ערעור על החלטת קופת החולים , משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Skip Navigation Linksrejection

הגשת ערעור על החלטת קופת החולים

 

במידה וקופת החולים דחתה את בקשתך מבוטח לממן עבורך שירות רפואי בחו"ל, אתה זכאי להגיש ערר על החלטתה
לועדת ערר לשירותי בריאות בחו"ל במשרד הבריאות.

חשוב:
ועדת הערר דנה רק בהחלטות קופת חולים שלא לספק בחו"ל שירות הנכלל במסגרת סל השירותים הבסיסי.
ועדת הערר אינה דנה בהחלטות קופת חולים המתקבלות במסגרת תוכנית השב"ן (שירותי בריאות נוספים).
 

הכנת כתב הערר

בגוף כתב הערר יש לפרט את הדברים הבאים:
  • מהי המחלה ממנה סובל מגיש הערר
  • מהו הטיפול המבוקש בחו"ל
  • מה שם המוסד הרפואי המספק את הטיפול המבוקש
  • מדוע קבלת האישור לקבל את הטיפול בחו"ל מוצדקת לפי תנאי התקנות

לכתב הערר יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • תשובת קופת החולים בכתב, ממנה עולה כי היא מסרבת לממן את השירות המבוקש בחו"ל
  • חומר רפואי רלוונטי (כולל חוות דעת רפואיות, תשובות של בדיקות הדמייה בצירוף שישה תקליטורים דוגמת אקו לב, M.R.I ,C.T) הנוגע למצב הרפואי, בגללו נדרש השירות המבוקש
  • המלצה רפואית בנוגע לצורך לבצע את הטיפול בחו"ל
  • כתב ויתור על סודיות רפואית - לחץ כאן לקבלת הטופס 
 

הגשת כתב הערר

את כתב הערר ואת המסמכים המצורפים אליו יש לשלוח בדואר, בשישה עותקים נפרדים (יש לאגד כל עותק בתיקייה נפרדת), לרכזת ועדת ערר במינהל הרפואה, משרד הבריאות.
כתובת למשלוח:
מינהל הרפואה במשרד הבריאות, ת.ד. 1176, ירושלים, מיקוד: 9101002
לצורך קבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדות הערר לשירותי בריאות בחו"ל בטלפון: 02-5080729.
לנוחותך מצורף כנספח לדפי המידע טופס פנייה לוועדת הערר.
לאחר מילוי הפרטים יש להעביר את הטופס לרכזת ועדות הערר באמצעות הפקס' שמספרו: 02-5655954 לצורך התקשרות ראשונית בלבד.

טופס רישום לטיפול בפנייה לוועדת ערר לטיפול רפואי במדינות מחוץ לישראל

סדרי עבודתה של ועדת הערר
רכזת וועדות ערר במינהל הרפואה תעביר את כתב הערר לתגובת קופת החולים. תגובת הקופה תועבר להתייחסותך באמצעות רכזת וועדות ערר.
בשלב הבא, לאחר קבלת התייחסותך הכתובה לתגובת הקופה, יועבר החומר שבתיק למנהל (המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו), וזאת במטרה לבדוק האם
מתקיימים שני התנאים הנדרשים כדי שהשירות הרפואי המבוקש ייחשב שירות בריאות שניתן לקבלו בחו"ל. (לפירוט שני התנאים - לחצו כאן).
 
אם אכן מתקיימים שני התנאים, יורה המנהל להעביר את הערר לוועדת ערר לשירותי בריאות מחוץ לישראל.
ועדת ערר מורכבת משלושה רופאים העוסקים בתחום הרפואי הנידון במסגרת הערר. החברים בוועדה ממונים ע"י המנהל.
חשוב:
כדי להבטיח דיון הוגן, קובעות התקנות כי בדיון בוועדה לא ישתתף רופא:
  • שטיפל במבוטח נשוא הדיון.
  • שנתן חוות דעת רפואית למבוטח נשוא הדיון או לקופת החולים בעניינו.
הוועדה תקיים את דיוניה מבלי לזמן את הצדדים ותסתפק, לצורך מתן החלטה, בחומר הכתוב שהובא לפניה. הוועדה מוסמכת לחייב את קופת החולים לממן שירות בריאות בחו"ל בסכום שאינו עולה על 250,000 דולר. במסגרת דיוניה תדון הוועדה בזכאות העורר לקבלת מימון שירות הבריאות הנדרש בחו"ל (לפירוט שתי האפשרויות המקנות זכאות לקבלת מימון - לחצו כאן). החלטת הוועדה האם הערר התקבל או נדחה לגבי קבלת או דחיית הערר תהיה מנומקת בכתב.
כדאי לשים לב:
סדרי עבודתה של ועדת הערר נקבעו בחוזר מנהל רפואה של משרד הבריאות שמספרו 73/2002 מיום 17/12/2002. לצורך קבלת מידע נוסף, ניתן לעיין במסמכים:
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה