמן אמת שאינו מעוניין בטיפול מאריך חיים. משום שמדובר בהוראה הניתנת בזמן אמת, מילוי הטופס מתבצע בבית החולים ולא מראש.
 

הפקדת הטפסים במרכז להנחיות רפואיות מקדימות

הנחיות רפואיות מקדימות ו/או ייפויי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות שמולאו כהלכה מחייבים את הצוות הרפואי. לכן מומלץ לשלוח את הטפסים המלאים להפקדה במאגר של המרכז להנחיות רפואיות מקדימות של משרד הבריאות, על מנת שעובדי המרכז יבדקו את תקינותם וישלחו לממלא הטפסים אישור על תקינותם ועל הפקדתם במאגר. כמו כן, למפקיד הטפסים יישלח כרטיס אותו יוכל לשאת בארנקו.
 
 

לפני שיפוג תוקפם של ההנחיות הרפואיות המקדימות/ייפוי הכוח שהופקדו במאגר של משרד הבריאות, תישלח תזכורת למפקיד הטפסים. טפסים שיופקדו במאגר של משרד הבריאות יהיו נגישים, באמצעות המערכת הממוחשבת, למטפלים בבתי החולים

פרטי השירות

מקום קבלת השירות

 

את הטפסים יש לשלוח בדואר רשום בצירוף צילום תעודת זהות אל:
 
משרד הבריאות
המרכז להנחיות רפואיות מקדימות
רח' ירמיהו 39, ירושלים
ת.ד. 1176 מיקוד: 9101002  
 
יצירת קשר באמצעות מוקד "קול הבריאות":
טלפון: 5400*, 08-6241010
פקס: 02-5655969
דוא"ל: call.habriut@moh.health.gov.il

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  

מידע זה קיים גם בשפות:

عربيFrançaisРусскийEnglish

ביטול טופס ייפוי כח משולב

 

בשל תיקון שחל בחוק הכשרות המשפטית, החל מתאריך 11.4.2017 לא ניתן להפקיד טפסים מסוג ייפוי כח משולב, אלא רק ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול רפואי בחולה הנוטה למות והנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי בחולה הנוטה למות.

כל הטפסים שנחתמו לפני מועד זה יופקדו באתר משרד הבריאות ויהיו קבילים על פי חוק, ויכובדו כלשונם עד מועד פקיעתם (5 שנים ממתן האישור).

כל חידוש עתידי או הארכת תוקף של הנחיות קיימות ייעשה על פי הוראות חוק החולה הנוטה למות (הודעה תשלח במועד החידוש).