סיוע במימון האשפוז לסיעודיים ותשושי נפש ("אשפוז בקוד"), משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Skip Navigation LinksCodeHospitalization

הגיל המבוגר

 סיוע במימון האשפוז לסיעודיים ותשושי נפש ("אשפוז בקוד")

מהו אשפוז סיעודי ממושך


לעיתים, מצבו התפקודי והרפואי של אדם ונסיבות הטיפול בו מקשים על המשך הישארותו בבית. במקרים אלו נשקלת האפשרות להעבירו למוסד. יש להתאים למטופל את סוג המוסד הראוי למצבו התפקודי והרפואי, זאת במחלקה לסיעודיים או במחלקה לתשושי נפש לפי מצבו. 

מימון אשפוז סיעודי ממושך


אפשרויות המימון של אשפוז סיעודי עשויות להיות באמצעות:

 1. ביטוח סיעודי, בתנאי שנרכש מבעוד מועד
 2. מימון פרטי על ידי המטופלים או בני משפחתם
 3. גורמים אחרים
 4. סיוע משרד הבריאות עם השתתפות המטופלים ובני משפחתם ("אשפוז בקוד" / "קוד סיעודי")


סיוע משרד הבריאות במימון אשפוז סיעודי


הסיוע הינו מתוקף התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ומותנה בהגדרת המטופל המועמד לאשפוז כסיעודי או כתשוש נפש על ידי גריאטר מחוזי ב"וועדת סיווג" מטעם משרד הבריאות ומותנה בהשתתפות המטופל ובני משפחתו בעלות האשפוז בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות


שימו לב: על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, זכאות זו לסיוע משרד הבריאות מותנית בכך שאדם אינו זכאי לאשפוז סיעודי מכוח חיקוק אחר, ובכלל זה נפגעי תאונות דרכים, פעולות איבה, זכאי משרד הביטחון וכדומה.

מטופלים המתאימים לאשפוז סיעודי


מטופלים שמצבם התפקודי-רפואי הוגדר כסיעודי או תשוש נפש, על ידי גריאטר מחוזי ב"וועדת סיווג" מטעם משרד הבריאות, לצורך אשפוז במוסד מסוג זה.
 • מטופל סיעודי: מטופל הסובל מירידה קשה וקבועה בניידות, בתפקודי היום יום הבסיסיים ובמצב הבריאות, כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע ואשר יזדקק לטיפול ומעקב במסגרת אשפוז רפואית סיעודית לתקופה ממושכת.
 • מטופל תשוש נפש: מטופל הסובל מירידה משמעותית וקבועה בתפקודי המוח (מצב הקרוי ירידה קוגניטיבית, קיהיון או דמנציה), אשר מתבטאת בירידה בזיכרון, בהתמצאות, בשיפוט וכו', במידה כזו שהוא זקוק לעזרה מלאה בפעילויות היום יום לרבות הלבשה, רחצה, אכילה, שימוש בשירותים, הכוונה בניידות והשגחה על בטיחותו בכל שעות היממה.

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי אדם אינו זכאי לסיוע משרד הבריאות במימון האשפוז הסיעודי אם הוא זכאי לשירות אשפוז סיעודי מתוקף חוק אחר.

במקרים מסויימים ניתן לפנות בבקשה לסיוע במימון האשפוז למשרד הבריאות ולגורם נוסף. 


רשימת הגורמים המממנים הנוספים


מטופלים שאינם מתאימים לאשפוז סיעודי


 מצבים רפואיים ותפקודיים מסוימים אינם מתאימים לאשפוז במחלקה לסיעודיים או לתשושי נפש:

 • תשוש
 • שיקומי
 • תת-חריף
 • סיעודי מורכב
 • מונשם לטווח ארוך
 • נכה נפש שאינו סיעודי / תשוש נפש
הגדרת הסיווגים, המחלקה המתאימה לטיפול והגורמים המממנים


  1. טופס פנייה ראשונית לסידור מוסדי מלא וחתום;
  2. צילום תעודת זהות של המועמד לאשפוז, כולל ספח הכתובת;
  3. טופס מידע רפואי - סיעודי - תפקודי עדכני מהחודש האחרון שמולא על ידי רופא ואחות, לאחר בדיקה של המועמד לאשפוז;
  4. מכתב סיכום רפואי מפורט מהמסגרת ממנה מופנה המועמד או מרופא הקהילה, לרבות סיכומי אשפוזים ("מכתבי שחרור") מהשנה האחרונה. במכתב יוגדרו הבעיות הרפואיות, טיפולים ובדיקות שנערכו למטופל לאחרונה וכן מצבו התפקודי הקודם והנוכחי, כפי שהוגדרו על ידי הגורם המטפל במערכת הבריאות (הערה: הקביעה הסופית של המצב התפקודי-רפואי תהיה על ידי ועדת הסיווג בלשכת הבריאות);
  5. דו"ח סוציאלי למתן שירותים לזקן שמולא על ידי עובד סוציאלי המכיר את המטופל ומשפחתו;
  6. אם המטופל סובל מפגיעה בכושר השיפוט ואינו מסוגל להבין את נושא האשפוז ומצויים בידי בן המשפחה צו מינוי אפוטרופוס למטופל המועמד לאשפוז, בקשה שהוגשה לבית משפט למינוי אפוטרופוס, מסמך ייפוי כוח לטיפול רפואי, ייפוי כוח מתמשך או משולב שערך המטופל כשעדיין היה מסוגל להבין בדבר או מינוי של בן המשפחה או אדם אחר על ידי בית משפט כתומך החלטות למטופל המועמד לאשפוז - יש לצרף מסמכים אלה.
  7. במקרים מסוימים או בהתאם לאבחנה – תידרשנה תעודות רפואיות נוספות.

  אופן הגשת המסמכים


  מסמכים אלה יש להגיש למחלקה למחלות ממושכות (מחלקה לחולים כרוניים / מחלקה לגריאטריה / ממ"ש) בלשכת הבריאות המשויכת למקום מגוריו של המועמד לאשפוז (על פי כתובתו הרשומה בספח תעודת הזהות).

  את המסמכים ניתן להגיש בדוא"ל, פקס או ידנית במחלקה למחלות ממושכות בלשכה הרלוונטית.

  במקרים מסוימים, לבקשת הפונה ניתן יהיה להעביר את הטיפול בפנייה ללשכת בריאות אחרת, זאת על פי החלטת העובד הסוציאלי בלשכה שבה נפתחה בקשת האשפוז.

  קבלת מידע
  לצורך קבלת מידע, טפסים, פרטים על תהליך האשפוז הסיעודי וייעוץ ראשוני ניתן לפנות למוקד קול הבריאות או לכל לשכת בריאות ברחבי הארץ.


  לאחר הגשת הבקשה הראשונית וכל המסמכים הנדרשים, יערך ביקור של המטופל (המועמד לאשפוז) במקום מגוריו או במקום הימצאו (אם אינו שוהה בביתו), לצורך בחינת סיווגו הרפואי - תפקודי, כמזכה לקבלת השירות. הביקור יתבצע על ידי אחות, ולעיתים גם עו"ס (עובד/ת סוציאלי/ת), מטעם לשכת הבריאות. מועד הביקור יתואם מול המטפל העיקרי או בן משפחה. הפגישה תתקיים בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-14 ימי עבודה מיום הגשת כל המסמכים. 

  לאחר עריכת ביקור זה תדון "ועדת סיווג" בלשכת הבריאות, הכוללת גריאטר מחוזי (יו"ר הוועדה), אח/ות ועו"ס, במצבו של המטופל, על סמך מכלול המידע אודותיו ותקבע:
  • אם המטופל מסווג כ"סיעודי" או כ"תשוש נפש". בהתאם להגדרה זו תיקבע התאמתו למסגרת לאשפוז לסיעודיים או לתשושי נפש. 
  • לחלופין, הוועדה יכולה לקבוע כי המטופל אינו מוגדר כ"סיעודי" או "תשוש נפש" כיוון שמצבו הרפואי - תפקודי מצריך פתרון שונה. במקרים אלו על המטופל לפנות לגורמים הרלוונטיים

  הפונה יעודכן בהחלטת הוועדה.   סיוע במימון אשפוז סיעודי מותנה בתשלום השתתפות עצמית של המטופלים ובני משפחתם (בני הזוג וילדיהם הבוגרים). גובה ההשתתפות נקבע לפי חוזר המנהל הכללי 08/2018, בהתאם ליכולותיהם הכלכליות של המטופלים ובני משפחתם. 

  כבר בשלב הפנייה הראשונית ללשכת הבריאות (עוד טרם קביעת הסטטוס התפקודי - רפואי של המטופל) ניתן לבקש סימולציה כללית (בלתי מחייבת) לחישוב הסכום המשוער להשתתפות של המטופלים ובני משפחתם בעלות האשפוז הסיעודי.

  בקביעת ההשתתפות העצמית של המטופלים ושל בני משפחתם יילקחו בחשבון הכנסותיהם והנכסים הכספיים שבבעלותם לפי הסדר המפורט:

  א. הכנסות ונכסים של המטופלים ובני זוגם:
  • הכנסות שוטפות של כל אחד מהם, כולל הכנסות מנכסי מקרקעין שבבעלותם 
  • נכסים כספיים (חסכונות) של המטופלים או של בני זוגם
  ב. הכנסות שוטפות של ילדיהם הבגירים של המטופלים (אך לא חסכונות)

  החל מיום 1/2/2019 תינתן הפחתה של 500 ₪, מגובה ההשתתפות החדשית של "ילדי המטופל".
  הפחתה זו תחול: 
  • הן על תשלומי השתתפות של ילדי מטופלים קיימים (שכבר קבלו "קוד אשפוז סיעודי"), בהתייחס לחיוב מחודש ינואר 2019 ואילך
  • והן על תשלומי השתתפות של ילדי מטופלים שנמצאים בתהליך לקבלת "קוד אשפוז סיעודי" או שיפנו בעתיד.
  עם זאת, במקרים בהם ילדי המטופל פנו לוועדת ערר ואושרה להם הנחה - הם יזכו להנחה הגבוהה מבין:
  • הנחת ועדת ערר 
   או 
  • הפחתת השתתפות חדשית של 500 ₪

  הסכום המצרפי המקסימלי שישלמו כל בני המשפחה יהיה מלוא עלות האשפוז בפועל.

  מחשבון גובה השתתפות בעלות אשפוז סיעודי

  לנוחיותכם ניתן לבצע חישוב גובה ההשתתפות במחשבון השתתפות עצמית.  
  מחשבון גובה השתתפות מאפשר למטופלים סיעודיים ובני משפחתם לקבל הערכה ראשונית (סימולציה) של גובה ההשתתפות החודשי הצפוי להם במימון האשפוז במוסד סיעודי.
  המחשבון מיועד לחישוב הסכום הצפוי לתשלום של כל אחד מבני המשפחה, תוך התחשבות במצבם הכלכלי: המטופלים ובני זוגם, וכל אחד מילדי המטופלים.
  המחשבון מספק הערכה בלבד - קביעה מדויקת של גובה ההשתתפות העצמית תתבצע בלשכת הבריאות לאחר הגשת כל המסמכים וביצוע הבדיקות הנדרשות. 

  א. ההכנסות והנכסים של המטופלים ובני זוגם


  1. הכנסות שוטפות

  כולל
  • כל ההכנסות השוטפות של המטופלים ובני זוגם, למעט דמי כיס למטופל וזיכויים לבני הזוג

  לא כולל
  • גמלאות של המטופלים או של בני זוגם שנקבע בחוק כי לא יחשבו להכנסה לעניין תשלומי חובה או מסים: לפי חוק הפיצויים לנפגעי פוליו, לפי חוק הפיצויים לנפגעי גזזת ולפי חוק הטבות לניצולי שואה
  • גמלאות נכות של בני הזוג של המטופלים לסוגיהן (קצבת נכות, קצבת שירותים מיוחדים, גמלת ניידות, קצבת נכות מעבודה, קצבה לנפגעי תאונות שהוכרו על ידי הביטוח הלאומי תגמולי נכות לנפגעי פעולות איבה, קצבאות נכות ממשרד הביטחון, כל קצבה או גמלה אחרת בגין מצב בריאות, נכות או מוגבלות תפקודית, כולל תמלוגים מביטוחים פרטיים)
  • קצבאות ילדים (ילדיהם הקטינים של המטופלים ו/או בני זוגם)
  • תמלוגים המשולמים למטופלים או לבני זוגם בגין ביטוח סיעודי 
  השתתפותו העצמית של מטופל לא תפחת מגובה חלוקת קצבת ביטוח לאומי על פי תקנות הביטוח הלאומי.

  2. הכנסות מנכסי מקרקעין (נדל"ן) של המטופלים ובני זוגם

  כולל

  • דירת מגורים ו/או נכסי מקרקעין אחרים המושכרים או שניתן להשכירם (ניתן לקזז החזר משכנתא בגין דירת מגורים)

  3. נכסים כספיים של המטופלים ובני זוגם

  כולל

  • נכסים בבעלות משותפת של המטופלים עם בני זוגם

  לא כולל

  • סכומים מתוך הנכסים הכספיים שיש להשאיר לבני הזוג
  • סכום להוצאות אחרונות של המטופל (הוצאות קבורה, הקמת מצבה והוצאות נוספות הכרוכות בפטירתו של אדם)

  ב. ההכנסות של ילדיהם הבגירים של המטופלים


  אם  כלל המקורות של המטופלים ובני זוגם לא כיסו את מלוא עלות האשפוז, יחוייבו כל אחד מילדיהם הבגירים של המטופלים להשתתף במימון הוצאות אשפוזו, בהתאם להכנסותיהם והוצאותיהם.

  כולל
  • הכנסות שוטפות של ילדי המטופלים (כולל הכנסות מנכסי נדל"ן שבבעלותם)

  לא כולל
  • הכנסות בני הזוג של ילדי המטופלים
  • קצבאות ילדיהם של ילדי המטופלים
  • גמלאות של ילדי המטופלים שנקבע בחוק כי לא יחשבו להכנסה לעניין תשלומי חובה או מסים: לפי חוק הפיצויים לנפגעי פוליו, לפי חוק הפיצויים לנפגעי גזזת ולפי חוק ההטבות לניצולי שואה
  • גמלאות נכות לסוגיהן (קצבת נכות, קצבת שירותים מיוחדים, גמלת ניידות, קצבת נכות מעבודה, קצבה לנפגעי תאונות שהוכרו על ידי הביטוח הלאומי, תגמולי נכות לנפגעי פעולות איבה, קצבאות נכות ממשרד הביטחון, תשלומים לפי חוק הפיצויים לנפגעי גזזת ולפי חוק הפיצויים לנפגעי פוליו, כל קצבה או גמלה אחרת בגין מצב בריאות, נכות או מוגבלות תפקודית, כולל תגמולים מביטוחים פרטיים)
  • נכסים כספיים של ילדי המטופלים

  החל מיום 1/2/2019 תינתן הפחתה של 500 ₪, מגובה ההשתתפות החדשית של "ילדי המטופל".
  הפחתה זו תחול: 
  • הן על תשלומי השתתפות של ילדי מטופלים קיימים (שכבר קבלו "קוד אשפוז סיעודי"), בהתייחס לחיוב מחודש ינואר 2019 ואילך
  • והן על תשלומי השתתפות של ילדי מטופלים שנמצאים בתהליך לקבלת "קוד אשפוז סיעודי" או שיפנו בעתיד.
  עם זאת, במקרים בהם ילדי המטופל פנו לוועדת ערר ואושרה להם הנחה - הם יזכו להנחה הגבוהה מבין:
  • הנחת ועדת ערר 
   או 
  • הפחתת השתתפות חדשית של 500 ₪


  כיצד מתנהל תהליך חישוב ההשתתפות


  כדי לחשב את גובה הסיוע ממשרד הבריאות במימון עלות האשפוז הסיעודי, כל אחד מבני המשפחה - המטופלים, בני זוגם וכל אחד מילדיהם הבגירים (ובמקרים מסוימים האפוטרופוס של המטופל) - נדרש למלא שאלון הצהרה מפורט וחתום בפני עורך דין. בחלק מלשכות הבריאות ניתן לחתום בפני עורך דין בתיאום מראש. שירות זה אינו כרוך בתשלום. לטופס ההצהרה יש לצרף את המסמכים הנדרשים על פי הפירוט מטה.

  שימו לב שרשימת המסמכים שיש לצרף שונה עבור המועמדים לאשפוז ובני זוגם  ועבור ילדיהם הבגירים של המועמדים.

  להלן שלבי התהליך :
  • על כל אחד מבני המשפחה לסיים את תהליך חישוב הזכאות שלו
  • על כל בני המשפחה החייבים בתשלום לחתום על התחייבות לתשלום חלקם במימון האשפוז הסיעודי 
  עם סיום שלבים אלה, משרד הבריאות יבצע את הפעולות הבאות:
  • העברת הפנייה למוסד המתאים לצורך אשפוז המטופל שם
  • העברת תשלום למוסד בסוף כל חודש על פי מספר ימי האשפוז בהם שהה המטופל במוסד הסיעודי
  • גבייה מכל אחד מבני המשפחה את חלקו במימון האשפוז הסיעודי

  יש להדגיש כי בני המשפחה של המאושפזים לא ישלמו דבר ישירות למוסד הסיעודי עצמו ואסור למוסד לדרוש מהם תשלום כלשהוא או לבקש שירכשו בעצמם ו/או שיביאו ציוד, תרופות וכדומה (פרטים בחוזר מנהל רפואה 5/96 ובנוהל אגף גריאטריה).

  חשוב לציין: משרד הבריאות לא יחזיר למטופלים או למשפחותיהם עלויות אשפוז סיעודי שלא נעשו במסגרת התהליך מול משרד הבריאות.


  ביצוע חישוב זכאות מחודש


  לשכת הבריאות תערוך חישוב זכאות מחודש במקרים הבאים: 

  1. לבקשת מטופלים, בני זוגם וכל אחד מילדיהם – עקב שינוי במצבם הכלכלי או המשפחתי
  2. ביוזמת לשכת הבריאות – אם יש יסוד סביר לחשוב כי בתהליך הזכאות נמסר למשרד מידע חלקי, שגוי או כוזב או שחל שינוי במצבם הכלכלי או המשפחתי של המטופלים ובני זוגם או כל אחד מילדיהם של המטופלים

  מסמכים שהמטופלים ובני זוגם נדרשים לצרף


  • שאלון הצהרה של המטופלים ובני זוגם חתום בפני עורך דין 
  • צילומי תעודות הזהות של המטופלים ובני זוגם, כולל הספח
  • מסמכים המעידים על הכנסות שוטפות של המטופלים ובני זוגם (תלושי משכורת, שומת מס הכנסה וכדומה, כמפורט בטופס ההצהרה)
  • מסמכים אודות נכסי מקרקעין של המטופלים ובני זוגם:
   • נסח טאבו ביחס לדירה/ות ונכסי נדל"ן אחרים השייכים למטופלים ו/או בני הזוג
   • אם הדירה/ות / נכסים אחרים מושכרים לצד שלישי, יש לצרף הסכם/י שכירות לגבי נכסים אלה
   • אם למטופלים ו/או לבני הזוג דירה או נכסים אחרים בדמי מפתח (שכירות מוגנת) - יש לצרף הסכם/י שכירות מוגנת לגבי נכסים אלה
  • מסמכים אודות נכסים כספיים של המטופלים ובני זוגם: 
   • פרטים על כל חשבונות הבנק של המטופלים ובני זוגם (בנק, סניף ומספר חשבון)
   • תדפיס מכל אחד מחשבונות העובר ושב (עו"ש) של המטופלים ובני זוגם לשלושה חודשים אחרונים
   • ריכוז מעודכן של כל החסכונות והפקדונות (כולל ניירות ערך) לשלושת החודשים האחרונים
  • מסמכים המעידים על הוצאות שבגינן ניתן לקבל הנחה בחישוב ההשתתפות העצמית:
   • הוצאות של בני הזוג של המטופלים הכוללים: תשלומי שכר דירה או משכנתא על דירת מגורים בה מתגורר/ת בן / בת הזוג, מיסי עירייה (ארנונה), מס בריאות וביטוחי בריאות

  מסמכים שכל אחד מילדיהם הבגירים של המטופלים נדרשים לצרף

  • שאלון הצהרה לילדיהם הבגירים של המטופלים חתום בפני עורך דין
  • צילומי תעודת זהות של כל אחד מילדיהם הבגירים של המטופלים, כולל הספח המפרט כתובת ופרטי ילדיהם לרבות תאריכי לידתם
  • מסמכים המעידים על הכנסות שוטפות של ילדיהם הבגירים של המטופלים (תלושי משכורת, שומת מס הכנסה וכד'), לרבות הכנסות מנכסי נדל"ן
  • מסמכים המעידים על הוצאות בגינן ניתן לקבל הנחה בחישוב ההשתתפות העצמית (תשלומי שכר דירה או משכנתא והוצאות חריגות אחרות כגון בגין בן משפחה חולה או נכה וכדומה).

  חשוב לציין שניתנות הקלות בתחשיב ההשתתפות של ילדיהם הבגירים של המטופלים על סמך גיל ילדיהם (עד גיל 21 ובנפרד לגילאי 21 - 26) ללא צורך הבאת מסמכים פרט לספח תעודת הזהות.

  עריכת חישוב ההשתתפות של בני המשפחה מותנית בקבלת כל המסמכים הנדרשים

  בכל מקרה, סכום ההשתתפות הכספית המצרפית של כל בני המשפחה כולל החלק מקצבת ביטוח לאומי של המטופל שמועבר ישירות מהביטוח הלאומי למשרד הבריאות, לא יעלה על גובה התשלום שמשרד הבריאות משלם למוסד עבור האשפוז. 

  במקרים בהם ניתן להסיק, עוד לפני חישוב גובה ההשתתפות, שעל המשפחה יהיה לשלם את מלוא עלות האשפוז, בשל גובה ההכנסות או חסכונות, ניתן לחתום מראש על התחייבות לתשלום המירבי, ללא צורך בביצוע מבחני ההכנסה למטופל ולבני משפחתו. 


  משרד הבריאות מאפשר למטופל המועמד לאשפוז ולבני משפחתו לבחור את מוסד האשפוז הסיעודי המתאים, מבין מוסדות המאושרים לכך על ידי המשרד, על פי המיקום המועדף עליהם ובהתאם לשיקולים נוספים העומדים בפניהם. 

  על המוסד לעמוד בשלושה תנאים הכרחיים:
  1. המוסד פועל ברישוי משרד הבריאות
  2. במוסד יש מחלקה המתאימה למטופל - לסיעודיים או לתשושי נפש, לפי העניין
  3. משרד הבריאות יכול לרכוש שירותים ממוסד זה (כלול במכרז לרכש שירותי אשפוז סיעודי על ידי משרד הבריאות)

  בחירת המוסד למטופל היא מתוך המערכת לחיפוש מוסדות אשפוז בתחום הגריאטריה ומחלות ממושכות ברחבי הארץ. באמצעות המערכת ניתן לאתר את מוסדות האשפוז הרלוונטים שבהם פועלות מחלקות לסיעודיים ו/או לתשושי נפש ושבנוסף התקשרו בהסכם עם משרד הבריאות לאשפוז סיעודי באמצעותו (ביתר המוסדות, הפועלים ברישוי אך אין להם הסכם עם משרד הבריאות, ניתן להתאשפז רק באופן פרטי, ללא סיוע במימון). 

  כדי לאתר את המוסדות שעשויים להתאים למטופל במערכת החיפוש של המוסדות:
  • יש לבחור בתוך קטגוריית "סוג המחלקה" את "גריאטריה סיעודית" או "תשושי נפש", בהתאם למצבו של המועמד לאשפוז
  • על מנת לברר האם המחלקה או המוסד נמצאים בהסכם עם משרד הבריאות לאשפוז במוסד סיעודי באמצעות המשרד, יש לסמן "כן" בקטגוריית "נכלל בהסכם" ולוודא כי המוסד נכלל בהסכם (בהצגת טבלה הכוללת מספר מוסדות ניתן לראות עבור המוסד "כן" בעמודה "נכלל בהסכם" ובעיון בפרטי המוסד המסוים מסומן "כן" בתחתית העמוד מתחת ל"מוסדות בהם ניתן לאשפז חולים סיעודיים ותשושי נפש באמצעות משרד הבריאות, "קוד", לפי מכרז לרכש שירותי אשפוז גריאטרי)
  המערכת מאפשרת לסנן את מוסדות האשפוז שעשויים להתאים על פי מיקומם ולצפות במידע אודות המוסד הכולל את פרטי ההתקשרות (כתובת וטלפון), מספר המיטות וסוגיהן, ציוני הבקרות שעורך משרד הבריאות על פי תחומים שונים - המשקפים את איכות הטיפול במוסד, תוקף רישיון המוסד ועוד. 

  ניתן לעיין ולהסתייע במדריך לבחירת מוסד למטופלים סיעודיים ותשושי נפש, בהוצאת האגף לגריאטריה. בני המשפחה יכולים להגיע ללשכת הבריאות לקבלת מידע על אופן בחירת מוסדות האשפוז המתאימים ביותר למטופל.

  המשפחה תודיע לרכזת האשפוז על שלושה מוסדות מבוקשים, לפחות, לפי סדר העדיפויות.

  סמוך למועד האשפוז, רכזת האשפוז בלשכת הבריאות תוודא שהמוסד אכן מתאים וניתן לאשפז שם, שקיים מקום פנוי במוסד המבוקש ותתאם עם הנהלת המוסד את העברת המטופל. במידה והמוסד מלא, ניתן לבחור להמתין עד שיתפנה מקום או לבחור מוסד אחר מתוך הרשימה, בהתאם לרצון המשפחה.

  מידע נוסף

  חתימה על התחייבות


  כתנאי לקבלת סיוע ממשרד הבריאות ("קוד") במימון האשפוז הסיעודי:
  • כל אחד מבני המשפחה יחתום על כתב התחייבות אישי לתשלום חודשי של ההשתתפות שנקבעה לו.

   החתימה על ההתחייבות תתבצע בלשכת הבריאות בה מבוצע תהליך הטיפול בבקשה, בימי קבלת הקהל. כל אחד מבני המשפחה צריך להגיע ולחתום על התחייבות נפרדת, אין חובה להגיע יחדיו. לנוחות בני המשפחה, ניתן לבצע את החתימה גם באחת מלשכות הבריאות האחרות, זאת בתיאום מראש עם לשכת הבריאות בה מטופלת הבקשה.

  שימו לב: מטופלים לא יופנו למוסד סיעודי לפני שניתנו ושנחתמו התחייבויות לתשלום לטובת משרד הבריאות של כל המחויבים בהשתתפות: המטופלים, בני זוגם וילדיו הבגירים.

  קבלת "קוד"


  לאחר החתימה על ההתחייבויות:
  • המטופל יקבל מספר מזהה במערכת שנקרא "קוד" שבו מגולם מידע על גובה ההשתתפות העצמית של המטופל ושל בני משפחתו ובאמצעותו הוא משויך למוסד הנבחר בו הוא מתאשפז.
  • אם וכאשר המטופל עובר ממוסד אחד למוסד אחר - ה"קוד" עובר אתו למוסד החדש. 

  אופן התשלום החודשי


  את תשלום ההשתתפות העצמית יש להסדיר באחת מהדרכים הבאות: 
  • הוראת קבע – מומלץ לשלם באמצעות הוראת קבע אשר חוסכת זמן ומונעת תשלום ריבית והצמדה בשל איחורים. כל אחד מבני המשפחה שבחר לשלם בהוראת קבע יחתום עליה טרם האשפוז. גם מי שבחר מלכתחילה במנגנון תשלום אחר יוכל לשנות ולחתום על הוראת קבע בהמשך. מי שמשלם בהוראת קבע יקבל כל חודש מעטפית ובה יצוין "לא לתשלום" (היות והתשלום מתבצע ישירות באמצעות הוראת הקבע).
  • במקרים חריגים תאשר הגזברות תשלום באמצעים אחרים:
   • תשלום בכרטיס אשראי באינטרנט באמצעות "שוהם" (שירות ותשתית התשלומים הממשלתיים)
   • חיוב טלפוני בכרטיס אשראי
   • תשלום בבנק הדואר באמצעות שובר תשלום
  בכל אופן, את החשבון יש לשלם עד לתאריך 24 לחודש, עבור החודש הקודם, כדי להמנע מחיוב בריבית והצמדה.

  משרד הבריאות ישלח מעטפיות לכל אחד מהמשלמים מדי חודש לכתובותיהם, כפי שדווחו ונרשמו במשרד. 
  אם השתנתה הכתובת יש לעדכן ישירות את לשכת הבריאות, ללא דיחוי.  ההעברה למוסד תתבצע בתיאום עם המטופל ו/או בני משפחתו ועם המוסד. 
  • לתשומת לבכם: אם מטופל שהה במוסד הסיעודי במימון פרטי לפני אישור אשפוזו באמצעות משרד הבריאות, נאסר על המוסד לגבות הפרשי תשלום מהמטופל או מבני משפחתו במעבר מאשפוז פרטי לאשפוז באמצעות משרד הבריאות (פרטים בחוזר מנהל רפואה 5/96).
  • מרגע האשפוז באמצעות המשרד, חל איסור על המוסד הסיעודי לגבות תשלום נוסף כלשהו מהמטופלאו מבני משפחתו ואסור למוסד לדרוש מהמטופל או ממשפחתו לרכוש ציוד, תרופות או כל דבר אחר לשם הטיפול (פרטים בנוהל אגף גריאטריה). 

  שאלות ותשובות נפוצות בנושא אשפוז סיעודי  מוסדות גריאטריים מחויבים על פי חוק ברישוי משרד הבריאות.

  משרד הבריאות, בהובלת האגף לגריאטריה, מבצע בקרות על איכות הטיפול במוסדות האשפוז הגריאטריים, לרבות במחלקות לסיעודיים ותשושי נפש.

  תהליך הבקרה מתבסס על נהלי משרד הבריאות ואמות מידע מקצועיות נוספות. הבקרה מתבצעת על ידי צוות רב מקצועי מומחה ובעל ניסיון בגריאטריה הכולל תחומי רפואה, סיעוד, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, תזונה, עבודה סוציאלית וכן קלינאות תקשורת, בריאות הסביבה ורוקחות. הבקרה מתנהלת באמצעות כלי בקרה מותאמים לכל אחד ממקצועות אלה אשר משפיעים על איכות הטיפול הכוללני במטופל.

  אמות המידה הנדרשות ממוסד, לצורך רישוי ראשוני וחידוש הרישוי מעת לעת, נועדו להבטיח את איכות הטיפול במאושפז, זאת תוך הקפדה על מתן השגחה וטיפול מקצועי מתאימים בתחומים השונים: הרפואי, הסיעודי, מקצועות בריאות נוספים ובתחומי מינהל ותשתיות, למשל: 
  • מתן טיפול רפואי וסיעודי נאות באופן שוטף ובעת מחלה חריפה
  • הבטחת טיפול תרופתי נאות
  • הבטחת תזונה ראויה
  • הבטחת איכות חיים ופעילות פנאי בהתאם לתפקוד הקשיש
  • הבטחת תנאי מגורים ראויים תוך הקפדה על רווחת הקשישים
  • הקפדה על תנאי תברואה והיגיינה
  • הבטחת תנאי בטיחות כגון רישוי מכבי אש
  מדד כללי לאיכות הטיפול במוסד משתקף במשך הרישוי שניתן למוסד על ידי משרד הבריאות: ככלל, משך רישוי ארוך יותר מבטא איכות טיפול טובה יותר

  לגבי כל מוסד ברישוי ברשימת המשרד ניתן לראות את משך הרישוי שנקבע עבור המוסד. במידת הצורך, בסמכות משרד הבריאות לבטל את רישוי המוסד ולנקוט כנגדו בהליכים. 

  חשוב כי המטופל ובני משפחתו יבדקו כי המוסד בו שוהה המטופל, או עתיד לשהות בו, מתאים לצרכים הטיפוליים שלו (כפי שנקבעו על-ידי אנשי המקצוע) וכי המוסד הוא ברישיון – זאת כדי להבטיח איכות טיפול ורמת בטיחות נאותים.
  במקרה ועולה חשש לפעילות לא תקינה במוסד סיעודי יש לפנות למוקד קול הבריאות

  מידע נוסף

  אורך התהליך לאשפוז סיעודי ממועד הפנייה הראשונית


  ככלל, משך התהליך מהגשת הפנייה הראשונית ועד לאשפוז המועמד (במקרים המתאימים), תלוי בקצב מסירת המסמכים הדרושים על ידי בני המשפחה. בהנחה שאין עיכובים מיוחדים, משך התהליך הצפוי הוא עד 25 ימי עבודה.
  לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
    
    
    
    

  תיאור התהליך

   

  איתור לשכה לפי ישוב

  נהלים
   

  נהלים מחייבים לתהליך הפנייה לאשפוז סיעודי באמצעות משרד הבריאות:


  אם יש סתירה בין הנאמר באתר לבין האמור בנהלים אלה - יתבצע התהליך בהתאם לנהלים המחייבים